Seznam článků

NEJZNÁMĚJŠÍ STAROVĚKÉ PŘEKLADY BIBLE

- Řecké překlady

Septuaginta

Je nejstarším překladem Starého zákona do řečtiny. Často bývá označována pouze římskou číslicí LXX. Byla určena pro židy v diaspoře, především v Alexandrii. Měli totiž už problém porozumět hebrejskému jazyku, který se už běžně nepoužíval. Vznikla v době, kdy ještě nebyl uzavřen kánon SZ, přibližně v 3. – 1. století př. Kr. Obsahuje všechny kanonické knihy Starého zákona i mnoho dalších apokryfních knih. O vzniku LXX nás informuje List Aristeův, který vypráví o tom, jak král Ptolemaios II. Filadelfos dal ve 3. století př. Kr. za úkol 70 židovským mudrcům přeložit Tóru pro potřeby alexandrijské knihovny. Počet těchto překladatelů si našel cestu až do samotného názvu tohoto překladu. Nálezy v Kumránu v polovině XX. století ukázaly, že se jedná o celkem přesný překlad jiné verze hebrejského textu.

Překlad „Tři“

Druhý nejznámější překlad se nazývá Tři podle tří židovských učenců Aquily, Symmachose a Theodotiona. Překlad pochází z 2. století. Septuaginta se začínala stávat křesťanskou verzí SZ a křesťané ji využívali mimo jiné i pro argumentaci proti židovskému učení. Aby mohli Židé lépe oponovat, nechali pořídit právě tento překlad, který více odpovídá židovské teologii.

- Latinské překlady

Vetus latina

Je to nejstarší překlad Bible do latiny a pochází z konce 2. století. Místem vzniku byla pravděpodobně severní Afrika. Vetus latina byla vytvořena z řečtiny, tj. z originálních verzí Nového zákona, v případě Starého zákona se jedná o překlad ze Septuaginty. Tento překlad byl používán do 5. století a později byl nahrazen Vulgátou.

Vulgáta

Je první latinský překlad Písma svatého, v jehož základu stojí překlad většiny biblických knih do latiny od církevního Otce Jeronýma z přelomu 4. a 5. století. Papež Damas I. byl nespokojený se současným latinským překladem Bible, a proto pověřil kněze Jeronýma jeho celkovou revizí. Jeroným provedl překlad z řečtiny a hebrejštiny. Tak vznikla Vulgáta, což doslova znamená „lidové vydání“, protože byla přeložena do běžné latiny, aby jí posluchači rozuměli.

- Aramejské a syrské překlady

Targúmy

Po Babylonském zajetí začali židé používat v běžném životě aramejštinu, hebrejština se stávala čím dál více pouze liturgickým jazykem. Židé rozuměli aramejštině více jak hebrejštině, proto byla Bible překládána do aramejštiny. Nejznámější je Palestinský targúm z 1. století, dále Jeruzalémský targúm a Targúm Onqelos z 2 - 3 století.

Pešita

Je syrský překlad SZ a NZ z 8 - 9 století. Slovo pešita znamená jednoduchý. Tento překlad je dodnes požívaný jako oficiální překlad v syrsky hovořících (východních) církvích.