jak už bylo psáno, Bible je pouze jedna. Přesto se může stát, že i když se v ní jedná o jednu a tu samou knihu, v různých vydáních se jmenuje pokaždé jinak. Díky tomu občas dochází ke zmatkům. Důvodů je několik. V češtině existují v podstatě dva základní směry v pojmenování názvů a zkratek pro jednotlivé knihy Bible. Jeden směr vychází z katolických, většinou liturgických překladů Bible, a druhý vychází z ekumenického překladu. Klasickým příkladem je v Novém zákoně značení Prvního listu sv. Pavla Soluňanům (První list sv. Pavla Thesaloničanům). Katolické překlady vycházejí z českého názvu města, a to je Soluň. Naopak ekumenický směr vychází z původního názvu Thesalonika. Tedy zkratka 1 Sol je totožná s 1Tes. Ve Starém zákoně např. Hejčlův překlad uvádí Genesis jako 1. knihu Mojžíšovu se značením 1 Mojž, Ekumenická bible uvádí zkratku Gn. Nejedná se o žádné zásadní věci, ale je třeba vzít v potaz tyto rozdílnosti. Obzvláště pro člověka, který se do problematiky teprve postupně dostává, mohou být tyto názvy zmatečné. Je třeba ještě zdůraznit, že není překlad jako překlad. Existuje rozdílná kvalita překladů. Pro zájemce o hlubší studium doporučuji Hejčlův překlad s vysvětlivkami z minulého století. Nejsnáze dostupný a nejrozšířenější překlad je Ekumenický překlad Bible, lidově Ekumenická Bible, která obsahuje i deuterokanonické knihy. Musím upozornit, že různé překlady tendenčně upravené a zmanipulované, jako je Bible, kterou používají jehovisté, nemá cenu ani otevírat. Rovněž nedoporučuji tzv. Bibli 21 století. (Překlad 21). V ní chybí sedm starozákonních knih, další knihy jsou krácené. Domnívám se, že u ní platí, čím nekvalitnější překlad, tím lepší reklama a marketing. Dříve a částečně i dnes uvádí katolická církev na začátku knih tzv. Nihil obstat, což z latiny volně přeloženo znamená „nic nebrání“ a značí to, že kniha není v rozporu s katolickou vírou. Za Nihil obstat většinou následuje Imprimatur, což opět volně přeloženo znamená něco jako „prošlo cenzurou“. Někdy toto nahrazuje výraz „ S církevním schválením“. I když to zní v dnešní době podivně, jsou tyto výroky zárukou, speciálně u Bible, že se jedná o kvalitní překlad. V tabulkách je uveden běžný, standardní název jednotlivých knih Bible a za ní následují některé překlady s uvedením názvu knihy a její zkratky. Tabulka slouží pro základní orientaci.

Nový zákon

  Standardní název Ekumenická Bible Zkratka Kralická Bible z r. 1613 Jeruzalémská Bible Zkratka
1 Evangelium podle sv. Matouše Matouš Mt Evangelium S. Matouše Evangelium podle svatého Matouše Mt
2 Evangelium podle sv. Marka Marek Mk Evangelium S. Marka Evangelium podle svatého Marka Mk
3 Evangelium podle sv. Lukáše Lukáš L Evangelium S. Lukáše Evangelium podle svatého Lukáše Lk
4 Evangelium podle sv. Jana Jan J Evangelium S. Jana Evangelium podle svatého Jana Jan
5 Skutky apoštolské Skutky apoštolské Sk Skutkové S. Apoštolů Skutky apoštolů Sk
6 List sv. Pavla Římanům List sv. Pavla Římanům Ř Epištola S. Pavla k Římanům Listy svatého Pavla Římanům Řím
7 První list sv. Pavla Korinťanům První list Korintským 1 K První epištola S. Pavla k Korintským První Korinťanům 1 Kor
8 Druhý list sv. Pavla Korinťanům Druhý list Korintským 2 K Druhá epištola S. Pavla k Korintským Druhý Korinťanům 2 Kor
9 List sv. Pavla Galaťanům Galatským Ga Epištola S. Pavla k Galatským Galaťanům Gal
10 List sv. Pavla Efesanům Efezským Ef Epištola S. Pavla k Efezským Efesanům Ef
11 List sv. Pavla Filipanům Filipským F(p) Epištola S. Pavla k Filipenským Filipanům Flp
12 List sv. Pavla Kolosanům Koloským Ko Epištola S. Pavla k Kolossenským Kolosanům Kol
13 První list sv. Pavla Thesaloničanům První list Thesalonickým 1 Te První Epištola S. Pavla k Thessalonicenským První Soluňanům 1 Sol
14 Druhý list sv. Pavla Thesaloničanům Druhý list Thesalonickým 2 Te Druhá Epištola S. Pavla k Thessalonicenským Druhý Soluňanům 2 Sol
15 První list sv. Pavla Timoteovi První list Timoteovi 1 Tm První epištola S. Pavla k Timoteovi První Timoteovi 1 Tim
16 Druhý list sv. Pavla Timoteovi Druhý list Timoteovi 2 Tm Druhá epištola S. Pavla k Timoteovi Druhý Timoteovi 2 Tim
17 List sv. Pavla Titovi Titovi Tt Epištola S. Pavla k Titovi Titovi Tit
18 List sv. Pavla Filemonovi Filemonovi Fm Epištola S. Pavla k Filemonovi Filemonovi Flm
19 List sv. Pavla Židům Židům Žd Epištola S. Pavla k Židům List Židům Žid
20 List sv. Jakuba List Jakubův Jk Epištola S. Jakuba List svatého Jakuba Jak
21 První list sv. Petra První list Petrův 1 P(t) První epištola S. Petra První list svatého Petra 1 Petr
22 Druhý list sv. Petra Druhý list Petrův 2 P(t) Druhá epištola S. Petra Druhý list svatého Petra 2 Petr
23 První list sv. Jana První list Janův 1 J První epištola S. Jana První list svatého Jana 1 Jan
24 Druhý list sv. Jana Druhý list Janův 2 J Druhá epištola S. Jana Druhý list svatého Jana 2 Jan
25 Třetí list sv. Jana Třetí list Janův 3 J Třetí epištola S. Jana Třetí list svatého Jana 3 Jan
26 List sv. Judy List Judův Ju Epištola S. Judy List svatého Judy Jud
27 Zjevení sv. Jana Zjevení Janovo Zj Zjevení S. Jana Apokalypsa Zj

Starý zákon

  Standardní název Ekumenická Bible Alternativa Zkratka Kralická Bible z r. 1613 Jeruzalémská Bible Zkratka
1 Genesis První Mojžíšova Genesis Gn První kniha Mojžíšova Geneze Gn
2 Exodus Druhá Mojžíšova Exodus Ex Druhá kniha Mojžíšova Exodus Ex
3 Levitikus Třetí Mojžíšova Levitikus Lv Třetí kniha Mojžíšova Levitikus Lv
4 Numeri Čtvrtá Mojžíšova Numeri Nu Čtvrtá kniha Mojžíšova Numeri Nm
5 Deuteronomium Pátá Mojžíšova Deuteronomium Dt Pátá kniha Mojžíšova Deuteronomium Dt
6 Kniha Josue Josue   Joz Kniha Josue Kniha Josue Joz
7 Kniha Soudců Soudců   Sd Kniha Soudců Kniha Soudců Sd
8 Kniha Rút Rút   Rt Kniha Rut Kniha Rut Rt
9 První kniha Samuelova První Samuelova   1 S První kniha Samuelova První kniha Samuelova 1 Sam
10 Druhá kniha Samuelova Druhá Samuelova   2 S Druhá kniha Samuelova Druhá kniha Samuelova 2 Sam
11 První kniha Královská První Královská   1 Kr První kniha Královská První kniha Králů 1 Král
12 Druhá kniha Královská Druhá Královská   2 Kr Druhá kniha Královská Druhá kniha Králů 2 Král
13 První kniha Kronik První Paralipomenon 1. letopisů 1 Pa První kniha Paralipomenon První kniha kronik 1 Kron
14 Druhá kniha Kronik Druhá Paralipomenon 2. letopisů 2 Pa Druhá kniha Paralipomenon Druhá kniha kronik 2 Kron
15 Kniha Ezdrášova Ezdráš   Ezd Kniha Esdrášova Kniha Esdrášova Ezd
16 Kniha Nehemiášova Nehemjáš   Neh Kniha Nehemiášova Kniha Nehemiášova Neh
17 Kniha o Tobiášovi Tóbit - Tobijáš   Tób   Tobiáš Tób
18 Kniha o Juditě Júdit   Júd   Judit Jdt
19 Kniha o Ester Ester   Est Kniha Ester Ester Est
20 Kniha o Jobovi Jób   Jb Kniha Jobova Job Job
21 Kniha žalmů Žalmy   Ž Kniha žalmů Žalmy Žl
22 Kniha přísloví Přísloví   Kniha přísloví Přísloví
23 Kazatel Kazatel   Kaz Kniha Kazatel Kazatel Kaz
24 Píseň Šalamounova Píseň písní   Pís Píseň Šalamounova Píseň písní Pís
25 Kniha Moudrosti Kniha Moudrosti   Mdr   Kniha Moudrosti Mdr
26 Kniha Sirachovcova Sírachovec   Sír   Sirachovec Sir
27 Kniha proroka Izaiáše Izajáš   Iz Proroctví Isaiáše proroka Izaiáš Iz
28 Kniha proroka Jeremiáše Jeremjáš   Jr Proroctví Jeremiáše proroka Jeremiáš Jer
29 Pláč Pláč   Pl Pláč Jeremiášův Nářky Pláč
30 Báruch Báruk (a List Jeremjášův) Baruch Bár   Kniha Baruchova Bar
31 Kniha proroka Ezechiela Ezechiel   Ez Proroctví Ezechiele proroka Ezechiel Ez
32 Kniha proroka Daniela Daniel   Da Proroctví Daniele proroka Daniel Dan
33 Kniha proroka Ozeáše Ozeáš   Oz Proroctví Ozeáše proroka Ozeáš Oz
34 Kniha proroka Joela Jóel   Jl Proroctví Joele proroka Joel Jl
35 Kniha proroka Ámose Ámos   Am Proroctví Amosa proroka Amos Am
36 Kniha proroka Abdiáše Abdijáš   Abd Proroctví Abdiáše proroka Abdiáš Abd
37 Kniha proroka Jonáše Jonáš   Jon Proroctví Jonáše proroka Jonáš Jon
38 Kniha proroka Micheáše Micheáš   Mi Proroctví Micheáše proroka Micheáš Mich
39 Kniha proroka Náhuma Nahum   Na Proroctví Nahuma proroka Nahum Nah
40 Kniha proroka Habakuka Abakuk   Abk Proroctví Abakuka proroka Habakuk Hab
41 Kniha proroka Sofoniáše Sofonjáš   Sf Proroctví Sofoniáše proroka Sofonijáš Sof
42 Kniha proroka Ageuse Ageus   Ag Proroctví Aggea proroka Aggeus Ag
43 Kniha proroka Zachariáše Zacharjáš   Za Proroctví Zachariáše proroka Zachariáš Zach
44 Kniha proroka Malachiáše Malachiáš   Mal Proroctví Malachiáše proroka Malachiáš Mal
45 První kniha Makabejská První Makabejská   1 Mak   První Makabejská * 1 Mak
46 Druhá kniha Makabejská Druhá Makabejská   2 Mak   Druhá Makabejská * 2 Mak
    Přídavky k Danielovi   Da      
    - Tři muži v rozpálené peci          
    - Zuzana          
    - Bél a drak          
    Přídavky k Ester   Est