51. Symmachus (Symnachus, Symach)

 • Narozen: ?   Místo: Sardinie   Nyní stát: Itálie   Národnost: Ital
 • Zemřel: 19. 7. 517   Místo: Řím   Nyní stát: Itálie   Pohřben: (tělo se v průběhu času ztratilo) stará basilika sv. Petra, Řím, Vatikán
 • Pontifikát od: 22. 11. 498 do: 19. 7. 517

Jeho volbu nechtěla část duchovenstva a většina senátu uznat. Ve stejný den zvolili protipapeže Vavřince. Císař Teodorich vyřešil volbu ve prospěch Symacha. Senátor Festus Symacha obvinil z různých zločinů. Byla proto svolána synoda (v r. 501), při cestě na ni byl papež přepaden a unikl do svatopeterské baziliky. Synoda zasedla bez papeže, obhájila jej a vzdoropapeže Vavřince exkomunikovala. Vavřinec neustoupil a zůstal v Římě. V roce 505 poslal papež jáhna Dioskura do Ravenny k Teodorichovi se stížností na nesnesitelné římské poměry. Král pak zakročil a Vavřinec odstoupil. Symach byl první papež, který poslal palium arcibiskupovi arelatskému, Caesariovi.


 Vavřinec - vzdoropapež

vzdoropapežem od: 22. 11. 498 do: 505, zemřel: 507 v okolí Říma

Po smrti papeže Anastasia II. došlo k dvojí volbě papeže - většina, nespokojená s Anastasiovým probyzantským postojem, zvolila za nového papeže Symmacha, menšina, nakloněná Byzanci, volila Laurentia. Proto byl o rozhodnutí požádán král Theodorich, který rozhodl ve prospěch Symmacha. Po třech letech vznikl spor nanovo. Theodorich pověřil roku 501 prošetřením žalob synodu. Synoda pak v Symmachově nepřítomnosti rozhodla, že jako držitel apoštolského úřadu nepatří před lidský soud, protože stojí před soudem Božím. Proto byla Symmachovi vrácena všechna práva. Laurentius se vrátil roku 501 do Říma, odkud ustoupil teprve roku 506 na Theodorichův rozkaz. Zbytek svých dní strávil na jednom venkovském sídle v přísné samotě.


 52. Hormisdas

 • Narozen: 450   Místo: Frosinone   Nyní stát: Itálie   Národnost: Ital
 • Zemřel: 6. 8. 523   Místo: Řím   Nyní stát: Itálie   Pohřben: (tělo se v průběhu času ztratilo) stará basilika sv. Petra, Řím, Vatikán
 • Pontifikát od: 20. 7. 514 do: 6. 8. 523
 • Heslo: Spravedlnost a pokoj!

Za papeže zvolen jako vdovec, jeho syn byl později papežem Silveriem. Zachovala se od něj stovka listů a úředních listin, hlavně ve sbírce Collectio Avellana. Během jeho pontifikátu bylo urovnáno akakiánské schizma: v průběhu jednání nechali jeho legáti podepsat východním biskupům vyznání víry zv. Fides Hormisdae papae.


53. Jan I. (Ioannes)

 • Narozen: 470   Místo: Toskánsko   Nyní stát: Itálie   Národnost: Ital
 • Zemřel: 18. 5. 526   Místo: Ravena   Nyní stát: Itálie   Pohřben: před hradbami Ravenny, později tělo přeneseno do staré basiliky sv. Petra (tělo se v průběhu času ztratilo), Řím, Vatikán
 • Pontifikát od: 13. 8. 523 do: 18. 5. 526

Italský král Teodorich, který byl arián, donutil papeže odcestovat do Cařihradu k císaři, aby ho požádal o uznání ariánského vyznání, papež byl přijat se všemi poctami, přednesl císaři královy požadavky, ten je odmítl splnit, papež souhlasil s císařem a korunoval ho na Velkou neděli 19. 4. 525 za římského císaře, po návratu byl obviněn ze zrady a uvězněn králem Teodorichem. Na následky strádání a mučení umírá ve vězení v Ravenně.


  54. Felix III. (IV.)

 • Narozen: ?   Místo: ?   Nyní stát: Itálie   Národnost: Ital
 • Zemřel: 22. 9. 530   Místo: Řím   Nyní stát: Itálie   Pohřben: (tělo se v průběhu času ztratilo) stará basilika sv. Petra, Řím, Vatikán nebo kotel sv. Kosmy a Damiána, Řím, Itálie
 • Pontifikát od: 12. 7. 526 do: 22. 9. 530

(též Felix IV., počítá-li autor při číslování jména též vzdoropapeže Felixe II.) Po smrti papeže Jana I. gótský král Teodorich chtěl, aby se stal Janovým nástupcem. Voliči z duchovenstva, senátu a lidu ho znali jako velmi dobrého kněze a snad proto králi vyhověli a zvolili jej v červnu 526 papežem. Z Felixových listů jsou připomínaná slova, napsaná 3. 2. 528 arelatskému biskupovi Caesariovi: „Žádný laik se nesmí stát knězem bez vyzkoušení a žádný vysvěcený se nesmí vrátit ke světskému životu.“ V Římě usilovaly o moc gótská a byzantská strana, z níž měl papež obavy, aby kvůli její volbě nedošlo k rozkolu, ustanovil v době těžké nemoci krátce před svou smrtí za nástupce Bonifáce, kterému předal papežské pallium.


Dioscuros - vzdoropapež

vzdoropapežem od: 22. 9. 530 do: 14. 10. 530 kdy zemřel.

Kněz, kterého zvolilo 60 obyvatel Říma, podporovaných císařem Justiniánem I. (482-565). Papež Bonifác II. ho dal posmrtně do klatby. Dal ji podepsat jeho stoupencům a ti se přidali k papeži Bonifácovi.


55. Bonifác II. (Bonifatius)

 • Narozen: ?   Místo: Řím   Nyní stát: Itálie   Národnost: Německá (Germán)
 • Zemřel: 17. 10. 532   Místo: Řím   Nyní stát: Itálie   Pohřben: (tělo se v průběhu času ztratilo) stará basilika sv. Petra, Řím, Vatikán
 • Pontifikát od: 22. 9. 530 do: 17. 10. 532

Pocházel z germánské rodiny, narozen v Římě. Papež Felix ho ustanovil za svého nástupce a předal mu pallium (papež Bonifác tedy nebyl zvolen), císařovi stoupenci to odmítli a zvolili vzdoropapeže Dioscura. Oba byli uvedeni na stolec v jeden den. Bonifác v Lateránském paláci, Dioscur v Lateránském chrámu.


56. Jan II. (Ioannes)

 • Civilní jméno: Mercurius   Narozen: cca 470   Místo: Řím   Nyní stát: Itálie   Národnost: Ital
 • Zemřel: 8. 5. 535   Místo: Řím   Nyní stát: Itálie   Pohřben: (tělo se v průběhu času ztratilo) stará basilika sv. Petra, Řím, Vatikán
 • Pontifikát od: 31. 12. 532 do: 8. 5. 535

Byl uveden na stolec 2. 1. 533, od doby sv. Petra první papež, který si změnil jméno, jež měl podle pohanského bůžka Merkuria, za jeho pontifikátu vznikl zákon tak zv. Justiniánův kodex (r. 534), na jeho základě musel být nově zvolený papež potvrzen císařem, bojoval proti svatokupectví a upevnil kázeň kněží. V roce 534 zbavil pro cizoložství úřadu Contumeliosa, biskupa v Riezu, a do zvolení jeho nástupce jmenoval správcem diecéze Caesaria z Arles.


57. Agapet I. (Agapetus)

 • Narozen: ?   Místo: Řím   Nyní stát: Itálie   Národnost: Ital
 • Zemřel: 22. 4. 536   Místo: Konstantinopol   Nyní stát: Turecko   Pohřben: (tělo se v průběhu času ztratilo) stará basilika sv. Petra, Řím, Vatikán
 • Pontifikát od: 13. 5. 535 do: 22. 4. 536

Prasynovec 48. papeže Felixe II. (III.), jeho otec ovdověl a stal se knězem, Agapet byl uveden na svatopetrský stolec 3. 6. 535, v den uvedení a vysvěcení odsoudil pokusy žijícího papeže označovat svého nástupce. Na žádost ostrogótského krále Theodahata podnikl cestu do Konstantinopole, aby císaři Justiniánovi rozmluvil válečnou výpravu do Itálie, k níž se právě na Sicílii chystal byzantský vojevůdce Belisarius. V Konstantinopoli byl přijat s velkými poctami, a i když u císaře nepochodil, dosáhl dohody v odsouzení monofyzitské hereze, kterou podporovala i císařovna. Papež zde zemřel a byl jako první z papežů uložen do olověné rakve, převezen do Říma a pohřben u sv. Petra.


58. Silverius (Silver)

 • Narozen: ?   Místo: Frosinone   Nyní stát: Itálie   Národnost: Ital
 • Zemřel: 2. 12. 537   Místo: ostrov Ponza   Nyní stát: Itálie   Pohřben: (tělo se v průběhu času ztratilo) ostrov Ponza
 • Pontifikát od: 1. 6. 536 do: 11. 11. 537

Syn 52. papeže Hormisdase, působil jako římský podjáhen, zvolen 58. papežem v r. 536. První papež z řádu sv. Benedikta OSB. Na stolec sv. Petra nastoupil 8. 6. 536, ostrogótský král Theodahad ho uznal za římského biskupa, ale manželka byzantského císaře Justiniána I. císařovna Teodora chtěla na stolec sv. Petra dosadit svého oblíbence, jáhna Vigilia. Papeže obvinila, že na Řím povolal Góty, císař poslal do Říma vojáky pod vedením velitele Belisara, který 7. 12. 536 vstoupil do Říma, po dohodě s papežem o neválčení převzal Řím bez boje, na jaře změnil názor, svolal soud, prohlásil papeže za zrádce císařství a zatčeného dal odvézt 11. 3. 537 do vyhnanství do Patary v Lykii. 29. 3. 537 byl v Římě Vigilius prohlášen papežem a vysvěcen na biskupa. Patarský biskup dosáhl u císaře, aby se papež mohl vrátit do Věčného Města, tam byl hned po příjezdu zatčen a vypovězen Vigiliem na ostrov Palmaria u Neapole, kde se 11. 11. 537, zklamán a vyčerpán, vzdal úřadu. Zemřel umučen hladem.


59. Vigilius

 • Narozen: ?   Místo: Řím   Nyní stát: Itálie   Národnost: Ital
 • Zemřel: 7. 7. 555   Místo: Syrakusy - Sicílie   Nyní stát: Itálie   Pohřben: (tělo se v průběhu času ztratilo) Prisciliny katakomby, později tělo přeneseno do stará basilika sv. Petra, Řím, Vatikán
 • Pontifikát od: 29. 3. 537 do: 7. 7. 555

Na stolec sv. Petra uveden až 11.11.537, po abdikaci papeže Silveria, císař Justinián I. usiloval o získání sektářů, vydal edikt o správnosti bludů, papež odmítl podepsat souhlas s ediktem, 22.11. 545 byl na císařův rozkaz zatčen, odvezen do Konstantinopole a obviněn z bludu a uchvacování moci, později zproštěn obvinění. Roku 553 byl svolán Druhý cařihradský koncil, který odsoudil monoteletismus (jedna vůle u Krista), nemocný papež odjel z Cařihradu, do Říma nedojel a zemřel v Syrakusách.


60. Pelagius I.

 • Narozen: ?   Místo: Řím   Nyní stát: Itálie   Národnost: Ital
 • Zemřel: 4. 3. 561   Místo: Řím   Nyní stát: Itálie   Pohřben: (tělo se v průběhu času ztratilo) stará basilika sv. Petra, Řím, Vatikán
 • Pontifikát od: 16. 4. 556 do: 4. 3. 561

Přestože Pelagius stále zdůrazňoval svou pravověrnost, která byla zpochybněna poté, co uznal 5. všeobecný koncil v Konstantinopoli, nacházel v Římě u kléru i lidu málo uznání. Papež byl takto odmítán nejen v Římě, ale i v Africe, Galii a Itálii. Byl obviňován z vraždy svého předchůdce a ze zrady pravé víry, vyhlášené chalkedónským koncilem. Toskánští biskupové se zdráhali uvádět jeho jméno při mešním kánonu. Papež usiloval zmírnit důsledky válek: finančně podporoval římské chudáky a vykupoval válečné zajatce. Tím alespoň zčásti překonával antipatie vůči své osobě a pomalu posiloval svou autoritu. Papež Pelagius tvrdě pracoval, s pomocí světského bankéře Anastázia důsledně přeorganizoval papežské finance, reformoval chování řeholníků v klášterech a požadoval vysokou morální bezúhonnost svého duchovenstva. V Římě se mu nakonec podařilo získat veřejné mínění pro sebe, ale kromě okrajových diecézí Říma za uznání své autority bojoval neúspěšně. Biskupové v Galii, v Miláně i Akvileji jej nadále pro jeho předchozí postoje prohlašovali kacířem a své styky s Římem neobnovili. Od tohoto papeže počínaje, podle Justiniánova zákona, měl každý nově zvolený papež povinnost opatřit si před svým vysvěcením potvrzení od konstantinopolského císaře; tím se papežství načas dostalo zcela do sféry vlivu východořímského císaře. Ten ho uznával jen jako patriarchu Západu, přičemž posiloval pravomoci východních patriarchů. I touto politickou hrou císaře se připravovala půda pro pozdější velký východní rozkol v církvi.


61. Jan III. (Ioannes)

 • Civilní jméno: Ioannes Catellinus   Narozen: ?   Místo: Řím   Nyní stát: Itálie   Národnost: Ital
 • Zemřel: 13. 7. 574   Místo: Řím   Nyní stát: Itálie   Pohřben: (tělo se v průběhu času ztratilo) stará basilika sv. Petra, Řím, Vatikán
 • Pontifikát od: 10. 3. 561 do: 13. 7. 574

Papežská volba oficiálně potvrzena byzantským císařem Justiniánem až 17. 7. 561, od této doby až do 19. století volbu papeže vždy potvrdil vládnoucí císař. Řím byl napadán nepřátelskými barbary (Franky a Alemany), drancován, obyvatelé se skrývali v lesích i katakombách. Papež byl jediný, komu obyvatelé důvěřovali. Po 3 letech obléhání r. 574 dobyli Řím Langobardi, v té době papež zemřel a byl pohřben u sv. Petra. I když byl papežem téměř třináct let, o jeho pontifikátu je známo jen velmi málo, téměř všechny památky svědčící o něm a jeho době byly zničeny.


62. Benedikt I. (Benedictus)

 • Narozen: ?   Místo: Řím   Nyní stát: Itálie   Národnost: Ital
 • Zemřel: 30. 7. 579   Místo: Řím   Nyní stát: Itálie   Pohřben: (tělo se v průběhu času ztratilo) stará basilika sv. Petra, Řím, Vatikán
 • Pontifikát od: 2. 6. 575 do: 30.7. 579

Papežský stolec byl neobsazen téměř 11 měsíců, čekalo se na potvrzení byzantského císaře v Konstantinopoli. Z těchto pohnutých dob se o papeži zachovala pouze zpráva, že udělil majetek opatu Štěpánovi „blízko stěn Spoleto“.


63. Pelagius II.

 • Narozen: ?   Místo: Řím   Nyní stát: Itálie   Národnost: Německá (Gót)
 • Zemřel: 7. 2. 590   Místo: Řím   Nyní stát: Itálie   Pohřben: (tělo se v průběhu času ztratilo) stará basilika sv. Petra, Řím, Vatikán
 • Pontifikát od: 26. 11. 579 do: 7. 2. 590

K nejpalčivějším problémům jeho pontifikátu patřilo vyrovnání se s Langobardy ohrožujícími Řím a epidemií moru. Zvolen papežem byl 26. 11. 579 bez císařova potvrzení. Řím byl právě v obležení Langobardů. Byzantinci ani Frankové nebyli příliš ochotni papeži pomoci. Ke sporu s Byzantinci také přispěl fakt, že konstantinopolský patriarcha Jan začal používat titul ekumenický patriarcha, proti čemuž se Pelagius II. postavil a zakázal to.


64. Řehoř I. – Veliký (Gregorius)

 • Narozen: 540   Místo: Řím   Nyní stát: Itálie   Národnost: Ital
 • Zemřel: 12. 3. 604   Místo: Řím   Nyní stát: Itálie   Pohřben: stará basilika sv. Petra, Řím, Vatikán
 • Pontifikát od: 3. 9. 590 do: 12. 3. 604

Byl prvním z papežů, který začal používat titul „služebník služebníků Božích“ (lat. servus servorum Dei) a je považován za jednoho ze zakladatelů světské moci papežské. Byl také známým církevním učitelem a autorem mnoha spisů. Řehoř pocházel z významné patricijské rodiny Annici, vystudoval práva a po roce 570 zastával v Římě úřad praetora. Disponoval tak neobyčejnou světskou mocí. Rozčarován římskou politikou však brzy úřad opustil a nastoupil církevní dráhu. Po smrti svého otce roku 575 se stal propagátorem benediktinské řehole a zakládal kláštery. Roku 577 jej papež Benedikt I. pověřil prací s římskou chudinou. Roku 579 jej papež Pelagius II. jmenoval svým legátem u císařského dvora v Konstantinopoli. Poté působil jako jáhen v papežské kanceláři. Papežem byl zvolen (dle tradice proti své vůli) během dohasínající morové epidemie, které padl za oběť i sám papež Pelagius. Zpětně se Řehořův úřad hodnotí jako reprezentativní model výkonu papežství. Nezájem o intrikářství kvůli moci a touha řešit spory mírovou cestou byly odrazem snahy jednat v souladu s pokyny benediktinské řehole. Chtěl, aby církev byla zároveň institucí významně pečující o nemocné a chudé, proto na počátku každého měsíce rozděloval část církevního majetku mezi lid. Reformoval mešní liturgii a byl autorem mnoha vylepšení hudební vědy a notového záznamu.


65. Sabinianus

 • Narozen: ?   Místo: Blera   Nyní stát: Itálie   Národnost: Ital
 • Zemřel: 22. 2. 606   Místo: Řím   Nyní stát: Itálie   Pohřben: (tělo se v průběhu času ztratilo) stará basilika sv. Petra, Řím, Vatikán
 • Pontifikát od: 13. 9. 604 do: 22. 2. 606

Do úřadu nastoupil až po 6 měsících, protože čekal na schválení od císaře Foky. Během jeho pontifikátu byl Řím zasažen hladomorem. Sabinianus byl často kritizován za to, že během tohoto hladomoru nerozdával obilí z papežských sýpek zdarma, jak to dělal jeho předchůdce, ale že bohatým prodával a rozdával pouze chudým. Připisuje se mu zavedení zvonění na zvony před začátkem mše.


66. Bonifác III. (Bonifatius)

 • Narozen: ?   Místo: Řím   Nyní stát: Itálie   Národnost: Řek
 • Zemřel: 12. 11. 607   Místo: Řím   Nyní stát: Itálie   Pohřben: (tělo se v průběhu času ztratilo) stará basilika sv. Petra, Řím, Vatikán
 • Pontifikát od: 19. 2. 607 do: 12. 11. 607

Bezvládí trvalo skoro rok, protože se v Římě vytvořily dvě strany (byzantská a římská) a nemohly se dohodnout na kandidátovi, do toho se vložil i císař Foka a celou situaci ještě více zkomplikoval. Po dlouhých vyjednáváních byl zvolen řecký jáhen Bonifác. Hned po svém nastoupení vydal dekret o biskupské a papežské volbě, v němž stanovil, že pod trestem klatby nesmí nikdo zasahovat do volby nebo určovat nástupce dosud žijícího biskupa.


67. Bonifác IV. (Bonifatius)

 • Narozen: ?   Místo: ?   Nyní stát: Itálie   Národnost: Ital
 • Zemřel: 8. 5. 615   Místo: Řím   Nyní stát: Itálie   Pohřben: Stará basilika sv. Petra, později tělo přeneseno na jiné místo, opět ve staré basilice sv. Petra, Řím, Vatikán, od 21. 10. 1603 ostatky přeneseny do nové basiliky sv. Petra, Řím, Vatikán
 • Pontifikát od: 25. 8. 608 do: 8. 5. 615

Bonifác IV. byl vysvěcen až za deset měsíců po smrti Bonifáce III., tak dlouho se čekalo na souhlas císaře. Bonifácova činnost se neomezovala pouze na správu papežského státu. Byl obratným diplomatem a zasloužil se o uznání prvenství římské církve nad ostatními biskupskými stolci ze strany byzantského císaře Foka. Doba pontifikátu Bonifáce IV. je také spojena s útrapami římského státu, v záznamech jsou zmiňovány barbarské nájezdy, neúroda, povodně a následně hlad a mor. Bonifác IV. se v těchto dobách všemožně snažil postarat o hmotné dobro lidu a sám žil po vzoru svého předchůdce Řehoře I. Velikého skromným životem prostého řeholníka. Zřejmě nejvýznamnějším počinem Bonifáce IV. je z historického hlediska přeměna Pantheonu, římského chrámu z 1. st. př. n. l., v křesťanský kostel. Chrám, jenž byl původně zasvěcen všem bohům, byl 13. 5. 609 vysvěcen na kostel Panny Marie a všech mučedníků. Pantheon se tak stal prvním pohanským chrámem přeměněným v křesťanskou baziliku, což bylo brzy hojně následováno. Díky tomu se zachránilo mnoho památek antické architektury.


68. Adeodatus I. (Deusdeid, Deodatus)

 • Narozen: ?   Místo: Řím   Nyní stát: Itálie   Národnost: Ital
 • Zemřel: 8. 11. 618   Místo: Řím   Nyní stát: Itálie   Pohřben: (tělo se v průběhu času ztratilo) stará basilika sv. Petra, Řím, Vatikán
 • Pontifikát od: 19. 10. 615 do: 8. 11. 618

Byl moudrý, pomáhal mladým lidem, chudým a nemocným, pečoval o vzdělání kněží a nenáviděl simonii. Podle tradice je prvním papežem, který opatřoval své výnosy olověnou pečetí (bulae), což dalo jméno papežské bule. Jedna z bul se zachovala, líc představuje Dobrého Pastýře s písmeny Alfa a Omega rub nese nápis: Deusdedit Papae.


69. Bonifác V. (Bonifatius)

 • Narozen: ?   Místo: Neapol   Nyní stát: Itálie   Národnost: Ital
 • Zemřel: 25. 10. 625   Místo: Řím   Nyní stát: Itálie   Pohřben: (tělo se v průběhu času ztratilo) stará basilika sv. Petra, Řím, Vatikán
 • Pontifikát od: 10. 11. 618 do: 25. 10. 625

Do úřadu nastoupil až 23. 12. 619, musel čekat rok na císařské potvrzení volby, protože císař válčil s Avary a Peršany. Zavedl právo chrámového azylu (útočiště) - kdo se schoval do kostela, nesměl být násilně odvlečen. Byl velký pacifista. Snažil se, aby císař neválčil s Avary a Peršany. V roce 622 (datum Mohamedova útěku) začal islámský letopočet (Mohamed + 632).


70. Honorius I.

 • Narozen: ?   Místo: Kampánie   Nyní stát: Itálie Národnost: Ital
 • Zemřel: 12. 10. 638   Místo: ?   Nyní stát: ?   Pohřben: (tělo se v průběhu času ztratilo) stará basilika sv. Petra, Řím, Vatikán
 • Pontifikát od: 27. 10. 625 do: 12. 10. 638

Císař Heraclius porazil Peršany a v r. 629 donesl ostatky Sv. Kříže do Jeruzaléma, papež ustanovil 14. 9. svátek Povýšení Sv. Kříže. Dal obnovit kostel sv. Anežky Římské – panny a mučednice. Schválil tezi konstantinopolského patriarchy Sergia, že v Kristu působila jen jediná přirozená božskolidská energie a pouze jediná vůle (viz monotheletismus). Tím se Sergiuv teologický systém dopustil stejné chyby jako monofyzitismus, neboť popřel dvě přirozenosti Kristovy. Třetí konstantinopolský koncil (680-81) odsoudil monotheletismus jako blud a dal do klatby i jeho nositele, mezi nimi i papeže Honoria. Papež Lev II. svému předchůdci vytýkal že „plamen heretické nauky neudusil hned v zárodku, ale že jej svou nedbalostí podporoval“. Honorius se do této situace dostal svou malou znalostí řecké teologie a měl při posuzování Sergiových tezí na mysli morální shodu božské a lidské vůle v Kristu. Sporné rozhodnutí Honoria I. se projevilo později v tzv. Honoriově otázce na 1. vatikánském koncilu při jednání o dogamtu o neomylnosti papeže.


71. Severin (Severinus)

 • Narozen: ?   Místo: Řím   Nyní stát: Itálie   Národnost: Ital
 • Zemřel: 2. 8. 640   Místo: Řím   Nyní stát: Itálie   Pohřben: (tělo se v průběhu času ztratilo) stará basilika sv. Petra, Řím, Vatikán
 • Pontifikát od: 28. 5. 640 do: 2. 8. 640

Jeho krátký pontifikát se vyznačuje spory s byzantským císařem Heracliem ve sporu ohledně monotheletismu.


72. Jan IV. (Ioannes)

 • Narozen: ?   Místo: Salona v Dalmácii   Nyní stát: Chorvatsko   Národnost: Chorvat
 • Zemřel: 12. 10. 642   Místo: Řím   Nyní stát: Itálie   Pohřben: (tělo se v průběhu času ztratilo) stará basilika sv. Petra, Řím, Vatikán
 • Pontifikát od: 24. 12. 640 do: 12. 10. 642

Církev (a latinské obyvatelstvo vůbec) tehdy v Dalmácii velice trpěla v důsledku nájezdů Avarů a následně příchodu Slovanů, Jan IV. proto svou vlast podporoval materiálně i morálně. Poslal opata Martina do Dalmácie a Istrie s velkými částkami peněz na vykoupení zajatců. Zajistil přenos ostatků významných dalmátských světců do Říma a usiloval o pokřesťanštění dalmátských Slovanů. Odsoudil také monotheletismus jako herezi.


73. Teodor I. (Theodorus, Theodóriós)

 • Narozen: ?   Místo: Jeruzalém   Nyní stát: Izrael   Národnost: Řek
 • Zemřel: 13. 5. 649   Místo: Řím   Nyní stát: Itálie   Pohřben: (tělo se v průběhu času ztratilo) stará basilika sv. Petra, Řím, Vatikán
 • Pontifikát od: 24. 11. 642 do: 13. 5. 649

Papežův pontifikát byl ve znamení boje s monotheletismem, jeho exkomunikace představitelů východní církve a snahy o odvolání monotheletismu se však nesetkaly s úspěchem.


74. Martin I. (Martinus)

 • Narozen: 600   Místo: nedaleko od Todi   Nyní stát: Itálie   Národnost: Ital
 • Zemřel: 16. 9. 655   Místo: Cherson (Sevastopol)   Nyní stát: Ruská federace (Rusko)   Pohřben: Kostel Panny Marie, tzv. Blacherny, Sevastopol, Ruská federace; později tělo přeneseno do kostela sv. Martina in Monti, Řím, Itálie
 • Pontifikát od: 5. 7. 649 do: 16. 9. 655

Za odsouzení monotheletických bludů císaře Konstanse II. na synodě v Lateránu (monotheletisté učili, že Kristus má jen jednu božskou vůli, a tím zpochybňovali Kristovo lidství), byl na rozkaz císaře 17. 6. 653 zatčen, odvezen do Konstantinopole a odsouzen k trestu smrti pro velezradu. Dostal milost a byl odvezen do vyhnanství na Chersonu, kde ve vězení zemřel hladem. Už za jeho života byl zvolen jeho nástupce, který nastoupil do úřadu zřejmě až po jeho smrti. (Byl papežem buďto až do své smrti, nebo do volby svého nástupce Evžena I. (10. srpen 654), s níž vyslovil souhlas, jehož dobrovolnost je diskutabilní).


75. Evžen I. (Eugenius)

 • Civilní jméno: ?   Narozen: ?   Místo: Řím   Nyní stát: Itálie   Národnost: Ital
 • Zemřel: 2. 6. 657   Místo: Řím   Nyní stát: Itálie   Pohřben: (tělo se v průběhu času ztratilo) stará basilika sv. Petra, Řím, Vatikán
 • Pontifikát od: 10. 8. 654 do: 2. 6. 657

Byl papežem buďto od 10. srpna 654 (zvolen), nebo od 1. září 655 (smrt jeho předchůdce) až do své smrti. Úřad zřejmě vykonával od prvního data. Pyrrhus, patriarcha cařihradský, si sestavil svoje vyznání víry a poslal ho Evženu I. Obsahovalo šířené kacířství. Budoucí patriarcha, kněz Petr, začal učit o trojí vůli v Kristu a Pyrrhus jeho názory přijal za své. Proti těmto bludům musel Evžen I. zaujmout stanovisko. Odmítl Pyrrhuova synodika a zakázal jakékoliv společenství s cařihradskou církví. Museli se omezit jen na styky přímo s císařem. Řekové se proti papeži bouřili a kacířští dvořané vyhrožovali v polovině září r. 656, že by s Evženem I. naložili jako s jeho předchůdcem, pokud by je právě nezaměstnávalo nepřátelství se Saracény.


76. Vitalián (Vitalianus)

 • Narozen: ?   Místo: Sergi   Nyní stát: Itálie   Národnost: Ital
 • Zemřel: 27. 1. 672   Místo: Řím   Nyní stát: Itálie   Pohřben: (tělo se v průběhu času ztratilo) stará basilika sv. Petra, Řím, Vatikán
 • Pontifikát od: 30. 7. 657 do: 27. 1. 672

Měl snahu o zlepšení vztahu s východními církvemi. Po svém zvolení pozval císaře Konstantina do Říma a přijal ho s poctami. Císař mu daroval biblický kodex, nádherně zdobený drahokamy a zlatem, ale přikázal strhnout ze střechy chrámu Všech svatých (Pantheonu) všechnu měď a poslat do Konstantinopole. Papež Vitalian byl úspěšný i ve zlepšení vztahů s Anglií, kde docházelo ke sporům týkajících se různých církevních zvyků.


77. Adeodatus II. (Deusdeid, Deodatus)

 • Narozen: ?   Místo: Řím   Nyní stát: Itálie   Národnost: Ital
 • Zemřel: 17. 6. 676   Místo: Řím   Nyní stát: Itálie   Pohřben: (tělo se v průběhu času ztratilo) stará basilika sv. Petra, Řím, Vatikán
 • Pontifikát od: 11. 4. 672 do: 17. 6. 676

Byl mnichem z římského benediktínského kláštera sv. Erasma. Z dochovaných záznamů vyplývá, že byl známý pro svoji velkorysost k chudým. Byl též aktivním ve zlepšování církevní disciplíny a boji proti monotheletismu. Jinak o něm nemáme skoro žádné zprávy.


78 Donus

 • Narozen: ?   Místo: Řím   Nyní stát: Itálie   Národnost: Ital
 • Zemřel: 11. 4. 678   Místo: Řím   Nyní stát: Itálie   Pohřben: (tělo se v průběhu času ztratilo) stará basilika sv. Petra, Řím, Vatikán
 • Pontifikát od: 2. 8. 676 do: 11. 4. 678

Za svého pontifikátu nechal vydláždit nádvoří před bazilikou sv. Petra. Nechal ozdobit mramorem sloupořadí vchodu do chrámu svatého Petra a důkladně opravit kostel svatého Pavla. Z kláštera Boecia v Římě nechal přeřadit do různých klášterů syrské mnichy, stoupence Nestoria, aby se v novém prostředí s jinou věroukou nenásilně zřekli svého bludu. Donus se také smířil s Maurem, biskupem Ravenským, který od císaře Konstancia (otce Konstantina Velikého) dostal a také přijal neodvislost od papeže. Za což byl biskup exkomunikován papežem Vitaliánem. Maurus uznal poslušnost papeži.


79. Agaton (Agatho)

 • Narozen: 574   Místo: Sicílie   Nyní stát: Itálie   Národnost: Ital
 • Zemřel: 10. 1. 681   Místo: Řím   Nyní stát: Itálie   Pohřben: (tělo se v průběhu času ztratilo) stará basilika sv. Petra, Řím, Vatikán
 • Pontifikát od: 27. 6. 678 do: 10. 1. 681

Papežem byl zvolen ve 104 letech, pomáhal v době moru, byl velmi štědrý, císař Konstantin Pogonatus svolal 3. cařihradský koncil, který znovu odsoudil monotheletismus (jedna vůle), odsouzený na 2. cařihradském koncilu r. 553. Agaton zemřel ve 107 letech.


80. Lev II. (Leo)

 • Civilní jméno: Leo Maneius   Narozen: 611   Místo: Sicílie   Nyní stát: Itálie   Národnost: Ital
 • Zemřel: 3. 7. 683   Místo: Řím   Nyní stát: Itálie   Pohřben: stará basilika sv. Petra, Řím, Vatikán
 • Pontifikát od: 20. 7. 682 do: 3. 7. 683

Pocházel ze Sicílie, původním povoláním lékař, znalec Písma Svatého a jazyků, vysoce vzdělaný v teologii, řečtině, zpěvu a rétorice. 3. 7. 683 zavedl kropení svěcenou vodou při obřadech ve mši svaté, v ten den večer zemřel. Volba papeže Lva II. byla potvrzena byzantským císařem teprve poté, co Lev II. odsouhlasil závěry 3. konstantinopolského koncilu. Lev II. akceptoval odsouzení svého předchůdce Honoria (625 – 638), protože mu kladl za vinu, že se provinil proti čistotě víry. Volbou Lva II. a zmíněnými rozhodnutími byl znovu nastolen smír mezi křesťanským Východem a Západem.


81 Benedikt II. (Benedictus)

 • Civilní jméno: Benedictus Sabellus   Narozen: 635   Místo: Řím   Nyní stát: Itálie   Národnost: Ital
 • Zemřel: 8. 5. 685   Místo: Řím   Nyní stát: Itálie   Pohřben: (tělo se v průběhu času ztratilo) stará basilika sv. Petra, Řím, Vatikán
 • Pontifikát od: 26. 6. 684 do: 8. 5. 685

Ve funkci papeže byl pouze 11 měsíců. Aby zabránil průtahům od zvolení ke jmenování papežem, prosadil u Konstantina IV., aby potvrzovací právo měl ravennský exarcha. Přesvědčil bývalého antiochijského patriarchu Makaria, aby opustil herezi monotheletismu, kvůli níž byl uvržen do klatby rozhodnutím Třetího konstantinopolského koncilu. Snažil se, aby kněží a biskupové měli vysokou duchovní vzdělanost.


82. Jan V. (Ioannes)

 • Narozen: 635   Místo: Antiochie   Nyní stát: Turecko   Národnost: Syřan
 • Zemřel: 2. 8. 686   Místo: Řím   Nyní stát: Itálie   Pohřben: (tělo se v průběhu času ztratilo) stará basilika sv. Petra, Řím, Vatikán (hrob zničen Saracény v r. 846)
 • Pontifikát od: 23. 7. 685 do: 2. 8. 686

V letech 561 – 1846 byl jako jediný papež uveden do úřadu bez potvrzení císaře (61. Jan III. – 256. Pius IX.). Papež bojoval proti monotheletismu, podařilo se mu zlepšit vztahy s Byzancí. Ustanovil, aby v řečtině zůstala zachována modlitba Kyrie eleison – Pane smiluj se.


Theodor - vzdoropapež

vzdoropapežem od: 3. 8. 686 do: 1. 10. 686

Říman, odstoupil, protože byl zvolen šlechtou, ne duchovenstvem. Odstoupil ve prospěch arcikněze od sv. Zuzany Konona.


83. Konon (Conon)

 • Narozen: ?   Místo: Thrákie   Nyní stát: Bulharsko   Národnost: Thrák (Bulhar)
 • Zemřel: 21. 9. 687   Místo: Řím   Nyní stát: Itálie   Pohřben: (tělo se v průběhu času ztratilo) stará basilika sv. Petra, Řím, Vatikán
 • Pontifikát od: 21. 10. 686 do: 21. 9. 687

Byl zvolen jako kompromisní kandidát mezi dvěma frakcemi, mezi vojenskou a administrativní. Byl vzdělaný, spravedlivý a dobrosrdečný, pomáhal chudým a nemocným, tím si vysloužil přezdívku Andělský. Přijal irského misionáře Kiliana a jeho druhy, Kiliana vysvětil na biskupa a pověřil jej hlásáním víry mezi Franky.


Paschalis - vzdoropapež

vzdoropapežem od: 21. 9. 687 do: 16. 12. 687, sesazen

Před spornými volbami byl Paschal arciděkan. Paschal i Theodor obsadili různá místa Lateránu a ani jeden z nich nechtěl ustoupit. Mezitím zástupci posádky, většina duchovenstva a obyvatel se setkali v císařském paláci a nakonec zvolili kněze Sergia jako Kononova nástupce. Paschal byl nakonec uvězněn v klášteře.


84. Sergius I.

 • Narozen: 650   Místo: Palermo   Nyní stát: Itálie   Národnost: Syřan
 • Zemřel: 8. 9. 701   Místo: Řím   Nyní stát: Itálie   Pohřben: (tělo se v průběhu času ztratilo) stará basilika sv. Petra, Řím, Vatikán
 • Pontifikát od: 15. 12. 687 do: 8. 9. 701

Potvrdil řecky zpívané vzývání Kyrie eleison – Pane smiluj se, které ustanovil 82. papež Jan V. Zavedl některé mariánské svátky a svátek Povýšení Sv. Kříže 14. 9., potvrdil zavedený svátek Hromnic spojený s procesím se svícemi (49. sv. Gelasius I.). V r. 691 svolal císař Justinián II. koncil do Konstantinopole, aby upravil poměry v církvi. Papež vznesl námitky, že císař vnucuje Západu východní zvyky. Ten poslal vyslance Zachariáše, aby papeže zatkl a přivezl na císařský soud. Vyslanec se setkal s odporem Římanů a musel se ukrýt v papežově ložnici. Císař byl po těchto událostech sesazen.


85. Jan VI. (Ioannes)

 • Narozen: 655   Místo: Efez   Nyní stát: Turecko   Národnost: Řek
 • Zemřel: ?   Místo: ?   Nyní stát: ?   Pohřben: (tělo se v průběhu času ztratilo) stará basilika sv. Petra, Řím, Vatikán
 • Pontifikát od: 30. 9. 701 do: 11. 1. 705

Zachránil Řím před Langobardy, vykoupil od nich zajatce a přesvědčil je, aby se vrátili na své území.


86. Jan VII. (Ioannes)

 • Narozen: ?   Místo: Rossano v Kalabrii Nyní stát: Itálie   Národnost: Řek
 • Zemřel: 18. 10. 707   Místo: Řím   Nyní stát: Itálie   Pohřben: stará basilika sv. Petra (Vatikánské jeskyně), Řím
 • Pontifikát od: 1. 3. 705 do: 18. 10. 707

Byl synem byzantského úředníka, který měl dobré vztahy s Langobardy. Při vpádu Langobardů císař opustil římské území, papež vyjednal mír a vykoupil zajatce. Vztahy s Byzancí za jeho vlády byly stále napjaté.


87. Sisinnius

 • Narozen: ?   Místo: ?   Nyní stát: Sýrie   Národnost: Syřan
 • Zemřel: 4. 2. 708 Místo: Řím   Nyní stát: Itálie   Pohřben: (tělo se v průběhu času ztratilo) stará basilika sv. Petra, Řím, Vatikán
 • Pontifikát od: 14. 1. 708 do: 4. 2. 708

Vládl jen dvacet dnů, jeho pontifikát patří k několika nejkratším v historii. Jedním z mála činů, které za svého kratičkého pontifikátu stačil vykonat, bylo zahájení obnovy římských hradeb, které dokončili až jeho následovníci.


88. Konstantin (Constantinus)

 • Narozen: 664   Místo: ?   Nyní stát: Sýrie   Národnost: Řek
 • Zemřel: 9. 4. 715   Místo: Řím   Nyní stát: Itálie   Pohřben: (tělo se v průběhu času ztratilo) stará basilika sv. Petra, Řím, Vatikán
 • Pontifikát od: 25. 3. 7008 do: 9. 4. 715

První polovina jeho vlády byla poznamenána krutým hladomorem v Římě. V Konstantinopoli dosáhl od císaře Justiniána II. obnovení všech práv římské církve. Po návratu papeže do Říma byl císař sesazen a nový císař Bardanes měl opět snahu opět oživit monotheletismus, což se mu nepodařilo.


89. Řehoř II. Veliký (Gregorius)

 • Civilní jméno: Gregorius Sabellus   Narozen: 669   Místo: Řím   Nyní stát: Itálie  Národnost: Ital
 • Zemřel: 11. 2. 731   Místo: Řím   Nyní stát: Itálie   Pohřben: (tělo se v průběhu času ztratilo) stará basilika sv. Petra, Řím, Vatikán
 • Pontifikát od: 19. 5. 715 do: 11. 2. 731

Za jeho pontifikátu zahájil byzantský císař Lev III. obrazoborectví (boj proti obrazům - ikonoklasmus), který oslabil císařovu moc a autoritu. Papež dbal, aby nedošlo ke vzpouře proti císaři, ale vystupoval velice rozhodně proti obrazoboreckým nařízením panovníka. 15. 3. 716 vyslal na žádost bavorského vévody Teoda do Německa biskupa a kněze, aby uspořádali církevní organizaci, anglického mnicha Wynfritha pověřil misiemi v Německu, po třech letech ho vysvětil na biskupa a dal mu jméno Bonifác.


90. Řehoř III. (Gregorius)

 • Narozen: ?   Místo: ?   Nyní stát: Sýrie   Národnost: Syřan
 • Zemřel: 28. 11. 741   Místo: Řím   Nyní stát: Itálie   Pohřben: (tělo se v průběhu času ztratilo) stará basilika sv. Petra, Řím, Vatikán
 • Pontifikát od: 11. 2. 731 do: 28. 11. 741

Byl posledním papežem, který dostal souhlas s nástupem na svatopetrský stolec od byzantského císaře Lva III. Na stolec sv. Petra nastoupil 18. března 731. Dostal se s císařem do sporu o obrazoborectví, vyzval císaře, aby přestal ničit obrazy svatých. Císař obsadil Sicílii a Řecko a předal tato území patriarchovi v Konstantinopoli. Papež opravil římské hradby, vyzdobil chrámy a o svátcích světců nechal sloužit mše v katakombách. Jmenoval biskupa Bonifáce metropolitou celé Germánie. Francký majordomus Karel Martell zvítězil ve Francii nad Araby v r. 732 v bitvě u Poittiers a tím se stal vládcem Francké říše. Řehoř byl posledním neevropským papežem (na 1285 let) až do zvolení Františka v roce 2013.


91. Zachariáš (Zacharias)

 • Civilní jméno: Zachariáš, syn Polichronia   Narozen: 679   Místo: Santa Severina   Nyní stát: Itálie   Národnost: Řek
 • Zemřel: 22. 3. 752   Místo: Řím   Nyní stát: Itálie   Pohřben: (tělo se v průběhu času ztratilo) stará basilika sv. Petra, Řím, Vatikán
 • Pontifikát od: 3. 12. 741 do: 22. 3. 752

Znal se s otcem sv. Karla Velikého, Pipinem Krátkým, synem Karla Martella, kterému udělil dědičný titul Nejkřesťanštější král, korunoval ho papežovým jménem biskup sv. Bonifác. Zachariáš se zasazoval o mír s Langobardy a dosáhl úspěchy v jednání, byl poslední ze seznamu východních (řeckých a syrských) papežů.


92. Štěpán II. (Stephanus)

 • Narozen: ?   Místo: Řím   Nyní stát: Itálie   Národnost: Ital
 • Zemřel: 26. 3. 752   Místo: Řím   Nyní stát: Itálie   Pohřben: (tělo se v průběhu času ztratilo) stará basilika sv. Petra, Řím, Vatikán
 • Pontifikát od: 23. 3. 752 do: 26. 3. 752

Byl zvolen za papeže, ale ještě před vysvěcením na biskupa třetí den zemřel. Na jeho hrobě je nápis: HIC EST PAPA STEPHANUS II. (zde je papež Štěpán). V oficiálním seznamu papežů Annuario Pontificio je uveden jako papež na 92. místě. Jeho obraz je mezi portréty papežů v římské basilice sv. Pavla za hradbami. Na barokní desce seznamu papežů v basilice sv. Petra „SUMMI PONTIFICES IN HAC BASILICA SEPVLTI“ (nejvyšší pontifikové v této basilice pohřbeni) jeho jméno není uvedeno, a proto ho někteří dějepisci nepočítají mezi papeže. Jeho pontifikát je první nejkratší v dějinách.


93. Štěpán III. (II.) (Stephanus) viz. 92. papež Štěpán II.

 • Narozen: 715   Místo: Řím   Nyní stát: Itálie   Národnost: Ital
 • Zemřel: 26. 4. 757   Místo: Řím   Nyní stát: Itálie   Pohřben: (tělo se v průběhu času ztratilo) stará basilika sv. Petra, Řím, Vatikán
 • Pontifikát od: 26. 3. 752 do: 26. 4. 757

Dal si jméno i číslo svého předchůdce. Král Franků, Pipin, pomohl ubránit papeži Řím před útoky Langobardů a donutil je vydat území střední Itálie papeži (tzv Pipinova donace = vznik papežského státu). Ten mu za tuto pomoc daroval a nechal odvézt do Francie ostatky sv. Petronily, podle legendy dcery sv. Petra a od této doby byla Francie nazývána „prvorozenou dcerou církve“. Papež Štěpán III. dal zavěsit v římské basilice sv. Vavřince první zvon. Od tohoto papeže je chybné počítání papežů jménem Štěpán, protože Štěpán II. z roku 752 není někdy počítán za papeže. Oficiálně je počítán jako Štěpán III.


94. Pavel I. (Paulus)

 • Narozen: 700   Místo: Řím   Nyní stát: Itálie   Národnost: Ital
 • Zemřel: 28. 6. 767   Místo: Řím   Nyní stát: Itálie   Pohřben: (tělo se v průběhu času ztratilo) stará basilika sv. Petra, Řím, Vatikán
 • Pontifikát od: 26. 4. 757 do: 28. 6. 767

Bratr papeže Štěpána, jmenoval první kardinály, jako poradní sbor papeže (cardo = závěs, pant u dveří, hlavní, základní). Podobně jako jeho bratr a předchůdce byl ve velmi dobrých vztazích s franckým králem Pipinem Krátkým, jenž měl významný podíl na Pavlově zvolení. Do doby jeho pontifikátu spadají pokračující neshody s Langobardy pod vládou krále Desideria na severu Itálie i jejich následné urovnání. Za jeho pontifikátu se v Římě projevilo rozhodnutí synodu konaného roku 754 v Konstantinopoli, kde bylo z iniciativy císaře Konstantina V. opět odsouzeno uctívání obrazů (obrazoborectví neboli ikonoklasmus), což mělo za následek útěk mnoha řeckých mnichů do Říma.


Konstantin II. - vzdoropapež

vzdoropapežem od: 5. 7. 767 do: 31.7.768, kdy byl sesazen

Bohatý Říman, laik, který se za pomoci šlechty nechal zvolit papežem. Nechal se během dvou dnů vysvětit od jáhna až po biskupa, což odporovalo kanonickému právu. Byl svržen po zásahu Langobardů a kanonicky degradován. Byl oslepen a zavřen v klášteru. Od té doby o něm nejsou žádné zprávy. 


Filip - vzdoropapež

vzdoropapežem od: 31. 7. 768 do: 1. 8. 768, kdy byl sesazen

Když do kláštera sv. Víta odvedli vzdoropapeže Konstantina II, mnich Filip prohlásil, že jej sám sv. Petr zvolil za dalšího papeže. Byl odveden do Lateránské basiliky, kde byl proveden inotrizační obřad. Na čele církve se udržel pouze několik hodin. Během hostiny ho skupina odpůrců langobardského krále vyvedla z Lateránského paláce a vrátila zpět do kláštera.


95. Štěpán IV. (III.) (Stephanus) viz. 92. papež Štěpán II.

 • Narozen: 720   Místo: Sicílie   Nyní stát: Itálie   Národnost: Ital
 • Zemřel: 24. 1. 772   Místo: Řím   Nyní stát: Itálie   Pohřben: (tělo se v průběhu času ztratilo) stará basilika sv. Petra, Řím, Vatikán
 • Pontifikát od: 7. 8. 768 do: 24. 1. 772

Původně benediktýnský mnich, v roce 769 ustanovil, že nikdo z laiků nesmí být papežem, pouze ten, kdo je již jáhnem, nebo knězem.


96. Hadrián I. (Hadrianus)

 • Narozen: 700   Místo: Řím   Nyní stát: Itálie   Národnost: Ital
 • Zemřel: 26. 12. 795   Místo: Řím   Nyní stát: Itálie   Pohřben: (tělo se v průběhu času ztratilo) stará basilika sv. Petra, Řím, Vatikán
 • Pontifikát od: 1. 2. 772 do: 26. 12. 795

Byl synem římského šlechtice Theodora. Po svém nástupu do úřadu zrušil spojenectví papežského trůnu s Langobardy a uzavřel spojenectví s Franky. Za jeho pontifikátu se konal Druhý nicejský koncil v r. 787, který odsoudil obrazoborectví. Byl pátým nejdéle sloužícím papežem v dějinách.


97. Lev III. (Leo)

 • Narozen: 750   Místo: Řím   Nyní stát: Itálie   Národnost: Ital
 • Zemřel: 12. 7. 816   Místo: ?   Nyní stát: Itálie   Pohřben: stará basilika sv. Petra, Řím, Vatikán
 • Pontifikát od: 26. 12. 795 do: 12. 7. 816

Na konci 8. století se stal obětí spiknutí vedeného synovcem předchozího papeže (Paschalisem), během kterého byl přepaden a zmrzačen. Přikázali katovi, aby mu vytrhl jazyk a oslepil ho. Nepodařilo se ho úplně zmrzačit, s pomocí přátel uprchl do Spoleta, odtud do Vestfálska, kde pobýval sv. Karel Veliký. Zde ho zastihla obžaloba, kterou zaslali spiklenci králi Karlovi. Ten po šetření poslal na podzim roku 799 papeže s doprovodem vojska zpět do Říma. 25.12.800 korunoval Karla I.Velikého v chrámu sv. Petra v Římě za prvního císaře obnovené římské říše. Zánik říše ohlásil až 2. 8. 1806 poslední římský císař František II., římské císařství trvalo 1006 let). Potvrdil usnesení synody v Cáchách o „filioque“, že Svatý Duch vychází z Otce i Syna.


98. Štěpán V. (IV.) (Stephanus) viz. 92. papež Štěpán II.

 • Narozen: 770   Místo: Řím   Nyní stát: Itálie   Národnost: Ital
 • Zemřel: 24. 1. 817   Místo: Řím   Nyní stát: Itálie   Pohřben: (tělo se v průběhu času ztratilo) stará basilika sv. Petra, Řím, Vatikán
 • Pontifikát od: 12. 7. 816 do: 24. 1. 817

Odcestoval do Francie a 5.10. pomazal v Remeši Ludvíka za císaře, Irmengardu za císařovnu, vyprosil si od nich propuštění politických vyhnanců a vrátil se do Říma. V prosinci ještě uděloval svěcení nových biskupů, kněží a jáhnů.


99. Paschal I.

 • Civilní jméno: Pascale Massimi   Narozen: ?   Místo: Řím   Nyní stát: Itálie   Národnost: Ital
 • Zemřel: 11. 2. 824   Místo: Řím   Nyní stát: Itálie   Pohřben: (tělo se v průběhu času ztratilo) basilika sv. Praxedy, Řím, Itálie; později tělo přeneseno do staré basilika sv. Petra, Řím, Vatikán
 • Pontifikát od: 25. 1. 817 do: 11. 2. 824

Poskytl azyl mnichům z Byzantské říše, kteří byli pronásledováni pro svou opozici k obrazoborectví. Vykupoval zajatce, podporoval chudé, nechal opravit zpustlé a zneuctěné katakomby, nalezl ostatky sv. Cecílie a spolumučedníků. Uložil je v novém kostele sv. Cecílie v Zátibeří, obnovil baziliku Panny Marie Sněžné, v r. 822 obnovil kostel sv. Praxedy, pro jeho oblíbenost na něho začali žárlit dva papežští úředníci, nomenclator (ceremoniář) Lev a primicerius (kancléř) Teodor, kteří chtěli papeže zabít, spiknutí vyšlo najevo a oba byli popraveni. Papež zemřel po dlouhé nemoci, příbuzní Lva a Teodora zabránili pohřbu u sv. Petra, a tak byl pohřben u sv. Praxedy.


100. Evžen II. (Eugenius)

 • Narozen: ?   Místo: Řím   Nyní stát: Itálie   Národnost: Ital
 • Zemřel: 20. 8. 827   Místo: Řím   Nyní stát: Itálie   Pohřben: (tělo se v průběhu času ztratilo) pravděpodobně stará basilika sv. Petra, Řím, Vatikán (neexistují písemné prameny)
 • Pontifikát od: 21. 2. 824 do: 20. 8. 827 (některé prameny uvádí pontifikát od 6. 5. 824)

Snažil se omezit moc a zasahování italské šlechty do církevních záležitostí. Byl štědrý k chudým, žáci na něho vzpomínali jako na svého otce. Roku 826 svolal synodu, která jednala o církevní kázni, vydal 38 kánonů o dodržování biskupských povinností, o nevzdělanosti kněží, o manželství, o závazcích řeholníků, proti svatokupectví a další rozhodnutí o církevní nápravě.