Seznam článků

DIONÝSŮV KULT

Mýty antického Řecka znají několik Dionýsů. Podle současného pojetí je znám pod jménem Dionýsos v Řecku a Bakchos spíše v lydsko-fryžské oblasti. Tento kult se lišil od ostatních. Zde se vyznavač neobrací k bohu s prosbami nebo oběťmi, ale svým duševním rozpoložením proniká do boží přítomnosti ve chvíli, kdy duše vystupuje z těla – v extázi dosažené hudbou a tancem. Prožívá různá vidění a chová se nepříčetně. Dionýsův kult byl založen na orgiích – entuziastickém vzrušení, spojeném s nevázanou zábavou, poživačností, prostopášností a sexem. V období helénismu se stal bohem slaveným v tajných uzavřených společenstvích. Při zasvěcování docházelo k roztrhání živého býka a pojídání syrového masa. Při mystériích se požívalo víno s příměsí odvaru rulíku zlomocného. Ten přispíval k navození omamného stavu.