Seznam článků

OBDOBÍ APOŠTOLSKÝCH OTCŮ

Když zemřel poslední z apoštolů, Jan, chyběl bezprostřední spojovací článek jednoty křesťanů v jejich sborech. V této době požívali největší vážnost muži, kteří se stýkali s apoštoly nebo byli jejich žáky. Tyto muže nazýváme apoštolskými otci. Známe pouze ty apoštolské otce, kteří po sobě zanechali nějaké literární dílo. Tyto jejich spisy jsou pro nás velmi cenné, jsou důležitými doklady o apoštolském zřízení církve a také jedním ze zdrojů křesťanské tradice. Některé ze spisů byly čteny i při mši, přibližně do čtvrtého století, než se ustálil novozákonní kánon. Mezi nejznámější církevní otce – spisovatele patří:

Klement římský

Byl římský biskup (papež). Zachovala se jeho epištola ke Korintským z let 90 – 100. Podnětem k listu bylo rozštěpení církevní obce. Někteří z mladších členů se postavili proti presbyterům. Klement Římský napsal list do Korintu jménem římské církve, aby co nejspíše ukončil zmatky, které tam vznikly. V listu poukazuje na rozčlenění vojska a lidského těla na články vyšší a nižší. Z toho vyplývá, že: „Apoštolové jsou od Krista, biskupové od apoštolů. Proto nemohou být svrženi…“ O tomto listu píše i korintský biskup Dionysius (druhá pol. 2. st.) a potvrzuje, že epištola se v církevním shromáždění předčítala.

Hermas

Byl bratrem římského biskupa Pia I. Pod vlivem listu apoštola Jakuba píše kolem r. 140 Pastýře (Hermův pastýř). Hermas je znepokojen laxním přístupem křesťanů k víře, a proto zpřísňuje zákony Páně – po přijatém křtu na odpuštění hříchů už nelze hřešit. Tento spis je důležitým pramenem pro poznání a pochopení významu pokání.

Hegesippus

Žid, který po svém obrácení navštívil mnoho biskupů, mimo jiné i v Římě a Korintu. Zjišťuje, že tradice je stejná ve všech místních církvích, které navštívil. Hegesippus napsal pět knih, kde staví jednotu proti heretikům. Zachovalo se z nich pouze torzo, především v Eusebiových Dějinách církve z r. 300.

Ignác z Antiochie

Biskup, za Trajánova pronásledování byl zajat a odvezen do Říma, kde byl předhozen dravé zvěři. Ignác z Antiochie během cesty napsal sedm epištol. V nich zdůrazňuje přísný pořádek v církvi za představenství biskupa.

Polykarp ze Smyrny

Byl žákem apoštola Jana. Napsal mnoho dopisů, dodnes se zachovala jeho epištola Filipským. O jeho mučednické smrti upálením koloval mezi místními církvemi oběžník. Prokonsul, který mu byl nakloněn, jej chtěl zachránit, ale Polykarp to odmítl. Polykarp byl poslední apoštolský otec.