Seznam článků

METODA ZKOUMÁNÍ CÍRKEVNÍCH DĚJIN

Historiografie, neboli dějepisectví, je zaznamenávání událostí, dějů a stavů v minulosti na úrovni jednotlivců, společenských vrstev a národů určitým systematickým způsobem. Zkoumání dějin by se mělo řídit určitými pravidly. Historik by měl (musí) hledat pravdu. To není moc povzbudivé, podíváme-li se, jak se, dnes i v nedávné minulosti, historie ohýbá ku prospěchu momentální vládnoucí garnitury. Falšování a překrucování dějin nikomu dlouhodobě nepomůže a pravda stejně časem vyjde najevo.

Je třeba čerpat ze spolehlivých pramenů. Prameny totiž mohou být zfalšované a i pravdivé prameny mohou lhát, nechápeme-li je v kontextu doby. To znamená, že musíme znát nejen, co se stalo, ale i proč se to stalo. Musíme čerpat ze všech pramenů, z kterých můžeme poznat danou událost. Prameny poznání dělíme na přímé (klášter, hrad je postaven na určitém místě) a nepřímé, ty zjistíme za pomoci „pomocných historických věd“ (zakládací listina, pečetě…). Historik by měl být (musí být) objektivní. Musí popisovat i události, se kterými se neztotožňuje, ať jsou příznivé nebo nepříznivé pro zkoumanou událost nebo osobu (všemi milovaná, a přesto alkoholik).

Takto je popsán ideální způsob, jak by mělo probíhat zkoumání dějin, nejen církevních. Skutečnost je poněkud jiná. Prvním problémem je osobní zaujatost. Vezmeme – li jako modelový příklad pronásledování církve v minulém století, záleží na osobním postoji pisatele. Jinak bude o této problematice psát člověk, který byl kvůli víře zavřen v uranových dolech a jinak tehdejší církevní tajemník a ještě jinak člověk, který danou dobu nezažil. Vždy zde je určité protěžování historikova postoje, mělo by ale psát alespoň „spravedlivě“ a postihovat i psychologické příčiny daných jevů. Do církevních dějin navíc vstupuje ještě jeden opomíjený prvek, a tím je nadpřirozený prvek křesťanství, totiž Bůh. Z toho vyplývá, že církevní dějiny na rozdíl od světských musí být navíc posuzovány v kontextu Bůh – člověk a opačně člověk – Bůh. Historik by se také neměl chovat „promiskuitně“. „Toto tam nemohu napsat, i když to je pravda, to by mně nikdo nevydal. Naopak, zde si to trochu přibarvím, abych mohl publikovat.“

Při studiu musíme být obezřetní a nemůžeme vždy věřit většině, nebo (pro mladé) bratru Googlu. Není dobré vždy bezmyšlenkovitě přejímat myšlenky druhých, nebo je naopak zavrhovat, je třeba klást otázky, hledat odpovědi a mít je podložené fakty.

Myšlenky jsou převzaty a uspořádány z:

Online dokumenty


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.


Anno Domini [on-line], Poslední aktualizace 22. 8. 2013. [Citováno 2. 12. 2013] Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Anno_Domini

Apoštolské vyznání [on-line], Poslední aktualizace 6. 5. 2013. [Citováno 3. 12. 2013] Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Apoštolské_vyznání

Co je církev? [on-line], [Citováno 3. 12. 2013] Dostupné na: http://www.gotquestions.org/Cesky/co-je-cirkev.html

Cožpak člověk nemůže žít spokojeným životem i bez náboženství…? [Citováno 3. 12. 2013] Dostupné na: http://www.cirkevteplice.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=30&Itemid=51

Diplomatika [on-line], Poslední aktualizace 20. 9. 2013. [Citováno 3. 12. 2013] Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Diplomatika

František_Palacký [on-line], Poslední aktualizace 23. 11. 2013. [Citováno 2. 12. 2013] Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/František_Palacký

Genealogie [on-line], Poslední aktualizace 31. 7. 2013. [Citováno 3. 12. 2013] Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Genealogie

Heraldika [on-line], Poslední aktualizace 20. 10. 2013. [Citováno 3. 12. 2013] Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Heraldika

Historiografie [on-line], Poslední aktualizace 8. 9. 2013. [Citováno 2. 12. 2013] Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Historiografie

Chronologie [on-line], Poslední aktualizace 24. 10. 2013. [Citováno 3. 12. 2013] Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Chronologie

Katolická církev [on-line], [Citováno 3. 12. 2013] Dostupné na: http://www.katolik.cz/cirkev/kcirkev.asp

Kdo je Ježíš? [on-line], [Citováno 3. 12. 2013] Dostupné na: http://www.whoisjesus-really.com/czech/whois.htm

Nicejsko-konstantinopolské vyznání [on-line], Poslední aktualizace 17. 5. 2013. [Citováno 3. 12. 2013] Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Nicejsko-konstantinopolské_vyznání

Numismatika [on-line], Poslední aktualizace 24. 10. 2013. [Citováno 2. 12. 2013] Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Numismatika

Paleografie [on-line], Poslední aktualizace 30. 10. 2013. [Citováno 2. 12. 2013] Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Paleografie

Pomocné vědy historické [on-line], Poslední aktualizace 10. 3. 2013. [Citováno 2. 12. 2013] Dostupné na: http://www.dejepis.com/ucebnice/pomocne-vedy-historicke/

Pomocné vědy historické [on-line], [Citováno 2. 12. 2013] Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Pomocné_vědy_historické

Seznam koncilů a synod [on-line], Poslední aktualizace 15. 9. 2013. [Citováno 2. 12. 2013] Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_koncilů_a_synod

Sfragistika [on-line], Poslední aktualizace 7. 10. 2013. [Citováno 2. 12. 2013] Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Sfragistika

Svatý lid, svaté shromáždění. [on-line], [Citováno 3. 12. 2013] Dostupné na: http://www.kapky.eu/texty/clanky/cirkev/svaty-lid-svate-shromazdeni-prozkoumat-tajemstvi-cirkve/

Teologie jako věda [on-line], [Citováno 3. 12. 2013] Dostupné na: http://www.etf.cuni.cz/kat-st/just.html

Trullská synoda [on-line], Poslední aktualizace 10. 7. 2013. [Citováno 2. 12. 2013] Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Trullská_synoda

Ostatní dokumenty

JUDÁK, Viliam. Učebné texty z cirkevných dejín. Bratislava: Univerzita Komenského Bratislava, 2002

KADLEC Jaroslav. Dějiny katolické církve. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci, ISBN 80-7067-285-4, 1993

MALÝ, Radomír. Cirkevní dějiny. Olomouc: Matice cyrilometodějská s.r.o., ISBN 80-7266-083-7, 2000

MRÁČEK, Pavel, Karel. Stručná příručka církevních dějin. Olomouc: Matice cyrilometodějská s.r.o., 1995

STRAUSS, Friedrich David. Das Leben Jesu. Tübingen: Verlag von C. F. Osiander, 1835

ŠPIRKO, Jozef. Cirkevné dejiny. Turčiansky Sväty Martin: Neografia, Úč. spol., 1943