Seznam článků

ROZDĚLENÍ CÍRKEVNÍCH DĚJIN

Zde se zmíníme opravdu v krátkosti o možnostech a způsobech uspořádání dělení církevních dějin. Nejčastěji používaným slovem bude: například, atd. Samotné dělení by vydalo na celou knihu.

CHRONOLOGICKÉ USPOŘÁDÁNÍ

Nejznámější je tzv. chronologické uspořádání. Jedná se o dělení na delší časové události (starověk, středověk a novověk), které postihují určité důležité události (periody) trvalého rázu. Období period se dle jednotlivých historiků liší, nelze totiž určit přesné mezníky. Např. někdo počítá první periodu (údobí) do roku 312, jiný do roku 313. Toto není na závadu, ale přesto je třeba se přidržet všech zásadních událostí.

Např.

Starověk – od založení Církve po stěhování národů

I. perioda: od založení Církve po Edikt milánský r. 313

II. perioda: od roku 313 po Řehoře I. Velikého r. 604

Středověk… atd.

VĚCNÉ ROZDĚLENÍ

Dalším uspořádáním církevních dějin je tzv. rozdělení věcné. Toto dělení je nejrozsáhlejší, protože vyplývá z různých oborů církevního života. Rozdělení věcné se dělí na dvě základní skupiny - obory, které popisují, jak se Církev v dějinách projevovala.

Obor vnější

Jedná se o vztahy a projevy Církve jako takové, jak se jeví při pohledu zvenku a její vztah k okolnímu světu. Zkoumá např.:

činnost církve – popisuje její šíření v určitém státním útvaru, její projevy na lidi z hlediska vzdělání, daní, životní úrovně…

činnost církevních orgánů – popisuje vztahy mezi církevní hierarchií a státní mocí…

vztahy církve k ostatním náboženstvím – popisuje vztahy mezi Církví a nekřesťanskými náboženstvími, popřípadě vztahy s církvemi a společenstvími, která se od Církve oddělila, vztahy se sektami

Obor vnitřní

Pojednává o vnitřním vývoji Církve, její struktuře, nauce, kultu. Popisuje např.:

činnost organizační – zkoumá vznik a vývoj hierarchie, její struktury, právní ustanovení…

činnost liturgickou – popisuje vývoj ritu – církevních bohoslužeb, způsoby a pravidla pro jeho vykonávání…

činnost nábožensko - mravní – pojednává o vydávání a zachování praktických předpisů pro každodenní život z hlediska morálky za účelem dosažení křesťanských životních ideálů…

činnost učitelskou – popisuje rozvoj církevní nauky pro potřeby Církve z důvodu šíření víry, její obranu proti bludařům, popřípadě jiným náboženstvím…

Zde se jedná o nepřeberné množství témat a různých podskupin, mezi která se řadí např. dějiny koncilů, papežů, mnišských řádů, dogmat a další.