PRVNÍ LIST KORINTSKÝM

Korint, hlavní město Achaje, měl výhodnou polohu při moři, která byla příčinou jeho bohatství, ale i mravní bídy (kult Venuše, Afrodity). Korintští křesťané i po křtu upadali často do starých hříchů, toto se odráží právě v Pavlových listech.

Brzy potom, co apoštol Pavel opustil Korint, tam přišli jiní kazatelé, kteří zavdali podnět k roztržkám a stranictví. To působilo rušivě na jednotu a mír, z rozporů klíčila pýcha, vynášení se a pohrdání jedněch druhými. Mimo to se vyskytly i jiné zlořády a pohoršení, především smilstvo. Vznikaly též různé pochybnosti ohledně manželství a vzkříšení z mrtvých. Toto vše zavdalo podnět k napsání prvního listu.

V první části listu urovnává Pavel roztržky, vystupuje proti smilstvu a proti předkládání sporů před pohanské soudce. Ve druhé části odpovídá na dotazy ohledně manželského života a panenství, ohledně toho, jak se mají křesťané dívat na maso obětované modlám, hovoří o postavení ženy (např. při bohoslužbě), vytýká nešvary při slavení eucharistie, poskytuje také poučení o charismatech (mimořádných darech Ducha svatého). Končí zdůrazněním zmrtvýchvstání Páně, jakožto základu naší víry. List je jeden z nejobsáhlejších a je skutečnou normou křesťanského života. V apoštolově stanovisku k jednotlivým otázkám vidíme, že se díval na křesťany jako na „poutníky mezi dvěma světy“, jako na lidi žijící životem ducha a životem těla, se všemi problémy které z toho plynou. Vidí sice ospravedlnění člověka jako toho, který byl Kristem pozvednut k novému životu („…oblek Krista“), ale vidí také, že hřích existuje dál, že křesťan žije dál v napětí polarity dobra a zla. Přece se však snaží položit v listě základy křesťanské mravnosti (zvlášť pohlavní a manželské) a klade základy spravedlivého křesťanského sociálního řádu. Hlavní mu byla mravní výchova jemu svěřených „duchovních“ dětí. Přeje si, aby mohl brzy přijít do Korintu, ne s metlou, ale s láskou. O tomto listě máme svědectví od Klementa I., Muratoriho zlomku, Tertuliána, Ireneje a dalších.

POČÁTKY KORINTSKÉ CÍRKVE

Korintskou církev založil Pavel po odchodu z Beroe v době své druhé misijní cesty spolu se Silasem a Timotejem (2K 1, 19). Zpočátku pracoval v domě jistého rodáka Akvili, měli stejné řemeslo. V sobotu navštěvoval tamější synagogu a tam kázal o Kristu. Po jeden a půlleté práci se podařilo Pavlovi získat pro křesťanství značný počet obyvatel, především pohanů. Avšak někteří se vzepřeli Pavlově zvěsti o Kristu, vyvolali ve městě nepokoje a přivedli Pavla před soud k místodržiteli Achaje Galiovi. Galio tento spor uznal jako čistě náboženský a odmítl být soudcem v této věci. Pavel po tomto konfliktu opustil Korint.

AUTENTIČNOST LISTU

Svědectví staré církevní tradice jednoznačně hovoří ve prospěch autentičnosti. Na tento list se odvolává Ignác z Antiochie, Polykarp a mnoho dalších. List se nachází již v syrské Pešitě, starolatinském i koptském překladu. Ve prospěch autentičnosti hovoří též jednota jazyka, stylu i myšlenek.

PŘÍČINA NAPSÁNÍ LISTU A JEHO CÍL

Důvodem k napsání listu byly problémy v korintské církvi, které bylo třeba neodkladně řešit. Velmi důležitou byla otázka vztahu mezi křesťanstvím a helénismem. Z listu se dovídáme o skupině Apollosa, Kefasa (Petra), Pavla a Krista. Nebyly to strany v pravém slova smyslu, protože ani jedna z nich neexistovala odděleně jako sekta s osobitým kultem, a ani osoby, ke kterým se jednotlivé skupiny hlásily, se nepovažovaly za jejich vůdce. Byly to skupiny lidí, které se opíraly o autoritu jednotlivých apoštolů, nebo i samotného Krista a vyznačovaly se jistou diferenciací v názorech. Nejednalo se ale o doktrinální rozdíly, o tom zde nemůže být ani řeč už proto, že apoštol Pavel těmto skupinám vytýká pouze to, že na první místo nepostavily evangelium, ale oblíbeného apoštola, popřípadě misionáře.

ČAS A MÍSTO NAPSÁNÍ LISTU

Ze samotného listu se dovídáme, že Pavel napsal tento list z Efezu, protože říká: „ V Efezu zůstanu až do letnic“ (1K 16, 8). Na konci listu Pavel pozdravuje Korinťany jménem asijských církví. Z tohoto důvodu se předpokládá jeho činnost v Malé Asii, v oblasti okolo Efezu. První list Korintským byl napsán na konci druhého roku Pavlova pobytu v Efezu, tj. okolo roku 56 -57.

 

Myšlenky jsou převzaty a uspořádány z:

Ostatní dokumenty

AUTOR NEZNÁMÝ. Knihy písma svatého. Ručně psaná samizdatová literatura