KNIHA PROROKA HABAKUKA

AUTOR KNIHY

Autorství knihy je v Kapitole 1. připsáno proroku Habakukovi.

DOBA A MÍSTO VZNIKU KNIHY

Vznik proroctví je kladen do období od posledních let vlády krále Manassa do doby začátku vlády krále Jojakima. Má se za to, že Habakuk prorokoval v době, kdy už bylo zničeno Ninive, ale ještě nenastal druhý vpád Chaldejců do Jeruzaléma, tedy někdy před rokem 612 př. Kr.

 MATERIÁL PŮVODNÍHO RUKOPISU

Kniha byla napsána na papyrus nebo kůži.

ADRESÁTI KNIHY

Kniha je určena židům předbabylonské doby.

CÍL KNIHY

Kniha zaznamenává vidění proroka ohledně stavu judského království a trestu, který Judsko postihne skrze Chaldejce.

STRUČNÝ OBSAH KNIHY

Habakuk popisuje strašný úpadek judské říše, ve svých výčitkách se podivuje Bohu, jak se na to ještě může dívat. Předpovídá, jak Bůh potrestá Izraelity prostřednictvím pohanských Chaldejců.

 STRUČNÝ OBSAH KNIHY

Nahum, pověřen Bohem, předpovídá konec města Ninive, odvěkého nepřítele Izraelitů, když popisuje moc Boží nad Ninive - zkázu Ninive a ospravedlňuje hrozný soud nad Ninive.

DĚJINNÉ OKOLNOSTI VZNIKU KNIHY

Egypt

V době sepsání knihy se Egypt nalézal v úbdobí pojmenovaném Pozdní doba a u vlády byla v letech 664 - 525 př. Kr. 26. sajská dynastie. Zakladatelem 26. dynastie byl Psammetik I., syn Nekona I., dosazeného na egyptský trůn Asyřany. Následovali králové Nekon II., Psammetik II., Haibre, Ahmose II., Psammetik III. Psammetik I. zpočátku ctil nadvládu Asyřanů, pak však uzavřel spojenectví s Thébami a s lýdským králem Gýgem a vyhlásil nezávislost Egypta. Asýrie zanedlouho zanikla a Egyptu se vrátila národní hrdost. Králům sajské dynastie se dařilo centralizovat vládu nad Egyptem a egyptská civilizace prožívala poslední velký věk. Egypt soupeřil o Sýrii s Babylonií. Na konci vlády dynastie byla Babylonie dobyta perským králem Kýrem II. Velikým a do Egypta vpadl jeho syn Kambýsés, který zničil sajský stát.

Mezopotámie

V době sepsání knihy prožívala Mezopotámie přelomové období. V severní části končilo novoasyrské historické období (trvalo 1000 - 609 př. Kr.), po skončení vlády významného panovníka Aššurbanipala říše upadla. Roku 626 př. Kr. se odtrhla Babylonie a vzniklá novobabylonská říše si původní velkoasyrské území rozdělila s médskou říší v letech 614 - 609 př. Kr. Odtržení Babylonie a dobytí Novoasyrské říše bylo dílem knížete Nabopolasara. Ten se stal králem nevelkého novobabylonského území, které však rychle rozšířil. V následujících letech Novobabylonská říše dobývala oblasti Palestiny a Sýrie. Významným velitelem byl Nebukadnesar II. (biblický Nabuchodonozor), za jeho vlády dosáhla Novobabylonská říše největšího mocenského a územního rozmachu. Území Novobabylonské říše se rozkládalo kolem řek Eufratu a Tigridu od Perského zálivu až po Středozemní moře.

Řecko a Kréta

V době sepsání knihy se Řecko nalézalo v období trvajícím přibližně od roku 800 do roku 500 př. Kr. Pro období je charakteristický vznik a rozkvět městských států – poleis, kterých bylo několik set. Nejvýznamnějším z nich byly Athény, původně vesnice. Největším městským státem byla Sparta. Athény se staly kulturním centrem, kde se shromáždili nejlepší básníci, dramatici, filozofové a sochaři. Rozkvět byl pravděpodobně podmíněn tím, že Řekové dokázali využít znalostí nabytých v Orientu. Rozkvět byl doprovázen i krvavými konflikty. Příčiny konfliktů byly zejména v bezuzdné touze po moci a po bohatství. Na sklonku 2. poloviny prvního tisíciletí př. Kr. se začalo Řecko, zatím nepřímo, střetávat s perským impériem, když perský král Kýros postupně ovládl maloasijská iónská města a přilehlé ostrovy. Evropského území Řecka se zatím Peršané nedotkli. Prvním zákonodárcem Athénského městského státu byl Drakón. Ví se o něm pouze to, že existoval a že zákoník dokončil kolem roku 624 př. Kr. Zásluhou Solóna byl zrušen zákon trestající dlužníky, zejména zemědělce, otroctvím. Solónovy reformy však byly prováděny polovičatě a neuspokojily ani aristokraty, ani lid. V době sepsání knihy žily v Řecku tyto významné osobnosti: Solón a Tháles z Milétu.

Čína

V době sepsání knihy vládla v Číně dynastie Čou. Čína prožívala období Západní Čou, které v roce 771 př. Kr. přechází do části období Východní Čou, nazývaného obdobím Jara a podzimu. Za významné události kolem roku 625 př. Kr. jsou považovány skutečnosti, že se stát Čchi na základě slavnostní přísahy stal vůdcem čínské konfederace v boji proti barbarům (667 př. Kr.) a že stát Čchu ohrožoval královskou moc Čouů v Chu-nanu (606 př. Kr.). Z významných osobností starověké Číny lze do doby sepsání knihy zařadit filosofa Lao-c´.

Palestina

Judsko bylo od roku 722 př. Kr. po dobu přibližně jednoho století stále konfrontováno s Asýrií. S výjimkou povstání judského krále Chizkiáše bylo Judsko vazalem Asýrie, což mu sice přineslo relativní klid, ale za cenu úpadku tradiční víry v Hospodina. Náboženské poklesky a úpadek společnosti vůbec pranýřovali Izaiáš s Micheášem a připravovali půdu pro náboženskou nápravu, kterou se snažil zjednat Chizkiáš. Za vlády dalších dvou králů, Manassese a jeho syna Amóna došlo opět k přijímání cizích kultů, Judsko však setrvalo ve stavu vazalství vůči Asýrii. Teprve král Josiáš navázal v roce 622 př. Kr. na reformy Chizkiášovy a vyhlásil knihu Deuteronomium jako závaznou. Vymýtil cizí kulty a zničil pohanská kultovní místa a svatyně. Pravděpodobně vlivem úpadku Asýrie a pádu Ninive v roce 612 př. Kr. rozšířil svoji moc i nad částí starého Izraelského království. Protože si Josiáš nepřál ani nadvládu Asýrie ani Egypta, vyrazil proti Egypťanům, jdoucím na pomoc poslednímu asyrskému králi Assuruballitovi II., který byl ohrožován Babyloňany. Padl však v boji v roce 609 př. Kr.

Indie

V době sepsání knihy Indie prožívala tzv. védské údobí trvající od 11. do 6. století př. Kr. Je charakteristické vznikem véd a podle nich pojmenované. Území Indie bylo osídlené převážně Árji, původně kočujícími. Zemědělství a pastevectví bylo pokročilé, existovala znalost hnojiva, rozšířené bylo zpracování kovů včetně železa. Společnost byla rozdělena na čtyři vrstvy. První, nejvyšší vrstva, byli bráhmani. Byli znalci, vykladači a uchovávatelé véd a rovněž prováděli rituál obětování bohům. Druhou vrstvou byli kšatriové – bojovníci, jejichž hlavním úkolem bylo chránit pastviny pro stáda kočovných Árjů. Třetí vrstvou byli vaišjové – pastevci, obchodníci a řemeslníci, kteří materiálně zajišťovali každý kmen. Čtvrtou, nejnižší vrstvou byli šúdrové – příslušníci porobených domorodých kmenů neárijského původu. Měli za úkol sloužit Árjům. Ke konci védského období Árjové postupovali ze severozápadního území Indie směrem na východ do poříčí Gangy. Svědectví o dokončení kolonizace severní Indie Árji lze nalézt v upanišádách.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Dokumenty online

Antická řecká filosofie, [on-line], Poslední aktualizace 24. 1. 2014 [Citováno 22. 3. 2014]. Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Antická_řecká_filosofie

Čínská filosofie, [on-line], Poslední aktualizace 17. 3. 2013 [Citováno 25. 7. 2013]. Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Čínská_filosofie

Dynastie čínské historie, [on-line], Poslední aktualizace 24. 4. 2013 [Citováno 25. 7. 2013]. Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Dynastie_čínské_historie

Kniha Nahum, [on-line], [Citováno 16. 9. 2012]. Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Kniha_Nahum

Mezopotámia, [on-line], Poslední aktualizace 13. 1. 2014 [Citováno 20. 1. 2014]. Dostupné na: http://sk.wikipedia.org/wiki/Mezopotámia

Ninive, hlavní město Asýrie, [on-line], Poslední aktualizace 31. 10. 2012 [Citováno 16. 6. 2013]. Dostupné na: http://www.starovekyegypt.net/obdobi-upadku/ninive-hlavni-mesto-asyrie.php

Ostatní dokumenty

FAIRBANK, John King. Dějiny Číny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1998, ISBN: 978-80-7422-007-4

HEJČL, Jan. Bible česká (lidové vydání), Díl první, Knihy prorocké a knihy Machabejské. Praha: Nákladem Dědictví sv. Jana Nepomuckého, 1940

KRÁSA, Miloslav a MARKOVÁ, Dagmar a ZBAVITEL, Dušan. Indie a Indové, od dávnověku k dnešku. Praha: Vyšehrad, 1997, ISBN: 80-7021-216-0

LAMAIRE, André. Dějiny hebrejského národa. Z francouzkého originálu přeložil Josef Mlejnek. Praha: Nakladatelství ERM, 1994, ISBN: 80-901477-6-3

TRIGGER, B. G. a kol, Starověký Egypt - dějiny společnosti. Praha: Nakladatelství Volvox Globator, 2005, ISBN: 80-7207-535-7

VOLNÝ, Zdeněk. Toulky minulostí světa, 2. díl. Praha: Baronet a Via facti, 2000, ISBN: 978-80-904103-0-5

WATTERSON, Barbara. Egypťané. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2005, ISBN: 80-7106-774-1

Kolektiv autorů. Abúsír-Tajemství pouště a pyramid. Národní muzeum - Náprstkovo muzeum, 2004, ISBN: 80-7036-170-0