LIST TITOVI

Titus byl původně pohan a pocházel z Antiochie syrské. Provázel Pavla na jeruzalémský sněm a vykonal s ním třetí apoštolskou cestu. Titus měl přímou povahu, pevný charakter, byl dobrý organizátor, horlivý a nesobecký. Apoštol Pavel mu velmi důvěřoval a nemusel se o něj bát jako o bázlivého Timoteje. Tita zanechal na Krétě, aby tam zřídil (nebo doplnil) církevní organizaci. Potřebné rady a směrnice mu dal sice ústně, ale potom mu ještě pro jistotu o těch samých věcech napsal list, který je podobný jako 1. list Timoteovi. Píše mu, jak má po vnější stránce uspořádat církevní obec, jaké vlastnosti mají mít jeho svěřenci, k čemu má nabádat věřící (především k poslušnosti vůči představeným a blíženské lásce), jak je má varovat před heretiky a nakonec mu dává několik osobních sdělení. Pravost listu je potvrzena stejnými lidmi jako 1. a 2. list Timoteovi.

ADRESÁT LISTU

Titus patřil k blízkým spolupracovníkům apoštola Pavla. O jeho osobě a činnosti se dovídáme z Pavlových listů, Skutky apoštolské se však o něm nezmiňují. Pocházel z pohanských rodičů a na křesťanství byl obrácen apoštolem Pavlem v Antiochii (Tt 1, 4). S Pavlem a Barnabášem se zúčastnil rokování Apoštolského sněmu v Jeruzalémě r. 49 (Ga 2, 1 – 5) a třetí misijní cesty. Když byl Pavel v Efezu, poslal jej do Korintu s listem psaným s „mnohými slzami“ (2K 2, 13). Později navštívil Titus Korint ještě jednou, dokončil na přání Pavla sbírku pro křesťany v Jeruzalémě a přinesl s sebou ještě jeden list Korintským (nynější 2K). Z pastýřských listů se dovídáme, že apoštol poslal Tita z Říma do Dalmácie (2Tm 4, 10). V době, kdy mu Pavel psal dopis, byl Titus biskupem na Krétě. Odtud jej Pavel povolal před zimou roku 65 do Nikopolis. Dle staré církevní tradice Titus zemřel na Krétě.

PŘÍČINA, CÍL A ČAS NAPSÁNÍ LISTU

List Titovi je napsaný řecky a z toho samého důvodu a za tím samým účelem jako listy Timoteovi počátkem roku 65 v Římě.

Myšlenky jsou převzaty a uspořádány z:

Ostatní dokumenty

AUTOR NEZNÁMÝ. Knihy písma svatého. Ručně psaná samizdatová literatura