BIBLICKÝ KREACIONISMUS

je nauka o stvoření, která tvrdí, že vesmír, svět a lidé byli naplánováni a stvořeni Bohem za určitým cílem. Vesmír, svět byl stvořen z ničeho (Creatio Ex Nihilo). Základním stavebním kamenem nauky kreacionistů je Bible. V ní je popsán původ světa, zvláště v knize Genesis: „Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi…“. Dále v knize Izajáš 46,10: „Od počátku oznamuji, co se v budoucnu stane, od pradávna, co se ještě nestalo. Pravím: Moje rozhodnutí platí a co se mi líbí, uskutečním.“. O co se tedy jedná?

Biblický kreacionismus předpokládá, že Bůh nepotřeboval ke stvoření miliardy let, jak tvrdí evolucionisté, nýbrž že Bohu stačilo pouze 6 dní dle knihy Genesis. Toto bylo možné jedině nadpřirozeným stvořitelským zásahem. Den se počítá jako 24 hodin, neboť takto ho chápali pisatelé Bible. Stáří Země se vypočítává dle údajů uvedených v Bibli. Výpočty se nepatrně různí, avšak odhady nepřesahují 10 tisíc let. Bůh stvořil celou biosféru ve zralém, plně funkčním stavu (s dospělými lidmi i zvířaty, vzrostlými stromy nesoucími ovoce) a rovněž tak hmotný vesmír (atmosféru, půdu bohatou na živiny, světlo hvězd dopadající na zemi, apod.). Tento stav se nazývá fungující komplexnost. Bibličtí kreacionisté uznávají existenci určitého vývoje, ale mutace považují vždy za škodlivé (negativní), uznávají variabilitu (např. u psů). Odmítají však fakt makroevoluce (změna jednoho druhu v jiný) neboť všechny pradruhy stvořil na počátku Bůh.

Na ukázku: nepatrný zlomek tvrzení kreacionistů, který se opírá mimo jiné o tyto poznatky:

Meteorický prach

Vědec Hans Pettersson měřil spad kosmického prachu a z množství niklu v něm obsaženém vypočítal, že každý rok spadne na povrch Země cca 14 milionů tun kosmického prachu. To za 4,5 miliardy let odpovídá vrstvě prachu vysoké kolem 18 metrů. Jeho měření byla nepřesná z důvodu kontaminace pozemským prachem. Za pomoci družic bylo zjištěno, že čistý spad se pohybuje pouze kolem 40 000 tun ročně. I při tomto nízkém spadu by byla vrstva prachu na Zemi za 4,5 miliardy let vysoká přibližně 66 cm. Můžeme namítnout, že v rámci eroze a působení atmosférických jevů jako je déšť a vítr se prach někam ztratil. Na Měsíci ale atmosféra není, tudíž při přibližně stejném stáří Měsíce by zde měla být vrstva prachu stejná, tj. 66 cm. Na Měsíci ale vrstva prachu kolísá kolem 3mm, což odpovídá stáří kolem 10 000 let. Navíc stopy kosmonautů, kteří se pohybovali na Měsíci, jsou už pokryty vrstvičkou prachu, což vypovídá o poměrně prašném prostředí.

Stáří měsíce

Povrch Měsíce dosud chladne. Je nemožné, aby těleso této velikosti chladlo přibližně 5 miliard let. Protože Měsíc má magnetické pole, musí být přítomno tekuté jádro. Navíc seismologické přístroje instalované na Měsíci zachycují vulkanickou aktivitu.

Stáří oceánů

Stáří oceánů se dá určit dle množství obsaženého sodíku. Každým rokem se v moři nahromadí přibližně 450 milionů tun sodíku z říčních přítoků a atmosférických srážek. Zpět na pevninu se dostává odpařováním pouze 27%. Zbytek sodíku se hromadí v oceánech. Za předpokladu, že při zrodu oceánů byl nulový obsah sodíku, současné množství sodíku by bylo nahromaděno maximálně za 42 milionů let. Stáří oceánů je dle evolucionistů cca 3miliardy let. Je zde hrubý nepoměr mezi stářím oceánů a množstvím sodíku, i když evolucionisté tvrdí, že v minulosti musel být přísun sodíku menší a naopak úbytek větší.

Magnetické pole země

Magnetické pole Země rychle slábne. Poprve je změřil v roce 1831 James Clark Ross. Při dalších měřeních se zjistilo, že celková energie zemského magnetického pole se zmenšuje každých 1400 let zhruba na polovinu své předchozí hodnoty. Pomocí extrapolace (označuje nalézání přibližné hodnoty funkce mimo interval známých hodnot) nazpět v čase se ukazuje, že zhruba už před 10 000 roky byla intenzita magnetického pole stejně velká, jakou mají magnetické hvězdy (mCP). Magnetickou hvězdou je například Slunce. Na tak horké Zemi by nemohl existovat život.

Písmo

Nejstarší písemné památky pochází přibližně z období 3500 – 4000 let před naším letopočtem. Písmo se vyskytovalo souběžně v Mezapotámii, Egyptě a Indii. V nedávné době bylo nalezeno nejstarší písmo v Americe na území Mexika. Bylo používáno již 3000 let před naším letopočtem. Veškeré prvotní písmo je plně rozvinuté, nebyly dokázány žádné pokusy vytváření písma nebo abecedy.

Etické a estetické aspekty člověka

Doposud nebylo uspokojivě vysvětleno, kde se vzaly hodnoty, které přesahují rámec tělesnosti jako je morálka, nesobecké jednání, smysl pro spravedlnost a čest. Zajímavý je i termín duchovní prožitek. Je to stav, kdy se duchovní a fyzická složka těla ocitají ve shodě. Této shodě se říká štěstí a nenaplnění těchto složek duchovního prožitku je vnitřní neštěstí. S tím souvisí i touha po kráse, poznání a věčnosti… Nelze tedy vycházet z darwinistického pojetí, že život, potažmo člověk vznikl náhodou. Život člověka by potom neměl ani smysl ani cíl. Je to pouze nahodilé něco, které není dobré k ničemu. Je zcela jedno, jestli člověk žije, či nikoliv.

ARGUMENTY POPÍRAJÍCÍ BIBLICKÝ KREACIONISMUS

Kreacionismus pracuje s aspektem různých nadpřirozených Božích zásahů. Tento způsob zásahů je považován za pseudovědecký. Kreacionismus tedy není věda, ale víra. Smyslem a cílem kreacionismu není věda, ale popírání evoluce. Darwinova teorie dokáže vše vysvětlit, byť i někdy za pomoci hypotéz, bez potřeby Božího zásahu a tím i jeho existence.

Dle Bible stvořil Bůh nejdříve Zemi, hvězdy až čtvrtý den.

Kam se poděla voda z potopy světa?

Jak je možné, že některá zvířata jsou geneticky přizpůsobena pro boj a zabíjení?

SHRNUTÍ

Zde svým způsobem nezbývá než opsat shrnutí z článku 002 Darwinismus – evoluční teorie. Jeví se jako nepravděpodobné, aby vesmír, svět i člověk vznikl náhodou. Člověk těžko může přijmout, že vše, včetně něho, vzniklo tupou shodou okolností, život nemá cíl ani smysl, ale na druhou stranu je vražda trestána vězením. Vlastně proč? Vždyť jenom kousek hloupé hmoty dospěl k názoru v rámci boje o přežití, že se potřebuje zbavit hmoty, která mu komplikuje život, a ta hmota se zrovna jmenuje Tonda. Podstatně pravděpodobnější a logičtější je, že člověk byl stvořen, včetně vesmíru, za nějakým cílem.

Bibličtí kreacionisté mu říkají Bůh a opírají se o Bibli. V ní je poměrně přesně popsáno, jak vše vzniklo a k čemu to je dobré. Většina darwinistů se hroutí při myšlence, že by Bůh mohl vše stvořit během 6 dnů, když se to „vědecky“ nedá dokázat.

Není bez zajímavosti, že Rada Evropy biblické kreacionisty odsoudila v rezoluci 1580 z roku 2007 (The dangers of creationism in education) a vidí v nich velké nebezpečí. Cituji: „ odstavec 2. Některým lidem dává Stvoření (coby záležitost náboženské víry) smysl života. Nicméně, Parlamentní shromáždění je znepokojeno možnými negativními dopady šíření kreacionistických myšlenek v našem školství a důsledky pro naše demokracie. Nebudeme-li ve střehu, kreacionismus by se mohl stát hrozbou pro lidská práva, jež jsou klíčovou starostí Rady Evropy.“ Není na škodu přečíst si plné znění.

Myšlenky jsou převzaty a uspořádány z:


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.


Online dokumenty

Biblický kreacionismus [on-line], Poslední aktualizace 5. 1. 2011. [Citováno 23. 1. 2011]. Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Biblick%C3%BD_kreacionismus

Blíží se přepólování magnetického pole Země? [on-line], Poslední aktualizace 23. 01. 2004. [Citováno 23. 1. 2011]. Dostupné na: http://www.jitrnizeme.cz/view.php?cisloclanku=2004012301

Jsme pouhých půl tuctu tisíců let od stvoření [on-line], Poslední aktualizace nezjištěna. [Citováno 23. 1. 2011]. Dostupné na: http://www.memento.junweb.cz/fakta/4jsme.htm

Meteorický prach [on-line], Poslední aktualizace nezjištěna. [Citováno 23. 1. 2011]. Dostupné na: http://www.planetopia.cz/meteoricky-prach.html

Odhaleno nejstarší písmo Ameriky. autor: Václav Hrdonka [on-line], Poslední aktualizace 18.09.2006. [Citováno 23. 1. 2011]. Dostupné na: http://www.osel.cz/index.php?clanek=2117

Nauka o stvoření. autor: Ilona Gonová ml. [on-line], Poslední aktualizace 28. 6. 2002. [Citováno 23. 1. 2010]. Dostupné na: http://www.gymtc.cz/seminar/kreacion.pdf

Nebezpečí kreacionismu ve vyučování [on-line], Poslední aktualizace 5. 3. 2008. [Citováno 23. 1. 2010]. Dostupné na: http://www.granosalis.cz/modules.php?name=News&file=print&sid=8169

Složitost živého těla: co od ní můžeme i nemůžeme čekat [on-line], Poslední aktualizace nezjištěna. [Citováno 23. 1. 2011]. Dostupné na: http://www.memento.junweb.cz/fakta/5slozitost.htm

Teze na podporu kreacionismu [on-line], Poslední aktualizace 27. 9. 2010. [Citováno 23. 1. 2010]. Dostupné na: http://www.stvoreni.cz/stvoreni-vs-evoluce/teze-na-podporu-kreacionismu