Zorobábel  cca 6. stol př. Kr.

Byl v té době, tj. v druhém roce vlády perského krále Daria „knížetem judským“, tj. místodržícím (zplnomocněncem perského krále pro oblast judskou). (Konec jeho vlády není spolehlivě popsán.) Jeho jméno znamená, že se nositel tohoto jména narodil v Babylonii. Byl to poslední blíže známý potomek královského rodu davidovského, avšak jméno jeho otce není jednoznačné. Jisto však je, že Zorobábel byl vnukem judského krále Jekoniáše. Byl na prvém místě mezi dvanácti vůdci velké skupiny Judských, která se vracela ze zajetí babylonského do Jeruzalema. Lze předpokládat, že tato druhá skupina přibyla do Judska před r. 520. Zorobábel po návratu uváděl do pořádku zvláště zařízení náboženská: zreorganisoval službu levitů a pracoval na obnově jeruzalémského chrámu.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

NOVOTNÝ, Antonín. Biblický slovník, [on-line], [Citováno 26. 8. 2014]. Dostupné na: http://cb.cz/praha2/bib_slovnik_novotny.htm


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.