Valentin (Valentínos) Egyptský  100 – cca 161

Narodil se v dolním Egyptě v městě Phrebonis nedaleko Alexandrie. Je považován za jednoho z nejznámějších a nejvýznamnějších gnostiků, přesto hlavními prameny ke studiu jeho života jsou církevní Otcové. Při psaní svých děl se věnoval především praktické práci pro obec a šíření své nauky. Jedná se tedy především o kázání, hymny, žalmy a různé listy. Někdy však své učení vyjadřoval velmi názorně, dramatiky a někdy i básnicky .Svoji nauku, která vysvětluje existenci zla a pád duše popisuje ve svém díle Evangelium pravdy, které bylo nalezeno v knihovně v Nag Hammadi. Základem Valentinova výkladu světa je mýtus o neviditelném otci, z něhož vychází třicet eonů, věčných duchových bytostí, které jsou pohlavně rozlišeny a tvoří pátnáct dvojic – syzygií. Všichni eoni dohromady tvoří božské pleroma – horní duchový svět, z něhož vychází veškeré pozemské dění. Do tohoto duchovního světa se chtějí vrátit všichni nedokonalí lidé. Lidi stvořil demirug a vdechl jim psychický prvek, kterým je upoutal k hmotě. Bez vědomí demigura člověk přijal i prvek pneumatický. Pokud se tento prvek v člověku probudí a zformuje pravou gnózí, duchová složka člověka bude na konci věků zachráněna a spojí se opět se světlem.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Valentinós [on-line], Poslední aktualizace 21. 9. 2013. [Citováno 25. 3. 2014]. Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Valentínos


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.