Mordokaj  (Mordechaj, Mardochej)přelom 6. a 5. stol. př. Kr.

Biblická postava ze starozákonní Knihy o Ester. Byl pěstounem Ester. Protože se choval hrdě a nechtěl zapřít pravého Boha, odmítl se klanět prvnímu perskému ministru Hamanovi. Ten, aby se pomstil, měl úmysl všechny Izraelity vyvraždit. Mordokaj se svěřil Ester, která již byla manželkou perského krále Assuera, a ta u krále dosáhla zákazu vykonání trestu na Izraelitech. Haman byl potrestán smrtí.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Kniha Ester, [on-line], Poslední aktualizace 22. 2. 2014 [Citováno 11. 1. 2015]. Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Kniha_Ester


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.