Matouš  evangelista, 1. století

Podle církevní tradice je původcem prvního kanonického evangelia apoštol Matouš. Ve všech seznamech apoštolů se uvádí jako učedník a apoštol Krista (Mt 10,3; Mk 3, 18; L 6, 15…). Byl rozený Žid, jeho otec se jmenoval Alfeus. Před svým povoláním za apoštola byl celníkem v Kafarnau, kde měl i svůj dům. Matouš měl ještě druhé jméno Levi, které uvádějí Marek a Lukáš. To bylo důvodem pro některé racionalisty k tomu, aby popírali totožnost jeho osoby i jako autora prvního evangelia. V Palestině ale bylo v té době zvykem nosit nejen dvě jména, ale i tři, což praktikoval i Kristus: Šimon – Kefas, Josef – Barnabáš, Šavel – Pavel…Tradice zachovala o autorovi prvního evangelia velmi málo údajů. Po sestoupení Ducha svatého na apoštoly Matouš kázal evangelium nejdříve židům v Palestině (cca 10 - 15roků). Později se vydal na cestu mezi pohany. Uvádí se několik míst: Etiopie, Pont, Persie, Sýrie a Makedonie. Svůj život zakončil pravděpodobně v Etiopii a církev jej oslavuje jako mučedníka.

Myšlenky jsou převzaty a uspořádány z:

Matouš [on-line], [Citováno 3. 12. 2013]. Dostupné na: http://biblickyslovnik.pleva.info/#matouš


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.