Jojakim  (Joakim) vládl 608-597 př. Kr.

Judský král (původním jménem Eliakim). Vládl lehkomyslně, utiskoval lid a sloužil modlám. Proroky, kteří na tyto nepravosti poukazovali, krutě pronásledoval. S babylonským králem Nabuchodonosorem, který obléhal Jeruzalém, se chtěl dohodnout, vykoupit se. Své závazky ale později neplnil a babylonský král dal Jeruzalém zpustošit. Joakim v této válce zemřel.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

NOVOTNÝ, Antonín. Biblický slovník, [on-line], [Citováno 7. 9. 2014]. Dostupné na: http://cb.cz/praha2/bib_slovnik_novotny.htm


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.