Jakub Mladší (Menší)  apoštol, ? - 62

Je jedním z apoštolů a bývá v NZ obvykle uváděn s dodatkem syn Alfeův. Jakub Menší byl synem Marie Kleofášové. Protože jméno Kleofáš je zcela řecké, kdežto Alfeus je v podstatě pořečtělé hebrejské jméno, Jakub byl nazýván oběma jmény. Podle tradice byla Marie Kleofášová blízkou příbuznou Panny Marie a svatý Jakub tím pádem Ježíšovým bratrancem. Protože aramejština nerozlišovala mezi bratrancem (blízkým příbuzným) a rodným bratrem, pro oba výrazy požívala pojem „bratr“. Jakub byl tedy i „bratrem Páně“. Jakub byl první jeruzalémský biskup a měl v církvi vůdčí postavení. Nejstarší informaci o smrti Jakuba nám podává židovský historik Josephus Flavius. Ve svých Židovských starožitnostech, napsaných v Římě koncem 1. století, vypráví, že o Jakubově smrti bylo rozhodnuto nezákonnou iniciativou velekněze Annáše II. (syna toho Annáše, kterého zmiňují evangelia), který využil prodlevy mezi sesazením římského prokurátora Festa a příchodu jeho nástupce Albina a roku 62 nařídil jeho ukamenování. Křesťanská tradice vypráví, že se ho po statečném vystoupení v Jeruzalémském chrámu chopili nepřátelé a shodili ho z cimbuří chrámové hradby a poté

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Jakub Alfeův [on-line], Poslední aktualizace 11. 7. 2013. [Citováno 12. 7. 2013]. Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Jakub_Alfeův


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.