Démokritos  cca 470 – 360 př. Kr.

Pocházel ze zámožné rodiny z Abdér, zdědil velké jmění, a to mu dovolovalo se věnovat vědě, cestování (na tu dobu nezvyklému) a poznávání. Výrazně prohloubil své poznání v přírodních vědách, astronomii a zejména v matematice. Pobýval v Persii, Egyptě, Babylónii a oblasti okolo Rudého moře. Údajně byl tichým, vážným vědcem. Vybudoval atomistiku, která je základem jak Epikúrovy filosofie, tak velké Lukretiovy básně (O přírodě) a která měla velký vliv na vznik experimentální přírodovědy (Galilei, Gassendi). Démokritova atomistika uznávala dva prazáklady světa, atomy a prázdno. Atomy považoval za dále nedělitelné částice hmoty, neměnné, věčné, v neustálém pohybu. Spojováním atomů vznikají tělesa, rozdělením tělesa zanikají. Démokritovo obrovské dílo se dochovalo jen ve zlomcích převážně etického obsahu. Vytvořil asi šedesát spisů z nejrůznějších oborů, např. z etiky, fyziky, matematiky, astronomie, lékařství, umění a dalších.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

JANDOVÁ, Dagmar, Srovnání Démokritova a Epikúrova atomismu. Bakalářská práce. [on-line], [Citováno 5. 4. 2014]. Brno: Masarykova universita, pedagogická fakulta, 2008. Dostupné na: http://is.muni.cz/th/183803/pedf_b/Bakalarska_prace.doc


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.