228. Sixtus V.

Pocházel z chudé rodiny, v mládí vstoupil do františkánského řádu, získal doktorát z teologie. Protože byl Felice schopný kazatel a propagátor protireformace, tak jej papež Pavel IV. jmenoval do funkce benátského inkvizitora. V roce 1570 byl jmenován kardinálem a pro svoji ráznost byl zvolen r. 1585 papežem. Jako papež se vypořádal s bandity, kteří ohrožovali Římany a poutníky. Nechal vysušit bažiny v okolí Říma kvůli omezení výskytu malárie. Před basiliku sv. Petra dal vztyčit starověké obelisky z Egypta. Rozšířil vatikánskou knihovnu a založil knihtiskárnu. Ustanovil povinnou návštěvu biskupů v Římě v pětiletých intervalech „ad limina apostolorum“ – k apoštolským prahům. Toto nařízení platí dodnes.