232. Klement VIII. (Clemens)

Na universitě ve Ferraře a v Bologni vystudoval práva. Dostal se do Říma a pracoval v papežské kurii, později vstoupil do diplomatických služeb. V roce 1571 se zúčastnil jednání mezi papežským legátem a španělským králem, které vyústilo v protiturecký spolek, který porazil Osmanskou říši v bitvě u Lepanta. V roce 1585 byl jmenován kardinálem. V roce 1588 usmířil Polsko a Habsburky v boji o polský trůn a zajistil si věrnost Polska. Tento diplomatický úspěch prakticky zaručil Aldobrandinimu papežskou triáru. Za papeže byl zvolen r. 1592. Jako papež byl velmi činný, angažoval se v patnáctileté válce mezi císařem Rudolfem II. a Osmanskou říší, připojil Ferarské vévodství k papežskému státu. Také zprostředkoval smír mezi Francií a Španělskem, později zprostředkoval smír mezi Francií a Savojskem, podporoval rekatolizační snahy. Prosazoval rodinný nepotismus. Klementa trápila dna, proto ke sklonku života trávil většinu svého života v posteli. Klement VIII. zemřel ve svých 69 letech.