90. Řehoř III. (Gregorius)

Byl posledním papežem, který dostal souhlas s nástupem na svatopetrský stolec od byzantského císaře Lva III. Na stolec sv. Petra nastoupil 18. března 731. Dostal se s císařem do sporu o obrazoborectví, vyzval císaře, aby přestal ničit obrazy svatých. Císař obsadil Sicílii a Řecko a předal tato území patriarchovi v Konstantinopoli. Papež opravil římské hradby, vyzdobil chrámy a o svátcích světců nechal sloužit mše v katakombách. Jmenoval biskupa Bonifáce metropolitou celé Germánie. Francký majordomus Karel Martell zvítězil ve Francii nad Araby v r. 732 v bitvě u Poittiers a tím se stal vládcem Francké říše. Řehoř byl posledním neevropským papežem (na 1285 let) až do zvolení Františka v roce 2013.