Antiochos IV. Epifanes  vládl cca 175 - 164 př. Kr.

Syrský panovník, který strávil 15 let jako rukojmí v Římě a nastoupil po svém bratru Seleukovi IV. Proslul svou náboženskou nesnášelivostí, která byla částí snahy zavést všude helénistickou kulturu, řečtinu a jednotné státní náboženství. Prudkost tohoto úsilí je částečně vysvětlitelná snahou vnitřně upevnit stát po velkých pohromách, které utrpěl z ruky Římanů. Ještě r. 168 byl od Římanů těžce pokořen, když se pokusil zasahovat v ptolemajovském Egyptě. Proto chtěl odstranit židovské zvláštnosti, překážející úplné hellenizaci státu. Vyloupil jeruzalemský chrám, postavil sochu Jupiterovu ve svatyni, pobořil zdi Jeruzaléma, nařídil obětovat vepře na oltáři Hospodinově, zakázal obřízku, zničil dosažitelné rukopisy starého zákona. Ne nadarmo jej Židé nazývali Epimanes = šílený (Epifanes = osvícený). To vše vedlo ke vzpouře, kterou vedli Makkabejští. O jejich odboji, nakonec úspěšném také pro podporu se strany Říma, vypravuje I. kniha Makkabejská.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

NOVOTNÝ, Antonín. Biblický slovník, [on-line], [Citováno 13. 8. 2014]. Dostupné na: http://cb.cz/praha2/bib_slovnik_novotny.htm


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.