Annáš I. 1. století

Velekněz, kterého v roce 6 nebo 7 jmenoval do úřadu Quirinius, římský místodržitel Sýrie, a který byl v úřadu asi do r. 15. Annáš údajně překročil soudní pravomoc, kterou mu udělili Římané, a proto ho prokurátor Valerius Gratus sesadil z velekněžského úřadu. Ačkoli již neměl úřední titul, měl zcela zjevně i nadále velkou moc a vliv, neboť to byl bývalý velekněz a měl přední postavení v židovské hierarchii. Pět z jeho synů, a také jeho zeť Kaifáš, postupně zastávalo velekněžský úřad. Díky svému význačnému postavení je Annáš právem v Písmu označován jako jeden z předních kněží. Když byl zatčen Ježíš, byl nejprve přiveden k výslechu k Annášovi a pak byl k soudnímu řízení poslán ke Kaifášovi. Annášovo jméno je uvedeno jako první v seznamu hlavních odpůrců apoštolů Ježíše Krista. Bohatá a mocná Annášova rodina pocházela z kmene Levi a k hlavním zdrojům jejích příjmů patřil prodej obětních zvířat na chrámové půdě — a právě proto se snažili zabít Ježíše; ten totiž vyčistil chrám, z něhož právě oni udělali „doupě lupičů“. (Mt 21, 12) Dalším důvodem, proč Annáš nenáviděl Ježíše a jeho apoštoly, bylo pravděpodobně to, že Ježíš učil o vzkříšení, že o tom podal živý důkaz, když vzkřísil Lazara, a že apoštolové kázali a učili tutéž nauku; jestliže byl totiž Annáš skutečně saduceem, pak nevěřil ve vzkříšení.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Annáš I. [on-line] [Citováno 12. 7. 2013]. Dostupné na: http://wol.jw.org/pt/wol/d/r29/lp-b/1200000284


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.