Apologeta

Termín apologeta (z řec. apo „proti“ + logos „řeč, promluva“) označuje skupiny nebo jednotlivce, kteří systematicky obhajují nebo propagují nějakou myšlenku. Obvykle je to ideologie, politický směr, filozofická škola nebo náboženství. Apologetickému přístupu se vytýká, že v zápalu pro svou věc může zcela opomíjet skutečná objektivní fakta, zvláště negativní, a přehnaně vyzdvihovat a zveličovat fakta pozitivní. Historicky představují apologeté skupinu křesťanských spisovatelů 2. století a 3. století, kteří svou víru hájili v prostředí římské říše. Svými odbornými a filozoficky či právně fundovanými spisy se snažili obhájit křesťanství před právními a správními útoky, rovněž před námitkami filozofických škol a gnostiků. Mezi nejdůležitější apologety patří Athenagoras, Justin Mučedník, Irenej z Lyonu, Tertullianus, Kléméns Alexandrijský a Órigenés.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Apoštolští Otcové [on-line], Poslední aktualizace 1. 6. 2012. [Citováno 3. 10. 2012] Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Apologeta


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.