Oběť

Oběť je náboženský úkon spočívající v „odevzdání“ cenných předmětů, zvířat nebo lidí bohům, duchům mrtvých nebo jiným nadpřirozeným bytostem. Původně šlo o zničení předmětů (např. spálení potravin) popř. zabití obětních zvířat či lidí; postupně se u některých náboženství vyvinuly formy „nekrvavé oběti“, např. darování obětovaných předmětů nebo zasvěcení obětovaných osob duchovní službě. Motivací oběti bývá usmíření rozhněvaných bohů, jejich pocta nebo očekávání, že náhradou za obětované cennosti bohové obětníka vyslyší a splní jeho přání. Zvláštní kategorií jsou oběti mrtvým, které mohou být chápány i jako jejich hmotné vybavení na onen svět.

Myšlenky jsou převzaty a uspořádány z:

Oběť [on-line], Poslední aktualizace 16. 5. 2011. [Citováno 13. 7. 2011] Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Oběť


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.

Ondřej  ,apoštol  ? – cca 60

Rybář z Kafarnaa, bratr apoštola Petra, byl žákem Jana Křtitele a jedním z prvních apoštolů Ježíše Krista. Pro hlásání křesťanské nauky v Malé Asii a Řecku byl kolem r. 60 v Patrasu ukřižován na šikmém (ondřejském) kříži. Jeho mučednická smrt se v křesťanské církvi slaví od 4. stol. 30. listopadu. Je patronem Ruska, Skotska a jiných zemí.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Ondřej, apoštol [on-line], [Citováno 11. 2. 2013]. Dostupné na: http://www.iencyklopedie.cz/ondrej-apostol/


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.

Onomakritos  cca 530 - 480 př. Kr.

Byl věštcem a pořadatelem věšteb mýtického autora Músaia. Žil na dvoře tyrana Peisistra. Onomakrita vypudil z Athén Hipparchos, syn Peisistratův, za to, že vpašoval mezi věštby Músaiovy předpověď, podle které měly v moři zmizet ostrovy, které jsou v blízkosti Lémnu. Proto ho Hipparchos vyhnal, i když předtím jeho služeb často používal. Onomakritos pak žil v exilu u perského krále v Súsách.

Myšlenky jsou převzaty a uspořádány z:

Onomacritus [on-line], Poslední aktualizace 11. 2. 2011 [Citováno 15. 11. 2011], Dostupné na: http://en.wikipedia.org/wiki/Onomacritos


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.

Orient

Orient je termín tradičně používaný k označení zemí Blízkého, Středního a Dálného východu.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Orient [on-line], Poslední aktualizace 11. 8. 2012. [Citováno 29. 11. 2012]. Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Orient


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.

Origenes  185 - 253

Byl řecký církevní učitel a teolog, byl nejznámějším a nejvýznamnějším představitelem alexandrijské školy. Narodil se pravděpodobně v Alexandrii v křesťanské rodině. Jeho otec Leonidas zemřel v roce 202 za pronásledování Septimiem Severem mučednickou smrtí. Rodinný majetek byl státem zabaven, a tak živil Origenes jako nejstarší syn svou rodinu výukou. V 18 letech jej biskup Démetrios pověřil výukou katechumenů a vedením školy v Alexandrii. Významným Origenovým počinem byla revize textu Starého zákona. Z jeho úsilí vznikla tzv. Hexapla, tedy text Starého zákona v šesti jazykových verzích: hebrejský text, řecký fonetický přepis hebrejského textu a řecké překlady: Septuaginta, Aquila, Theodotion a Symmachos. Jednotlivé jazykové verze byly sepsány přehledně v šesti sloupcích, takže bylo možné pohodlně a přehledně porovnávat. Origenes vydal i tzv. „Tetraplu“, tj. ty části Starého zákona, pro které neexistoval hebrejský ekvivalent. V případě žalmů přidal Origenes další tři verze, čímž vznikla tzv. „Enneapla“. Za Deciova pronásledování byl mučen a zraněním nakonec po nějaké době podlehl. Zemřel v Týru v roce 253.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Órigenés [on-line], Poslední aktualizace 14. 9. 2012. [Citováno 10. 10. 2012] Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Origenes


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.

Ortodoxie

trvání na určitých tradičních naukách, názorech, ideologii či chování oproti určitým novotám či reformám. Termínu se používá k označení pravé nauky, vymezuje se v protikladu k bludným a chybným názorům.

Myšlenky jsou převzaty a uspořádány z:

Ortodoxie [on-line], Poslední aktualizace 29. 3. 2010. [Citováno 4. 6. 2011] Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Ortodoxie


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.

Obřízka

Je úplné nebo částečné odstranění předkožky. Byla to velmi rozšířená praxe u starověkých mnoha národů. Má zvláštní náboženský význam, především u Arabů a Židů. U Židů je obřízka. obřadem smlouvy s Hospodinem, znamením příslušnosti k židovskému národu. Provádí se osmý den po narození. Původně vykonával novorozenci obřízku otec nebo matka. Později se její provedení svěřovalo „obřezávači“, (mohel), který obřízku prováděl zdarma. Obřad byl provázen dvojím požehnáním, první vyslovil mohel a druhé pak otec novorozence. Obřadu se zúčastnil také sandak, jakýsi druh kmotra, který držel dítě na kolenou. Proroci naléhali, aby tělesná obřízka byla provázena obřízkou srdce, vnitřním zasvěcením se Bohu. Vírou v Ježíše Krista se pomíjí pro křesťany povinnost obřízky, a sv. Pavel několikrát zdůraznil, že je po vykupitelské smrti Kristově nepotřebná. Na koncilu v Jeruzalémě přijali apoštolové za své Pavlovo stanovisko proti křesťanům ze židovství, kteří chtěli obřízku vnutit těm, kdo se obrátili z pohanství.

Myšlenky jsou převzaty a uspořádány z:

Obřízka [on-line], [Citováno 1. 7. 2013]. Dostupné na: http://www.iencyklopedie.cz/obrizka/


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.

Ostrakismus

Ostrakismus byl hlasováním lidu ve starověkých Athénách (pomocí hliněných střepin) o vypovězení občana nebezpečného pro stát.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Ostrakismus, [on-line], [Citováno 27. 3. 2014]. Dostupné na: http://www.slovnik-cizich-slov.cz/ostrakismus.html


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.

období Západní Čou  1050 - 771 př. Kr.

Čouové byli původně kočujícími pastýři, kteří přišli z oblastí dnešní Čínské provincie Šan-si. Vystřídali do té doby vládnoucí dynastii Šangů, když dobyli po dlouhých bojích šangské hlavní město An-jang. Vůdcem povstání byl národní hrdina Wu-wang. V době Západní Čou (1050 – 771 př. n. l.) rozdělili vladaři Čou celou zemi na menší území, která svěřili svým příbuzným a příslušníkům aristokracie. Knížata spravovala svěřené územní celky z opevněných měst s rolnickým zázemím, podporovala vladaře při válečných taženích. Tento efektivní způsob vlády umožnil čouským vládcům rozšířit svou sféru vlivu až do údolí Dlouhé řeky Jang-c´.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Doba dynastie Čou, [on-line], [Citováno 24. 7. 2013]. Dostupné na: http://cina.yin.cz/historie/doba-dynastie-cou/


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.

období Východní Čou  771 - 221 př. Kr.

Čouové byli původně kočujícími pastýři, kteří přišli z oblastí dnešní Čínské provincie Šan-si. Vystřídali do té doby vládnoucí dynastii Šangů, když dobyli po dlouhých bojích šangské hlavní město An-jang. Vůdcem povstání byl národní hrdina Wu-wang. Období Východní Čou začíná přibližně kolem roku 771 př. Kr., kdy se na území ovládaném dynastií Čou zhroutil feudální systém. Hlavní město státu Čou, které se nacházelo nedaleko dnešního Si-anu (provincie Šen-si) bylo zničeno a vládce zabit nespokojenými vládci dědičných držav, kteří poté převzali faktickou moc. Syn zavražděného vladaře přesunul hlavní město do vzdálenějšího Luo-jangu (provincie Che-nan). Oficiálně vládl, ale dostával příkazy od nejsilnějšího knížete. Jeho moc byla omezena pouze na oblast města Luo-jang.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Doba dynastie Čou, [on-line], [Citováno 24. 7. 2013]. Dostupné na: http://cina.yin.cz/historie/doba-dynastie-cou/


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.

období Jaro a podzim  771 - 481 př. Kr.

Jaro a podzim je první částí období Východní Čou, kdy na čínském území vládne dynastie Čou. V době Jara a podzimu vzniká z asi 170 územních celků jedenáct království. Rozvíjí se dvorský život v horních vrstvách společnosti. V 6. století př. Kr. nahrazuje nový právní systém dřívější zvykové právo. Zákoník dynastie Čou (Čou-li) upevňuje hierarchii sociálního rozdělení čínské společnosti. Na vrcholu tohoto systému stojí císař jako Syn nebes a držitel nebeského mandátu. Správu státu zajišťuje společenská třída císařských úředníků, úřady jsou otevřeny každému, kdo úspěšně vykoná předepsané zkoušky. Dalšími společenskými vrstvami jsou rolníci, řemeslníci a obchodníci. Kvetoucí obchod vedl k bohatství obchodnického stavu, který však nebyl v čínské společnosti příliš oceňován.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Doba Jara a podzimu, [on-line], [Citováno 24. 7. 2013]. Dostupné na: http://cina.yin.cz/historie/doba-jara-a-podzimu/


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.

období Válčící státy  403 - 221 př. Kr.

V první části období Východní Čou, v období Jara a podzimu, existovalo kolem 170 malých států ovládaných aristokratickými rodinami, každý s vlastní opevněnou metropolí. Tyto drobné státy vytvářely různé aliance a spojenectví, neustále mezi sebou zápolily diplomatickými i vojenskými prostředky a postupně jedny pohlcovaly druhé. V druhé části období Východní Čou, v době Válčících států, tak vzniklo sedm království, která mezi sebou soupeřila o nadvládu. Všech sedm Válčících států se dynamicky rozvíjelo, budovalo účinnou státní správu a armádu. Ke konci období Válčících států získal převahu stát Čchin a po obsazení ostatních šesti států byla roku 221 př. Kr. Čína sjednocena.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Válčící státy, [on-line], [Citováno 27. 7. 2013]. Dostupné na: http://cina.yin.cz/historie/valcici-staty/


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.

Omrí  (též Amrí)vládl 886 – 875 př. Kr.

Založil bezbožeckou dynastii, jeho synem byl Achab. Na hoře Šomeron, známější pod jménem Samaří, založil silně opevněné město.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

NOVOTNÝ, Antonín. Biblický slovník, [on-line], [Citováno 18. 8. 2014]. Dostupné na: http://cb.cz/praha2/bib_slovnik_novotny.htm


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.

Onias III.veleknězem cca185 – 175 př. Kr.

Židovský velekněz, syn Šimona II., zbožný muž, který bránil Izrael před helenizací Antiocha IV. Asi také proto byl sesazen a nahrazen bratrem Jásonem. Později byl úkladně zavražděn.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Onias III. [on-line], Poslední aktualizace 11. 7. 2014 [Citováno 23. 8. 2014]. Dostupné na: http://en.wikipedia.org/wiki/Onias_III


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.

Olympias  376 – 316 př. Kr.

Byla čtvrtou manželkou Filipa II. Makedonského a matkou Alexandra Velikého. Uchylovala se k vraždám, aby zajistila nástupnické právo Alexandru Velikému. Po smrti Alexandra Velikého byla popravena vrženým oštěpem poté, co odmítla odejít do vyhnanství.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Olympias, [on-line], Poslední aktualizace 13. 3. 2013 [Citováno 3. 1. 2015]. Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Olympias


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.

Ozeáš  cca 2. polovina 8. stol. př. Kr.

Byl starozákonním prorokem, který vystupoval proti odpadu Izraelitů od pravé víry a proti upadlé morálce. Hrozil blížícím se trestem v podobě asyrského vpádu a zničení národa, ke kterému skutečně došlo v roce 722 př. Kr.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Ozeáš, [on-line], Poslední aktualizace 28. 2. 2015 [Citováno 16. 3. 2015]. Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Ozeáš


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.

Oziáš  (Azariáš)vládl cca 809 – 759 př. Kr.

Judský král, nejdříve ctil Boží zákony a vyhrával války. Pak ale odpadl k modloslužbě. Když chtěl v jeruzalémském chrámě pálit kadidlo, onemocněl malomocenstvím, musel žít v osamění a malomocenstvím trpěl až do smrti.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Oziáš, [on-line], Poslední aktualizace 9. 9. 2015 [Citováno 13. 10. 2015]. Dostupné na: https://es.wikipedia.org/wiki/Ozías


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.