Nebe

V náboženstvích se jako nebe označuje místo či stav blaženosti mimo tento svět, kde podle některých náboženství dlí Bůh, nadpřirozené bytosti (andělé), případně i duše lidí, kteří do nebe budou přijati. Nebe se obvykle umísťuje nahoře, nad oblohu. Posmrtný život je nezávislý na prostoru a času a není v žádném prostorovém vztahu k hmotnému vesmíru.

Myšlenky jsou převzaty a uspořádány z:

Nebe [on-line], Poslední aktualizace 11. 7. 2011. [Citováno 15. 7. 2011] Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Nebe


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.

Nebukadnesar II.

vládl 605- 562 př. n. l., byl nejvýznamnějším z babylonských králů. Vedl boje s judským královstvím, nad kterým roku 587 př. n. l. zvítězil a zbořil celý Jeruzalém, včetně slavného Jeruzalémského chrámu. Dále opanoval Sýrii a Egypt. Roku 567 př. n. l. znovu bojoval s Egyptem a více než polovinu jej vyplenil. K tomuto všemu se ještě snažil válčit s Arábií pro navázání snazších obchodních styků. Nechal vystavět kolem hlavního města Babylónu vysoké hradby (25 m vysoké, čtyři kilometry dlouhé). Vybudoval mnoho božích chrámů a i nejslavnější klenot, jeden ze sedmi divů světa – Visuté zahrady Semiramidiny. Za jeho vlády čítalo obyvatelstvo Babylónu 250 tisíc a s tímto počtem to bylo největší město tehdejšího světa.

Myšlenky jsou převzaty a uspořádány z:

Nebukadnesar II. [on-line], Poslední aktualizace 6. 8. 2011. [Citováno 10. 10. 2011] Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Nebukadnesar_II.


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.

Nero Claudius Caesar  37 - 68

Před adopcí Lucius Domitius Ahenobarbus, římský císař od roku 54, syn Agrippiny Mladší, adoptivní syn císaře Claudia, poslední člen julsko-claudiovské dynastie. Na začátku vládl celkem ve shodě se senátem, pod vlivem svého vychovatele L. A. Seneky. Později převládly absolutistické sklony, zhoršil se poměr mezi císařem, který se velmi obohatil konfiskacemi majetku, a vysokou aristokracií. Nero pořádal okázalé hry, při nichž někdy i sám vystupoval. Byl podezříván i ze založení požáru Říma v roce 64, ve snaze podezření odvrátit pronásledoval křesťany. Jeho neschopnost a despotismus vyvolaly nespokojenost v provinciích, později i v Římě, po vzpouře pretoriánů musel z Říma uprchnout a spáchal sebevraždu.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Nero [on-line], Poslední aktualizace 19. 10. 2005. [Citováno 7. 3. 2013]. Dostupné na: http://www.cojeco.cz/index.php?detail=1&id_desc=64480&s_lang=2&title=Nero


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.

Nerva Cocceius Marcus  30 - 98

Na trůn Nerva nastoupil po Domitianově zavraždění 18. září 96, kdy mu bylo 65 let; vládl pouhých 16 měsíců. Adoptováním Trajána založil tradici tzv. adoptivních císařů. Přijal řadu opatření, jimiž se snažil stabilizovat rozkolísanou. Svojí šetrností se mu podařilo sanovat státní finance. Dne 1. ledna 98 utrpěl při soukromé audienci mrtvici a zemřel o tři týdny později. Byl posledním císařem, který byl pohřben v Augustově mauzoleu.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Nerva [on-line], Poslední aktualizace 15. 1. 2013. [Citováno 19. 2. 2013]. Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Nerva


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.

Nihonšoki

Druhá nejstarší japonská kniha, jde o pokus o první oficiální historii Japonska. Připomíná čínské dynastické dějiny a je napsaná květnatou literární čínštinou. Pokud jde o genealogie, nezachází do podrobností, ale zato je historiograficky spolehlivější a vychází ze širšího pramenného materiálu. Zaznamenává dějinné události až po smrt císařovny Džitó r. 697 n. l.

Myšlenky jsou převzaty a uspořádány z:

Japonská mytologie [on-line], Poslední aktualizace 26. 9. 2007 [Citováno 3. 5. 2011] Dostupné na: http://www.zdravi4u.cz/view.php?cisloclanku=2007092602


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.

Nirvána

Pojem nirvána (sanskrt) nebo nibbána (pálí) označoval původně vyhasnutí ohně. Buddha používá toto slovo ve smyslu ustání nesprávných skutečností: Zničení žádosti, nenávisti a zaslepení se nazývá vyhasnutí (nirvána). Nirvána však znamená víc než poznání vlastní podmíněnosti a rozpad bytosti. Vyhasnutí je pro vysvobozenou bytost cestou do nestvořeného. Jsou tři vlastnosti nestvořeného: Není v něm vznikání. Není zanikání. Nejsou v něm proměny existujícího.

Myšlenky jsou převzaty a uspořádány z:

Nirvána [on-line], Poslední aktualizace 6. 6. 2011. [Citováno 7. 6. 2011] Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Nirvána


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.

Noe

Je hrdinou několika příběhů z Bible - 1. knihy Mojžíšovy (Gn 6, 9 - 9, 28), z nichž nejznámější je příběh o potopě. Když se Bůh rozhodl vyhladit ze světa vše živé pro jeho špatnost a zkaženost, našel zalíbení ve spravedlivém Noemovi, kterému poručil, aby si postavil archu. Noe Boha uposlechl, a když přišla potopa, zachránil se v arše on i celá jeho rodina, tedy celkem 8 osob. Kromě toho dostal od Boha příkaz, aby v arše uložil všechny živočišné druhy, od každého jeden pár. Po opadnutí potopy archa spočinula na pohoří Araratu (Gn 8,4). Poté je Noe svědkem nové Boží smlouvy s veškerým tvorstvem, kdy Bůh slibuje, že už nikdy nesešle na zem potopu. Jako důkaz a znamení smlouvy má sloužit duha.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Noe [on-line], Poslední aktualizace 25. 12. 2012. [Citováno 26. 1. 2013]. Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Noehttp://cs.wikipedia.org/wiki/Noe


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.

Nová říše

Období dějin starověkého Egypta odpovídající době vlády 18. dynastie - 20. dynastie (přibližně 1550 - 1069 př. Kr.).

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Nová říše [on-line], Poslední aktualizace 12. 3. 2013. [Citováno 22. 5. 2013]. Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Nová_říše


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.

Nestoriáni

Nestorianismus je christologická nauka pojmenovaná po Nestoriovi, která vznikla v 5. stol. v Byzanci a která byla odsouzena roku 431 na Efezském koncilu. Jejím zakladatelem byl konstantinopolský (istanbulský) patriarcha Nestorius (381 – 451); roku 431 byl zbaven svého úřadu, protože odmítal uznat Pannu Marii za bohorodičku (uznával ji pouze za Ježíšovu matku). Základem jeho učení byla víra, že Ježíš Kristus byl člověkem, který se stal Mesiášem skrze Ducha svatého, poté co se oprostil od lidských slabostí. Tvrzení, že Ježíš nezemřel na kříži, stálo v protikladu s tvrzením apoštola Pavla, že nevstal-li Kristus z mrtvých, marná je víra křesťanů. Koncem 5. stol. nestoriánské učení proniklo až do Číny. V letech 762 – 1258 byl sídlem nestoriánských patriarchů Bagdád. Na konci 20. stol. se nacházejí nestoriánské obce především v Turecku, Íránu a Iráku (v Kurdistánu).

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Nestoriáni [on-line] [Citováno 12. 7. 2013]. Dostupné na: http://leccos.com/index.php/clanky/nestoriani


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.

Nový zákon

Tvoří pro křesťany spolu se Starým zákonem zjevení Boží písmem -Bibli. Pojednává o životě, jednání a působení Ježíše Krista. Kromě toho jsou v NZ svědectví apoštolů a křesťanské původní obce. Nový zákon se skládá z 27 jednotlivých, původně samostatných spisů, které byly napsány v řecké hovorové řeči tehdejší doby, koiné. Nejstarší text, první list k Soluňanům, vznikl kolem r. 50, nejmladší pochází z konce 1. stol. Obsahově můžeme Nový zákon dělit na:

Pod pojmem Nový zákon chápou křesťané nejen část bible, nýbrž i dobu dějin spásy křesťanství. V této souvislosti Novým zákonem se míní i nová a věčná smlouva Boha s lidmi, která trvá od zmrtvýchvstání Krista až do jeho nového příchodu. Ta střídá starou smlouvu Starého zákona.

 Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Nový zákon [on-line], [Citováno 12. 9. 2013]. Dostupné na: http://www.iencyklopedie.cz/novy-zakon/


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.

Nús

Nús - rozum, duch, jeden ze základních pojmů antické filozofie, příčina vědomí i sebevědomí v kosmu i v člověku; princip intuitivního poznání. Poprvé se pojem nús objevuje u Anaxagory jako vnější příčina pohybu konečných hmotných částic; jako princip formování beztvaré hmoty. Aby z chaosu vznikl kosmos, je nutný duchovní princip nús, který je samo nekonečno. Tento duch je silou jednotící, vše vhodně kloubí dohromady. Nús je vždy týž, ať ve vesmíru nebo v organismu, je celistvý a jednoduchý, ale ovládá i nekonečné komplikované. Nús je nadsvětový princip, stojící proti kosmičnosti hmoty, princip inteligentní vůle, nekonečně silné a mocné: – Nús bývá interpretován materialisticky (Démokritos) i idealisticky (Platón, Aristoteles) U gnostiků se jedná o první vědomou emanaci nejvyššího božství, které v sobě obsahuje mužský i ženský princip.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Nús [on-line], Poslední aktualizace 11. 9. 2006. [Citováno 25. 3. 2014]. Dostupné na: http://www.cojeco.cz/index.php?detail=1&id_desc=66194&s_lang=2&title=n%FAs


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.

Náthan  9. stol. př. Kr.

Náthan byl významným prorokem za dnů vlády králů Davida a jeho syna Šalomouna. Dává Davidovi pokyny o stavbě chrámu, kárá Davida pro jeho hříchy. Měl pravděpodobně na starosti výchovu Davidova syna Šalomouna, kterého také uváděl na trůn.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

NOVOTNÝ, Antonín. Biblický slovník, [on-line], [Citováno 4. 8. 2014]. Dostupné na: http://cb.cz/praha2/bib_slovnik_novotny.htm


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.

Nehemiáš  5. stol. př. Kr.

Byl číšníkem u perského krále Artaxerxe I. Když se dozvěděl, že v Jeruzalémě stále vládnou nepořádky, dostal od krále úřad správce a pověření a roku 444 př. Kr. se vydal na cestu do Jeruzaléma. Tam zajistil opravu a dostavbu hradeb Jeruzaléma, provedl některá sociální opatření a obnovil bohoslužbu.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

NOVOTNÝ, Antonín. Biblický slovník, [on-line], [Citováno 27. 8. 2014]. Dostupné na: http://cb.cz/praha2/bib_slovnik_novotny.htm


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.

Onias III.  veleknězem cca185 – 175 př. Kr.

Židovský velekněz, syn Šimona II., zbožný muž, který bránil Izrael před helenizací Antiocha IV. Asi také proto byl sesazen a nahrazen bratrem Jásonem. Později byl úkladně zavražděn.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Onias III. [on-line], Poslední aktualizace 11. 7. 2014 [Citováno 23. 8. 2014]. Dostupné na: http://en.wikipedia.org/wiki/Onias_III


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.

Níkánór  (Nikanór)kolem roku 150 př. Kr.

Byl velitelem seleukovského vojska za králů Antiocha IV., Antiocha V. a Démétria I. a byl vysílán do Judska, aby potlačil makabejské povstání. V bitvě u Emaus byl poražen a tři roky poté, přibližně v roce 161 př. Kr. byl znovu poražen a zabit v bitvě s Judou Makabejským.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Makabejské povstání, [on-line], Poslední aktualizace 13. 8. 2014 [Citováno 1. 1. 2015]. Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Makabejské_povstání


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.

Nesbanebdžed  vládl cca 1069 – 1043 př. Kr.

Byl prvním panovníkem 21. dynastie ve starověkém Egyptě. Ovládal Dolní Egypt. Jeho sídelním městem byla Džanet. Původně byl vysokým hodnostářem Ramesse XI. a po jeho smrti se, pravděpodobně s jeho souhlasem, stal nástupcem. Převzetí moci legitimizoval sňatkem s Ramessovou dcerou Tentamonou.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Nesbanebdžed, [on-line], Poslední aktualizace 23. 3. 2013 [Citováno 18. 1. 2015]. Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Nesbanebdžed


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.

Nabopolasar  vládl 626 – 605 př. Kr.

Byl prvním králem Babylonie. Když se po smrti asyrského krále Aššurbanipala začala rozkládat Novoasyrská říše, měl Nabopolasar usnadněnu cestu k ovládnutí babylonské oblasti.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Nabopolasar, [on-line], Poslední aktualizace 18. 3. 2013 [Citováno 20. 1. 2015]. Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Nabopolasar


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.

Nahum  7. stol. př. Kr.

Byl starozákonní prorok a autor Knihy proroka Nahuma. O jeho osobě je známo málo. Jeho jméno znamená „utěšitel“ a pocházel z města Elkóš (Nah 1,1). Podle některých vědců je město totožné s městem Elkoš v Asýrii či Capernaum v Galilei

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Nahum, [on-line], Poslední aktualizace 29. 9. 2013 [Citováno 23. 7. 2015]. Dostupné na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Nahum


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.