Jáhen

Řecké slovo pro služebníka (diákon) označuje původně pomocníka biskupova. V katolické a pravoslavných církvích je jáhenské svěcení prvním stupněm služebného kněžství (jáhen, kněz, biskup). V katolické církvi bylo v prvních staletích jáhenství stavem trvalým, na tuto tradici se navázalo po 2. vatikánském koncilu, kdy jáhni (i ženatí) slouží v církevní obci (výuka náboženství, pohřbívání, bohoslužby slova) a udělují některé svátosti (křest, manželství). Od 19. stol. užívá evangelická církev tento pojem pro osoby, které jako hlavní povolání poskytují charitativní služby.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Jáhen [on-line], [Citováno 18. 2. 2013]. Dostupné na: http://www.iencyklopedie.cz/jahen/


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.

Jan  apoštol? - cca 100

Evangelista, apoštol a evangelista, autorem je čtvrtého kanonického evangelia, tj. Evangelia podle Jana. Podle biblického podání byl apoštol Jan synem Zebedeovým a bratrem Jakuba. Ústní podání jmenuje jeho matku Salome. Byl bratrancem Ježíše Krista z matčiny strany. Původně byl rybářem na Genezaretském jezeře. Nejprve byl učedníkem Jana Křtitele a později jedním z dvanácti učedníků – apoštolů – Ježíše Krista. Podle církevní tradice přišel Jan kolem r. 69 do Efezu, odkud pak vedl všechny církevní obce, které předtím založil. Císař Domicián jej poslal do vyhnanství na ostrov Patmos. Zde napsal knihu Zjevení Janovo. Když Domicián zemřel, vrátil se Jan do Efezu a tam napsal své evangelium. Podle tradice byl učitelem sv. Polykarpa, kterého ustanovil biskupem ve Smyrně. Zemřel okolo roku 101 ve vysokém věku Efezu. Stal se jediným apoštolem, který zemřel přirozenou smrtí. O tom, kde je pohřben nebo kde zůstaly jeho ostatky, není nic spolehlivě známo. Některé prameny říkají, že byl pohřben na pahorku u Efezu.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Jan Evangelista [on-line], Poslední aktualizace 9. 4. 2013. [Citováno 15. 4. 2013]. Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Evangelista


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.

Jakub Starší (Větší)  apoštol ? - 44

Apoštol Jakub, označovaný Starší, Větší či Zebedeův (pro odlišení od svého jmenovce Jakuba Alfeova) byl jeden z dvanácti apoštolů – učedníků Ježíše Krista. Jméno Jakub je překladem Iácobos pořečtěného tvaru jména patriarchy Jakuba. Apoštol pocházel z Betsaidy u Genezaretského jezera v Palestině. Jeho rodiče byli rybáři Zebedeus a Salome, jeho bratrem byl Jan, apoštol a evangelista. O jeho cestách není spolehlivých pramenů. Naprosto spolehlivé je, že v Jeruzalémě byl kolem velikonoc roku 44 zatčen vojáky Heroda Agrippy I., který byl vnukem Heroda Velikého, a na příkaz krále sťat mečem. Jakubovu popravu uvádějí Skutky apoštolské a hodnověrná zpráva o ní existuje také od dějepisce Eusébia ve spisech Klementa Alexandrijského. Jakub byl první z dvanácti Kristových apoštolů, který podstoupil mučednickou smrt. Jakub byl zprvu pohřben v Jeruzalémě. Později jeho ostatky přenesli mniši do Španělska, nejdříve do Zaragozy, poté do Galicie. Když král Alfons nad hrobem vystavěl ke cti sv. Jakuba v roce 816 chrám, přeložil k němu biskup své sídlo a zároveň začalo kolem vyrůstat město Santiago de Compostella.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Jakub Větší [on-line], Poslední aktualizace 10. 1. 2013. [Citováno 12. 2. 2013]. Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Jakub_Větší


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.

Javné

Leží v nadmořské výšce 30 metrů 25 km jižně od Tel Avivu. Nachází se v jižní části izraelské pobřežní planiny. Kniha Jozue zmiňuje město Javne jako hraniční město mezi zemí kmene Dan a kmene Judy, Jabneel. Později byly jeho hradby strženy králem Uzijášem v bitvě proti Pelištějcům. Město bylo Římany přejmenováno na Jamniu. Nynější Javné bylo založeno roku 1949 po vzniku státu Izrael jako jednotně řešené sídliště pro nové přistěhovalce (takzvané Rozvojové město).

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Javné [on-line], Poslední aktualizace 28. 7. 2012. [Citováno 27. 11. 2012]. Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Javne


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.

Jeptiška

je členka ženského církevního řádu, řehole. Významově podobné slovo jeptiška označovalo původně úžeji členku řádu žijícího v klášterní klausuře, šlo tedy o ženský protějšek mnicha.Jako novicka se označuje žena, která ještě nesložila řádové sliby a na plnoprávné členství v řádu se připravuje. Stejně jako mužští mniši se řeholnice mají řídit evangelijními radami chudoby, čistoty, a poslušnosti, k nimž se zavazují řeholními sliby, a dodržovat řeholi, pravidla svého řádu. Zpravidla oblékají řeholní roucho typické pro daný řád či kongregaci. Ženy, žijící v jiných náboženstvích (buddhismus, taoismus) podobným způsobem života jako křesťanské řeholnice, se zpravidla označují jako mnišky, někdy se však podle křesťanských vzorů označují i jako jeptišky či řeholnice. Křesťanské řeholnice existují zejména v církvi římskokatolické a pravoslavné, nicméně existují i u některých protestantských denominací, např. u luteránů či anglikánů. Nejčastěji konají charitativní činnost v nemocnicích, ozdravovnách, sirotčincích, v ústavech pro tělesně a duševně postižené nebo učí a vychovávají dětí ve školách a jiných zařízeních. Všechny řeholnice se kromě toho věnují modlitbě a kontemplací, pro příslušnice kontemplativních řádů je to hlavní náplň činnosti. Buddhistické mnišky se liší i stupněm důstojnosti a oprávnění, jež ženám poskytují – například v Thajsku nejsou ženské příslušnice klášterů považovány za požívající stejných práv jako mužští mnichové.

Myšlenky jsou převzaty a uspořádány z:

Řeholnice [on-line], Poslední aktualizace 9. 12. 2010. [Citováno 7. 6. 2011] Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Jeptiška


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.

Jeroným  cca 347 - 420

Původním jménem Hieronymus, byl významný křesťanský spisovatel, jeden z církevních Otců a učitelů církve, teolog a překladatel bible do latiny. V letech 382–384 byl Jeroným sekretářem papeže Damasa I. Je znám především jako překladatel Vulgáty, biblického překladu do mluvené latiny. Vulgáta byla víceméně korekturou starších latinských překladů a dodnes je nejvýznamnějším biblickým překladem. Starý zákon překládal Jeroným přímo z hebrejštiny s výjimkou žalmů, které překládal celkem třikrát, a nakonec se nejvíce vžil jeho překlad podle septuagintního řeckého překladu. Jeroným byl zřejmě nejtalentovanějším znalcem jazyků v křesťanském prostředí a byl jediným z církevních Otců, který výborně ovládal hebrejštinu.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Svatý Jeroným [on-line], Poslední aktualizace 5. 10. 2012. [Citováno 8. 10. 2012] Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Svatý_Jeroným


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.

Jeruzalémský chrám

Jeruzalémský chrám byl centrem náboženského kultu izraelského lidu mezi 10. stol. př. Kr. a 1. stol. po Kr. Chrám stál v Jeruzalémě na chrámové hoře a sloužil jako místo, kde se obětovaly oběti a kde bylo centrum aktivity kněží a levitů. Chrám byl zničen v roce 70.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Jeruzalémský chrám [on-line], Poslední aktualizace 28. 7. 2012. [Citováno 27. 11. 2012]. Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Jeruzalémský_chrám


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.

Jordanes  + po 552

Byl nejspíše gótský historik. O jeho životě je známo velmi málo, byl sekretář (notarius) v římské provincii Moesie, někdy bývá uváděn jako biskup, což se nepodařilo doložit. Napsal dvě díla, Romana věnující se dějinám Říma a známější De origine actibusque Getarum (Getica), které jako jedno z mála zachycuje počátky Gótů.

Myšlenky jsou převzaty a uspořádány z:

Jordanes [on-line], Poslední aktualizace 19. 2. 2012. [Citováno 22. 4. 2012] Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Jordanes


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.

Josef egyptský

Byl biblický patriarcha, předposlední syn izraelského patriarchy Jákoba, první syn jeho ženy Ráchel. Jako jeden z Jákobových 12 synů byl předkem dvou izraelských kmenů, které vzešly z jeho dvou synů, z Manassese a Efraima, které mu porodila jeho egyptská manželka Asenat. Cyklus vyprávění o Josefovi se nachází v biblické knize Genesis v kapitolách 37 - 50 (s výjimkou kap. 38 a několika bloků ke konci).

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Josef (patriarcha) [on-line], Poslední aktualizace 7. 1. 2013. [Citováno 25. 1. 2013]. Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_(patriarcha)


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.

Jóga

V původním konkrétním významu znamená jho, nejbližší český překlad spojení znamená obnovení spojení individuálního Já s universálním Bytím. Sanskrtský výraz jóga, odvozený od slovního kořenu judž, má mnoho různých významů, z nichž nejužívanější jsou: připoutat, spojit, sjednotit nebo ovládnout.

Myšlenky jsou převzaty a uspořádány z:

Jóga [on-line], Poslední aktualizace 25. 5. 2011. [Citováno 4. 6. 2011] Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Jóga


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.

Juda Barsabáš  1. století

Jeden z předních členů apoštolské církve v Jeruzalému, snad bratr Josefa Barsabáše, obdařený prorockým darem. Byl zvolen od apoštolů a starších církve se Silasem, aby doprovázel Pavla a Barnabáše na 2. Misijní cestě a vyřídili rozhodnutí jeruzalémského koncilu. O jeho životě a působení máme minimum zpráv.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Judas Barsabbas [on-line], Poslední aktualizace 1. 3. 2013. [Citováno 7. 3. 2013]. Dostupné na: http://en.wikipedia.org/wiki/Judas_Barsabbas


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.

Judaismus

je termín, který označuje (zhruba od 19. století) náboženství židovského národa - Izraele. Do té doby se v křesťanském prostředí používaly pro víru Židů obraty jako „izraelitská víra“, nebo „Mojžíšská víra“. V této souvislosti je třeba rozlišit mezi judaismem jako náboženstvím, a židovstvím jako kulturně-nábožensko-nacionálním souborem, zahrnujícím historii, jazyk (hebrejština), zemi (státní útvar), liturgii, filozofii, umění, soubor etických zásad, náboženských praktik, a podobně

Myšlenky jsou převzaty a uspořádány z:

Judaismus [on-line], Poslední aktualizace 17. 1. 2012 [Citováno 19. 1. 2012], Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Judaismus


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.

Justin Filozof  cca 105 - cca 166

Jeho rodiče, byli pohani řeckého původu. Díky vynikajícím školám a talentu se stal jedním z popředních filozofů své doby. Vyznal se v naukách stoiků, peripatetiků, pythagorejců i platoniků. Ve třiceti letech se stal křesťanem. Okolo r. 155, když začal císař Antonius Pius pronásledovat křesťany, předal mu spis Apologie napsaný na obranu „ nespravedlivě nenáviděných a pronásledovaných“. Císař pod jeho vlivem zanechal pronásledování. R. 161, když se stal císařem Markus Aurelius, napsal Justin další Apologii, kterou adresoval senátu. Na podkladě falešných obvinění byl uvězněn, mučen a r. 166 sťat.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Svätý mučeník Justín Filozof a spoločníci [on-line], [Citováno 29. 10. 2012] Dostupné na: http://www.zoe.sk/?svatci&id=367


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.

Jozue cca 16. - 12. stol. př. Kr.

Byl Mojžíšovým pomocníkem a žákem a po smrti Mojžíšově vůdcem Izraelitů na cestě do země Kanaán. Byl synem Nunovým. Dožil se 110 let.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Jozue [on-line], Poslední aktualizace 12. 3. 2013. [Citováno 24. 4. 2013]. Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Jozue


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.

Juda Tadeáš  apoštol, ? – cca 70

Juda Tadeáš nebo Zebedeus, syn Alfea (Kleofáše), bratr Jakuba Mladšího. Byl jedním z málo známých apoštolů a žil v Galilei. Tradice říká, že kázal v Asýrii a Persii, kde zemřel jako mučedník. Jeroným ho nazývá „Trinomious“, což znamená „muž se třemi jmény“. Juda kázal evangelium v Edesse blízko řeky Eufrat. Zde byl usmrcen pravděpodobně kyjem, nebo sekerou.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Juda Tadeáš [on-line], Poslední aktualizace 14. 3. 2013. [Citováno 10. 7. 2013]. Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Juda_Tadeáš


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.

Jakub Mladší (Menší)  apoštol, ? - 62

Je jedním z apoštolů a bývá v NZ obvykle uváděn s dodatkem syn Alfeův. Jakub Menší byl synem Marie Kleofášové. Protože jméno Kleofáš je zcela řecké, kdežto Alfeus je v podstatě pořečtělé hebrejské jméno, Jakub byl nazýván oběma jmény. Podle tradice byla Marie Kleofášová blízkou příbuznou Panny Marie a svatý Jakub tím pádem Ježíšovým bratrancem. Protože aramejština nerozlišovala mezi bratrancem (blízkým příbuzným) a rodným bratrem, pro oba výrazy požívala pojem „bratr“. Jakub byl tedy i „bratrem Páně“. Jakub byl první jeruzalémský biskup a měl v církvi vůdčí postavení. Nejstarší informaci o smrti Jakuba nám podává židovský historik Josephus Flavius. Ve svých Židovských starožitnostech, napsaných v Římě koncem 1. století, vypráví, že o Jakubově smrti bylo rozhodnuto nezákonnou iniciativou velekněze Annáše II. (syna toho Annáše, kterého zmiňují evangelia), který využil prodlevy mezi sesazením římského prokurátora Festa a příchodu jeho nástupce Albina a roku 62 nařídil jeho ukamenování. Křesťanská tradice vypráví, že se ho po statečném vystoupení v Jeruzalémském chrámu chopili nepřátelé a shodili ho z cimbuří chrámové hradby a poté

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Jakub Alfeův [on-line], Poslední aktualizace 11. 7. 2013. [Citováno 12. 7. 2013]. Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Jakub_Alfeův


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.

Jahve

Je hebrejským souhláskovým zápisem JHWH – jméno Boha užívané ve Starém zákoně vedle několika jiných obecnějších označení; považováno za vlastní nevyslovované posvátné jméno, které bylo při čtení nahrazováno zástupným slovem Adonai. Je dědictvím především jedné z tradic, které spoluutvářely tóruChybným čtením hebrejského souhláskového zápisu slova Jahve vznikl nesprávný výraz Jehova. Ve staročeských překladech nahrazováno slovem Hospodin.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Javhve [on-line], [Citováno 5. 9. 2013]. Dostupné na: http://leccos.com/index.php/clanky/jahve


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.

Josef  (pěstoun Ježíše)

Prostý tesař z domu Davidova žil v Nazaretě, zasnoubil se tam s Marií a stal se tak ochráncem, živitelem a pěstounem Ježíše Krista. Ačkoli nebyl tělesným otcem Ježíše, uctívá ho církev jako patrona otců rodiny.

Myšlenky jsou převzaty a uspořádány z:

Josef, manžel Marie [on-line], [Citováno 30. 10. 2013]. Dostupné na: http://www.iencyklopedie.cz/josef-manzel-marie/


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.

Judsko

Judsko (Judea nebo také „jižní království“) byl státní útvar na jihu území současného Izraele. Bylo méně vystaveno nepřátelům, existovalo déle než severní království Izrael pravděpodobně proto, že na judském území se v Jeruzalémě sloužila chrámová bohoslužba. Judské království končí v roce 587 př. Kr. babylonským zajetím.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

NOVOTNÝ, Antonín. Biblický slovník, [on-line], [Citováno 12. 8. 2014]. Dostupné na: http://cb.cz/praha2/bib_slovnik_novotny.htm


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.

Jarobeám  (Jerobeám) vládl cca 933 – 911 př. Kr.

Pocházel z kmene Efraim. Vedl neúspěšná povstání proti Šalomounovi a poté uprchl do Egypta, kde získal azyl u krále Šešonka I. Po rozpadu Izraele na dvě království se stal králem severního království (Izraele). Jarobeám v severním království zavedl modloslužbu.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Jarobeám [on-line], Poslední aktualizace 10. 6. 2014 [Citováno 14. 8. 2014]. Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Jarobeám_I.


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.

Jezábel  9. stol. př. Kr.

Byla dcerou tyrského krále Etbaala a manželkou izraelského krále Achaba. Na náboženství Izraelského království měla zhoubný vliv. Šířila Baalovu modloslužbu a potlačovala bohoslužbu Hospodinovu. Vlivem její dcery Atalji se modloslužba rozšířila i do Judska. Hubila Hospodinovy proroky a zasazovala se o vyhánění Hospodinových kněží. Pro svůj bezohledný život špatně skončila, byla vyhozena z okna, rozdupána koňmi a sežrána psy.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

NOVOTNÝ, Antonín. Biblický slovník, [on-line], [Citováno 19. 8. 2014]. Dostupné na: http://cb.cz/praha2/bib_slovnik_novotny.htm


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.

Jóram judský  vládl cca 849 - 842 př. Kr.

Byl judským králem, manželem Atalji, dcery krále Izraelského severního království Achaba. Pravděpodobně vlivem své ženy se uchýlil k modloslužbě a také nechal zavraždit šest svých bratrů. Judské království, které za jeho otce Jóšafata prosperovalo, začalo upadat. Nakonec ho napadli Pelištejci a Arabové, vyrabovali Jeruzalém a odvlekli královy ženy a syny do zajetí. Sám Jóram těžce onemocněl a asi za dva roky zemřel bolestivou smrtí.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Jóram [on-line], Poslední aktualizace 11. 1. 2014 [Citováno 24. 8. 2014]. Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Jóram_(Judsko)


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.

Jóšafat  vládl cca 873 – 849 př. Kr.

Pocházel z Davidova rodu, byl čtvrtým králem judského království, které zvelebil. Budoval nová opevnění, zřídil stálé vojenské posádky, provedl změny ve vnitřní správě a soudnictví. Dbal o vyučování Hospodinova zákona. Svého syna Jórama oženil s dcerou Achaba, krále Izraelského severního království. Jóšafat je považován za jednoho z nejmocnějších judských králů.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Jóšafat [on-line], Poslední aktualizace 31. 3. 2014 [Citováno 24. 8. 2014]. Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Jóšafat


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.

Jóram  vládl 853 – 842 př. Kr.

Byl druhým synem Achaba a Jezábel. Vládl Izraeli jako devátý král. Odvrhl sice modloslužbu Baalovu, ale podporoval modloslužbu zlatých telat. S judským králem Jošafatem porazil Moábské. Měl trvalé potíže se syrským králem Hazaelem. Při jednom tažení proti Hazaelovi byl raněn a léčil se v Jezreeli. Zde ho zabil Jehú, jeden z jeho velitelů.

Myšlenky jsou převzaty a uspořádány z:

NOVOTNÝ, Antonín. Biblický slovník, [on-line], [Citováno 25. 8. 2014]. Dostupné na: http://cb.cz/praha2/bib_slovnik_novotny.htm


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.

Jehú  vládl cca 842 – 815 př. Kr.

Byl vojevůdcem izraelského krále Jórama. V době, kdy se Jóram léčil ze zranění z války s Amorejci, Jehú uchvátil vládu nad severním Izraelem a dal se vojskem prohlásit za krále. Zavraždil krále Jórama spolu s judským králem Achazjášem, který se nacházel u Jórama a poté i dvaačtyřicet synů Achazjáše. Zlikvidoval kult Baala a povraždil Baalovy kněze. Přesto nectil Boží zákony. Za jeho vlády přišel severní Izrael o celé Zajordání, které ovládl syrský král Hazael.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

NOVOTNÝ, Antonín. Biblický slovník, [on-line], [Citováno 26. 8. 2014]. Dostupné na: http://cb.cz/praha2/bib_slovnik_novotny.htm


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.

Jóaš izraelský  vládl cca 799 – 784 př. Kr.

Byl izraelským králem z dynastie Jehú. Po svém otci Joachazovi zdědil zemi v neutěšeném stavu po nájezdech syrských králů. Podnikl proti nim tři útoky a porazil je. Získal zpět zajordánská území. Pak porazil judského krále Amaziáše a pobořil hradby Jeruzaléma. Judsko se stalo vazalem Izraele.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

NOVOTNÝ, Antonín. Biblický slovník, [on-line], [Citováno 26. 8. 2014]. Dostupné na: http://cb.cz/praha2/bib_slovnik_novotny.htm


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.

Jarobeám II. (Jeroboám II.)  vládl cca 793 – 753 př. Kr.

Patří k nejvýznamnějším králům Severního Izraele. Do roku 782 př. Kr. vládl spolu se svým otcem Jóašem. Za vlády Jarobeáma země prožívala hospodářskou i územní expanzi a izraelské severní království se stalo mocností podobnou Šalomounově. Nicméně, Jarobeám si osoboval práva, která přísluší Bohu. Bez Jarobeámova souhlasu nesměl prorok mluvit ve svatyni ani ve jménu Hospodinově.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Jarobeám [on-line], Poslední aktualizace 10. 6. 2014 [Citováno 27. 8. 2014]. Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Jeroboám_II.


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.

Jóaš (Joas)  vládl cca 836 – 797 př. Kr.

Byl synem judského krále Achazjáše, jediným, kdo ukrytý knězem Joiadou přežil vyvraždění svých sourozenců královnou Atalií. V dospělosti se snažil jako král o znovuobnovení Hospodinova kultu, ale po smrti Joiadově došlo k navrácení k modlářství. Král Jóaš dokonce nechal ukamenovat proroka Zachariáše, který proti modlářství vystupoval. Za vlády Jóaše napadl Judsko syrský král Hazael a Jóaš se musel vykoupit chrámovým pokladem. Nakonec byl zavražděn svými důstojníky.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

NOVOTNÝ, Antonín. Biblický slovník, [on-line], [Citováno 31. 8. 2014]. Dostupné na: http://cb.cz/praha2/bib_slovnik_novotny.htm


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.

Josiáš  vládl cca 640 – 608 př. Kr.

Byl synem judského krále Amóna a králem Judska. Zavedl náboženskou reformu, při které se snažil odstranit modloslužbu a zavést jediný kult Hospodinův. Velký význam pro toto konání měl nález Knihy zákona při opravě chrámu. Josiáš ničil kultovní místa ostatních bohů. Byl rovněž schopným vládcem a Judsko za jeho vlády expandovalo. Padl ve válce s egyptským králem Nekoem II.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Josiáš [on-line], Poslední aktualizace 27. 8. 2014 [Citováno 7. 9. 2014]. Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Jóšijáš


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.

Jóachaz  (Joachaz) vládl krátce asi v roce 608 př. Kr.

Byl synem Josiáše. Vládl krátce v Judsku. Po třech měsících byl sesazen egyptským králem a vzat jako zajatec do Egypta, kde zemřel.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

NOVOTNÝ, Antonín. Biblický slovník, [on-line], [Citováno 7. 9. 2014]. Dostupné na: http://cb.cz/praha2/bib_slovnik_novotny.htm


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.

Jojakim  (Joakim) vládl 608-597 př. Kr.

Judský král (původním jménem Eliakim). Vládl lehkomyslně, utiskoval lid a sloužil modlám. Proroky, kteří na tyto nepravosti poukazovali, krutě pronásledoval. S babylonským králem Nabuchodonosorem, který obléhal Jeruzalém, se chtěl dohodnout, vykoupit se. Své závazky ale později neplnil a babylonský král dal Jeruzalém zpustošit. Joakim v této válce zemřel.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

NOVOTNÝ, Antonín. Biblický slovník, [on-line], [Citováno 7. 9. 2014]. Dostupné na: http://cb.cz/praha2/bib_slovnik_novotny.htm


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.

Jojakin  (Joachin) vládl tři měsíce v roce 597 př. Kr.

Byl synem Jojakima a jeho nástupcem. Poté, co se Jeruzalém vzdal babylonskému králi, byl Jojakin asi s 10 000 zajatci odveden do Babylóna.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

NOVOTNÝ, Antonín. Biblický slovník, [on-line], [Citováno 7. 9. 2014]. Dostupné na: http://cb.cz/praha2/bib_slovnik_novotny.htm


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.

Jeremiáš  cca 7. - 6. st. př. Kr.

Byl významný starozákonní prorok. Již v mladém věku - asi v roce 627 př. Kr. - byl Bohem povolán, aby „bořil a kazil, plenil a hubil, stavěl a štěpoval“. Svůj úkol plnil poctivě, se svým lidem i velmi trpěl, předpověděl zkázu jeruzalémského chrámu. Za svou činnost byl vystaven tvrdému pronásledování.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

NOVOTNÝ, Antonín. Biblický slovník, [on-line], [Citováno 8. 9. 2014]. Dostupné na: http://cb.cz/praha2/bib_slovnik_novotny.htm


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.

Juda Makabejský  cca 160 - ? př. Kr.

Nejvýznamnější vůdce makabejského povstání. Jeden ze synů uznávaného kněze Matatiáše Hasmoneovce, který se první vzbouřil proti útlaku Antiocha IV.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

 Juda Makabejský [on-line], [Citováno 13. 8. 2014]. Dostupné na: http://leccos.com/index.php/clanky/juda-makabejsky


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.

Jonathan kolem roku 150 př. Kr.

Byl synem Matatiáše, judského kněze, který v době vlády seleukovce Antiocha IV. odmítl pohanskou oběť, zabil místodržitele, uprchl do hor a vyvolal povstání proti seleukovcům. Bratry Jonathana byli Juda Makabejský (Makkábí – kladivo), Jochanan a Šimeón. Jonathan po smrti Judy Makabejského nějakou dobu vedl makabejské povstání.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Makabejské povstání, [on-line], Poslední aktualizace 13. 8. 2014 [Citováno 31. 12. 2014]. Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Makabejské_povstání


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.

Judita  cca 6. stol. př. Kr.

Je biblickou postavou ze starozákonní Knihy o Juditě. Dle vyprávění knihy byla mladou, krásnou a moudrou vdovou. Lstí si získala přízeň vojevůdce Holoferna, který obléhal město Betulii. Když si ji Holofern pozval k sobě, opila jej a zabila. Když ráno Holofernovo vojsko zjistilo, že je vojevůdce mrtev, dali se na útěk a byli obyvateli města pobiti.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Kniha Judit, [on-line], Poslední aktualizace 31. 3. 2014 [Citováno 10. 1. 2015]. Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Kniha_Júdit


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.

Job

Starozákonní biblická hlavní postava Knihy o Jobovi. Jób v rozhovoru se svými třemi přáteli popírá starožidovskou nauku o odplatě, podle níž je každé utrpení trestem za hříšné jednání. Přes utrpení, které prožívá, zůstává Bohu věrný. Nakonec jeden z přátel, Elíhú, ukazuje, že utrpení Bůh dopouští také proto, aby spravedlivého člověka zdokonalil. Spor ukončil sám Bůh. Jobovi vrátil zdraví, obdaroval ho mnoha dětmi a velikým majetkem.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Job, [on-line], [Citováno 18. 1. 2015]. Dostupné na: http://www.iencyklopedie.cz/job/


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.

Joel  cca 5. - 4. stol. př. Kr.

Starozákonní prorok, autor Knihy proroka Joela. Žil v Jeruzalémě, jeho otec se jmenoval Petúel (Fatuel).

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Joel [on-line], [Citováno 21. 6. 2015]. Dostupné na: http://catholica.cz/?id=5353


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.

Jákob  (Izrael)  první polovina 2. tis. př. Kr.

Biblická starozákonní postava, druhorozený syn Izáka, otec dvanácti synů, z nichž povstalo dvanáct izraelských kmenů. Začíná být ve Starém zákoně zmiňován od 25. kapitoly Knihy Genesis. Narodil se jako dvojče prvorozeného Ezaua, který mu za jedno jídlo přenechal své prvorozenství. Když byl jeho otec Izák, již slepý, na smrtelné posteli, chtěl požehnat svému prvorozenci Ezauovi. Jákobova matka lstí (Jakob se oblékl do zvířecích kůží, protože Ezau měl husté ochlupení) mu pomohla získat požehnání Jákobovi. Ezau jej chtěl zabít, Jákob proto uprchl před bratrem ke svému strýci Lábanovi do Cháranu (pravděpodobně v dnešní Sýrie). Po cestě se mu v Bejt Elu (Bételu) zjevil Bůh a slíbil mu, že jej bude provázet a že na něj přenese svá zaslíbení, která náležela prvorozenému.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Jákob, [on-line], Poslední aktualizace 24. 6. 2015 [Citováno 22. 7. 2015]. Dostupné na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Jákob


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.

Jonáš  cca 10. stol. př. Kr.

Starozákonní prorok, hlavní postava a autor Knihy proroka Jonáše. Bůh ho pověřil úkolem varovat obyvatele asyrského města Ninive před trestem za bezbožný život. Jonáš nejdříve neposlechne, prchá a je vhozen z lodi do moře, když se přizná, že loď má nesnáze pro jeho neposlušnost. Po vhození do moře Jonáše spolkne velká ryba, za tři dni ho vyvrhne na břeh a Jonáš pak splní úkol.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Jonáš (prorok), [on-line], Poslední aktualizace 31. 3. 2014 [Citováno 22. 3. 2014]. Dostupné na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Jonáš_(prorok)


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.