Ibn Tajmíja  1263 - 1328

Byl vlivným učencem, stoupencem čistého islámu, takového, jaký podle Koránu a Sunny praktikoval prorok Mohamed. Ve své době odsuzoval mnoho muslimů za praktikování modloslužebnictví a přidávání inovací do islámu. Vzhledem k tomu, že taková interpretace islámu představovala hrozbu jak pro tehdejší duchovní, tak i pro politické vůdce, byl několikrát uvězněn a ve vězení i zemřel. Jeho učení jsou jedním ze základů školy Salafi, která považuje za autentický pouze islám praktikovaný prvními třemi generacemi muslimů a snaží se o jeho znovuvzkříšení (často těmi metodami, které používal i Mohamed, tedy i násilím).

Myšlenky jsou převzaty a uspořádány z:

Náboženská a morální doktrína džihádu [on-line], [Citováno 10. 6. 2012], Dostupné na: http://info.pravdaoislamu.cz/index.php/2006/05/02/nabozenska-a-moralni-doktrina-dzihadu/


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.

Ignác z Antiochie  cca 50 - 107

Narodil se v Sýrii. Byl po sv. apoštolu Petrovi a sv. Evodiovi třetím biskupem v syrské Antiochii, po Římě a egyptské Alexandrii, tehdy třetím největším městě. Za vlády císaře Trajána (98-117) byl zatčen a odsouzen, aby byl v Římě předhozen v amfiteatru šelmám. Cestou poslal sedm dopisů: Efesanům, Magnesijským, Tralským, Římanům, Filadelfanům, Smyrňanům a Polykarpovi. Zrcadlí se v nich jeho touha po mučednictví a život církve na počátku 2. století. Varuje před gnostickými bludy, vybízí k zachování jednoty pod vedením biskupů, o církvi jako první používá označení „katolická“ a římskou církevní obec označuje jako „předsedkyni sboru lásky“. Je řazen mezi apoštolské otce. Zbytky jeho kostí poslali římští křesťané do Antiochie a odtud byly před nájezdy Peršanů a Saracénů znovu převezeny do Říma a uloženy v bazilice sv. Klementa. V církevním kalendáriu je zařazen jako: biskup a mučedník.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Ignác Atiochijský [on-line], [Citováno 30. 10. 2012] Dostupné na: http://www.iencyklopedie.cz/ignac-antiochijsky/


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.

Inspirace

Tento pojem pochází z latiny a znamená doslova "vdechnutí" a v přeneseném smyslu "naplnění duchem". Životní dech nebo duše je vdechnuta bohem stvořitelem; to je rozšířeným motivem v mnoha náboženstvích. Stejně to platí i pro jakékoli přijetí zjevení. Ve všech náboženstvích se svaté spisy odvolávají na boží vnuknutí; stejně odvozují věštci a proroci svá proroctví a hlásání ze zážitků zjevení.

Myšlenky jsou převzaty a uspořádány z:

Inspirace [on-line], [Citováno 7. 6. 2011] Dostupné na: http://www.iencyklopedie.cz/inspirace/


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.

Irenej Lyonský  cca 140 - cca 202

Byl nejvýznamnějším křesťanským teologem 2. století. Byl biskupem v galském Lugdunu, dnešním Lyonu. Nejrozsáhlejším Irenejovým dílem je Odhalení a odmítnutí předstíraného, avšak falešného poznání, které je však známo mnohem více pod kratším latinským názvem Adversus haereses - Proti bludům. Dílo se nezachovalo celé v řeckém originále, ale z velké části v latinském, velmi doslovném překladu. Jak původní název naznačuje, dílo se skládá ze dvou částí. První se zabývá odhalením, resp. analýzou gnostické hereze. Tvoří obsah první z celkem pěti knih a jedná se o neocenitelný materiál pro studium křesťanské gnóze 2. století. Irenej se zde věnuje studiu valentinánů, teprve pak se věnuje samotné gnózi. Pojednává o Šimonu Mágovi, Menandrovi a postupně o všech vůdčích osobnostech gnostických škol: ebionitech, nikolaitech, a enkratitech.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Irenej z Lyonu [on-line], Poslední aktualizace 11. 9. 2012. [Citováno 29. 10. 2012] Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Irenej_z_Lyonu


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.

Izmael

Abrahámův prvorozený syn. Narodil se mu s Hagar, otrokyní jeho manželky Sáry, protože ta, jakožto jeho právoplatná manželka, byla neplodná. Ačkoliv se narodil Hagar, náležel podle mezopotámského práva Sáře. Podle Genesis se narodil Abrahámovi, když mu bylo 86 let. Izmael zemřel ve 137letech. V islámské i židovské tradici je považován za počátečního předka prvních arabských kmenů.

Myšlenky jsou převzaty a uspořádány z:

Izmael [on-line], Poslední aktualizace 30. 3. 2012 [Citováno 8. 6. 2012], Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Izmael


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.

Izrael

Izrael (nebo také „severní království“) byl státní útvar, který existoval v letech 930 – 722 př. Kr. na území současného severního Izraele. Vznikl poté, co obyvatelé severu odmítli platit daně a robotovat pro krále jižního izraelského území. Izrael zanikl po vpádu Asyřanů.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

NOVOTNÝ, Antonín. Biblický slovník, [on-line], [Citováno 12. 8. 2014]. Dostupné na: http://cb.cz/praha2/bib_slovnik_novotny.htm


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.

Izajáš  (Izaiáš) cca 781 – 687 př. Kr.

Byl jedním z nejvýznamnějších izraelských starozákonních proroků. Připisuje se mu autorství biblické knihy Izajáš. Působil v Judsku i severním Izraeli. Byl prorokem Bohem slíbeného Mesiáše.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Izajáš [on-line], Poslední aktualizace 8. 3. 2013 [Citováno 4. 9. 2014]. Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Izajáš


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.