Babylonie

Je název jižní části Mezopotámie v dnešním Iráku, v širším smyslu pak označení dvou významných starověkých říší na Předním východě – říše starobabylonské a říše novobabylonské. Centrem Babylonie bylo město Babylon na Eufratu, které je v pramenech poprvé připomínáno v dobách akkadské říše ve 24. století př. Kr.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Babylonie [on-line], Poslední aktualizace 13. 1. 2013. [Citováno 23. 1. 2013]. Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Babylonie


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.

Baktirie

Staropersky Báchtriš je název historické země v oblasti dnešního severního Afghánistánu, jejímž hlavním městem byla Baktra, pozdější Balch. Hranice Baktrie tvořila na severu řeka Amudarja, na jihu pohoří Hindúkuš, na západě řeka Murgáb a na východě dnešní Badachšán.

Myšlenky jsou převzaty a uspořádány z:

Baktrie [on-line], Poslední aktualizace 2. 4. 2011. [Citováno 4. 6. 2011] Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Baktrie


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.

Barbar

Řekové tak označovali příslušníky všech národů, jejichž jazyku nerozuměli. Od řecko-perských válek začalo toto slovo nabývat v řečtině hanlivého odstínu. Barbar byl poté považován za hrubého, nevzdělaného a krutého člověka. Od Řeků převzali pojem ve 3. století př. Kr. Římané. Římané přesvědčení o univerzalitě své civilizace vztahovali pojem „barbar“, „barbaři“ na všechna etnika nacházející se vně jejich kulturního okruhu. Výraz barbar je proto třeba chápat pružně, neboť z římské strany šlo spíše o vyjádření nároku na kulturní nadřazenost než o odsouzení jiných civilizací jako takových.

Myšlenky jsou převzaty a uspořádány z:

Barbar [on-line], Poslední aktualizace 1. 2. 2011 [Citováno 22. 1. 2012], Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Barbar


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.

Barnabáš ? - 61

Barnabáš byl levita jménem Josef, pocházel z Kypru. Jméno Barnabáš dostal od apoštolů, kterým dal všechny peníze z prodaného majetku. Sv. Pavla po jeho obrácení přivedl do Antiochie a doprovázel ho i na první apoštolské cestě. Na apoštolském sněmu se snažil prosadit, že pohané, kteří chtějí přijmout křesťanství, nemají být zavazováni k židovským zákonům. Barnabášovy životní osudy jsou zaznamenány ve Skutcích apoštolských.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Barnabáš [on-line], [Citováno 20. 1. 2013] Dostupné na: http://www.iencyklopedie.cz/barnabas/


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.

Barth Frederick John  25. 10. 1856 - 25. 2. 1912

Byl švýcarským protestantským teologem. Po studiu teologie na univerzitě v Basileji, Lipsku a Tübingenu byl pastorem. Od 1886 působil jako učitel teologie pro evangelické kazatele v Basileji. V roce 1889 přednášel na univerzitě v Bernu.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Fritz Barth [on-line], Poslední aktualizace 17. 12. 2012. [Citováno 19. 3. 2013]. Dostupné na: http://de.wikipedia.org/wiki/Fritz_Barth(Theologe)


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.

Basil Veliký  330 - 379

Zakladatel východního mnišství, je jedním z trojice kappadockých otců (spolu s Řehořem Naziánským a Řehořem Nysským), díky jejichž teologickému a církevněpolitickému byly ukončeny trinitární spory a řešení problému Boží Trojice. Po studiích, asi v r. 356 se vrátil domů a rozhodl se pro asketický život. Založil s několika stejně smýšlejícími druhy mnišské společenství, které se rychle rozrůstalo. R 370 se stal Basil biskupem v Kappadokii. Tím se dostal v teologických sporech do popředí; zahájil aktivní boj proti arianismu a za sjednocení pravověrných stran.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Basil Veliký [on-line], [Citováno 29. 10. 2012] Dostupné na: http://www.iencyklopedie.cz/basil-veliky/


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.

Belser Johannes Evangelist  30. 10. 1850 - 20. 10. 1916

Po vysvěcení na kněze, od r. 1880 učil na škole v Ellwangenu, od r. 1889 až do své smrti působil jako profesor na universitě v Tübingenu. Byl přesvědčený, že působení Ježíše v Palestině trvalo pouze rok. Tento názor se snažil striktně prezentovat z hlediska chronologie a topografie.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Belser Johannes Evangelist [on-line], Poslední aktualizace 6. 6. 2012. [Citováno 20. 3. 2013]. Dostupné na: http://www.eduteka.pl/doc/belser-johannes-evangelist


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.

Benediktíni

Řád svatého Benedikta (lat. Ordo Sancti Benedicti, OSB) je nejstarší existující mnišský řád západního křesťanství. Řídí se Řeholí svatého Benedikta z Nursie (cca 480 - cca 547) z počátku 6. století, která byla sepsána pro mnišské společenství na Monte Cassinu, kde Benedikt založil klášter. Řehole vyjadřuje Benediktův záměr zřídit pro službu Pánu družinu (schola servitii). Platí v ní strohá kázeň jako u armády, příznačná je též uvážená míra požadavků. Je zákonem, který je možno zachovávat, a proto také musí být dodržován. Benedikt přihlédl ke všemu, co v mnišských tradicích jeho doby existovalo; vyvaroval se však vší jednostrannosti. Jeho dílo je velkolepým svědectvím organizační síly římského myšlení.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Benedikt [on-line], [Citováno 23. 10. 2012] Dostupné na: http://www.iencyklopedie.cz/benedikt/


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.

Bengel Albrecht Johann  1687 - 1752

Byl německý luteránský teolog a jedním z hlavních představitelů německého pietismu, zakladatel textové kritiky Nového zákona. Stanovil zásadu, že čím je text těžší na pochopení a čtení, tím je starším a originálnějším textem. Z důvodu řazení textu dle stáří vyvinul tzv. linie dokumentů.

Myšlenky jsou převzaty a uspořádány z:

Johann Albrecht Bengel [on-line], Poslední aktualizace 2. 9. 2012. [Citováno 15. 10. 2012] Dostupné na: http://de.wikipedia.org/wiki/Johann_Albrecht_Bengel


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.

Bhakti

Je sanskrtský termín znamenající oddanost či uctívání. Zejména v hinduistické tradici se toto slovo užívá téměř výhradně ve významu oddanost Bohu či Božstvu.

Myšlenky jsou převzaty a uspořádány z:

Bhakti [on-line], Poslední aktualizace 2. 2. 2011. [Citováno 4. 6. 2011] Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Bhakti


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.

Bible

Bible ( knihy, svitky) je soubor knih, které křesťanství považuje za posvátné a inspirované Bohem. Bible je označována též jako Písmo svaté nebo krátce jen Písmo, některé církve jej označují také jako Boží slovo.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Definice slova Bible na webu: [Citováno 6. 3. 2011] Dostupné na http://www.google.cz/search?hl=cs&defl=cs&q=define:Bible&sa=X&ei=3ZlzTarpF8vwsgaXv_HtBw&sqi=2&ved=0CB8QkAE


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.

Bible ekumenická

Český ekumenický překlad (často nazýváno pouze ekumenický překlad, zkratkou ČEP, zřídka jako ČBS podle České biblické společnosti, samotný text nese ve většině vydání název Písmo svaté Starého a Nového zákona) je český překlad bible, pořízený v letech 1961–1979 (a později několikrát revidovaný), aby tak vznikl moderní biblický text, uznávaný všemi křesťanskými církvemi (z toho ekumenický). Je pořízen přímo z originálních jazyků (hebrejština, aramejština, řečtina) do moderní, srozumitelné češtiny (překlad ale uchovává biblickou dikci a styl), což způsobuje jeho velkou čtivost oproti ostatním biblickým překladům. Respektuje také původní metriku biblické poezie, tedy básnické části překládá veršem a ne prózou.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Český ekumenický překlad [on-line], Poslední aktualizace 19. 1. 2012. [Citováno 24. 9. 2012] Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Český_ekumenický_překlad


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.

Bible kralická

Je česká tištěná bible, kterou z původních biblických jazyků (hebrejštiny, aramejštiny a řečtiny) přeložili překladatelé a teologové původní Jednoty bratrské. Svůj název dostala podle místa vytištění, kterým byly jihomoravské Kralice. Je to první český překlad bible z původních jazyků, nikoli z latinské Vulgáty. Nejznámější a nejoblíbenější překlad pochází z r. 1613.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Bible kralická [on-line], Poslední aktualizace 16. 9. 2012. [Citováno 24. 9. 2012] Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Kralická_bible


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.

Bible svatováclavská

Je katolický barokní překlad celé Bible pořízený jezuity na základě revidované latinské Vulgáty. Vyšla v letech 1677 (NZ), 1712 a 1715 (SZ). Svůj název dostala díky tomu, že byla vydána nákladem Dědictví svatého Václava. Podnětem k novému českému překladu Bible byla snaha vytvořit nový překlad revidované Vulgáty, tzv. Sixto-klementiny. Šlo o pokus prosadit tridentské reformní (a protireformační) smýšlení do národního prostředí. O překlad a vydání se postarali pražští jezuité Jiří Konstanc (1607-1673), Matěj Václav Šteyer (1630-1692) a později Jan Barner (1643-1708).

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Bible svatováclavská [on-line], Poslední aktualizace 25. 9. 2012. [Citováno 4. 12. 2012]. Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Bible_svatováclavská


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.

Blud - Hereze - Kacířství

Blud je nepravdivé a nevývratné přesvědčení založené na nesprávném odvození závěru ze zevní reality. Blud musí splňovat tyto charakteristiky:

Slovo kacíř je zevšeobecněním pojmu katar (z řeckého katharos čistý), což byl příslušník francouzského středověkého náboženského hnutí, jehož stoupenci byli vyvražděni křížovými výpravami počátkem 13. století. Pojmy kacířství a kacíř se používají především ve vztahu ke středověkým herezím.

Hereze pochází z řeckého slova hairein - vybírat, brát a označuje původně takový teologický názor, který „volí“ nebo si „vybírá“ určitý odlišný pohled, který je neslučitelný s obecnou vírou dané církve, tj. ortodoxií. Zastánce hereze je touto církví označován jako heretik, kacíř či bludař. Obecně vzato bludařem, kacířem je ten, kdo tak změní učení církve, že vznikne církev nová - sekta, která nemá nic společného s naukou církve původní. Heretikem je ten, kdo odmítá část církevního učení, ale nechce se od církve odtrhnout.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Blud [on-line], Poslední aktualizace 22. 8. 2012. [Citováno 16. 10. 2012] Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Blud


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.

Bodhgaja

Též Uruvéla je jedno ze čtyř hlavních poutních míst buddhismu. Podle buddhistické tradice zde pod stromem bódhi dosáhl probuzení Siddhártha Gautama a stal se tak buddhou. Bódhgaja se nachází v severoindickém státě Bihár, 96 km od hlavního města Patna.

Myšlenky jsou převzaty a uspořádány z:

Bódhgaja [on-line], Poslední aktualizace 16. 1. 2011. [Citováno 7. 6. 2011] Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Bódhgaja


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.

Bódhisattva

Buddhistický termín, který je různě interpretován a obecně lze říci, že znamená toho, kdo dosáhl stavu předcházejícího stavu buddhy a dále usiluje o probuzení.

Myšlenky jsou převzaty a uspořádány z:

Bódhisattva [on-line] [Citováno 12. 4. 2011] Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Bódhisattva


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.

Boehme Jakob  1575 - 1624

byl německý protestantský mystik. Boehme se narodil ve východním Německu, poblíž Zhořelce. Vyrůstal v luteránském prostředí a měl se z něj stát švec. V mládí měl zvláštní vizi. Roku 1600 se při práci zadíval na cínovou nádobu a poté nabyl přesvědčení, že je schopen nazírat do jádra člověka i přírody. Od té doby byl prý schopen nahlížet do jádra přirozenosti všeho živého. O tomto zážitku však s nikým nemluvil a dál se věnoval obchodu a rodině. Někdy v roce 1610 měl další vizi. V jediné chvíli se Böhme údajně dozvěděl víc, než mnohý jiný dlouholetý učenec. Tvrdil, že spatřil "jsoucno všech jsoucen", vše živé i neživé skrze boží moudrost. Seznal, že existují tři světy - božský, temný a svět vnější, svět "náš". Tento zážitek si pro sebe pečlivě zapsal. Z těchto zápisků pak vznikla kniha Die Morgenroete im Aufgang, známější pod názvem Aurora. Spis vyvolal na jedné straně obdiv a na straně druhé opovržení (zejména u duchovenstva).

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Jakob Böhme [on-line], Poslední aktualizace 8. 2. 2012. [Citováno 7. 3. 2012] Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Jakob_Boehme


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.

Brugsch Heinrich  18. 2. 1827 - 9. 9. 1894

Byl především německý egyptolog, který se věnoval studiu léčitelských vědomostí v papyrech a snažil se vysvětlit vše, co papyry, zabývající se medicínou obsahují.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Heinrich Brugsch [on-line], Poslední aktualizace 4. 4. 2013. [Citováno 15. 4. 2013] Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Heinrich_Brugsch


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.

Buddha

Buddha (v překladu probuzený, osvícený) je výraz, který v buddhismu popisuje bytost, která dosáhla dokonalé realizace, tzv. osvícení, a tak definitivně ukončila koloběh neustálého zrozování - samsáry. Jsou tak osvobozeny od utrpení a neustálého znovuzrozování, plně chápou pravou podstatu bytí (tzv. tři univerzální charakteristiky existence - nestálost, neuspokojivost a bezpodstatnost) a jsou naplněny soucitem ke všem bytostem. Původně se jednalo spíše o titul než o označení jedné konkrétní osoby, avšak slovo buddha je běžně používáno pro označení historického Buddhy, vlastním jménem Siddhártha Gautama. Většina soch ho zobrazuje s protáhlými ušními lalůčky, které symbolizují jeho schopnost dokonalého vnímání - naslouchání. V českém jazyce je často zvykem psát slovo Buddha s velkým počátečním písmenem, jestiže označuje tzv. historického Buddhu - Siddhárthu Gautama.

Myšlenky jsou převzaty a uspořádány z:

Buddha [on-line], Poslední aktualizace 5. 6. 2011. [Citováno 7. 6. 2011] Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Buddha


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.

Baur Ferdinand Christian  21. 6. 1792 – 2. 12. 1860

Německý protestantský teolog a zakladatel Tübingenské školy teologie (pojmenovaný pro univerzitě v Tübingenu, kde studoval a učil Baur). Podle teorie Hegelovy dialektiky, Baur tvrdí, že druhé století křesťanství představuje syntézu dvou protikladných tezí: židovského křesťanství a pohanského křesťanství. Domníval se, že texty NZ mají silně spekulativní ráz a prošly dlouhým myšlenkovým vývojem. Že jen List Římanům, 1. a 2. Korintským a List Galatským napsal apoštol Pavel, a že Pavel ze Skutků apoštolů je jiný Pavel, než autor těchto listů. Tyto domněnky, pro něž nebyly žádné historické doklady, ztratily na přesvědčivosti, když Adolf von Harnack a nové nálezy papyrů doložily dřívější data vzniku novozákonních spisů.

Myšlenky jsou převzaty a uspořádány z:

Ferdinand Christian Baur [on-line], Poslední aktualizace 17. 3. 2013 [Citováno 15. 5. 2013], Dostupné na: http://en.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_Christian_Baur


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.

Biskup

Slovo je odvozeno z řeckého episkopos - strážce. V římskokatolické církvi je chápán jako představený církevní obce (místní církve) a nástupce apoštolů. Je pod autoritou papeže, který ho zpravidla také jmenuje, nejvyšší hlavou v čele biskupství. Svátost se předává z biskupa na biskupa při svěcení (apoštolská posloupnost - sukcese). Za pomoci dómské kapituly spravuje biskup svou diecézi, kterou musí každých pět let vizitovat; zde vykonává nejvyšší duchovní soudní pravomoc, moc učitelskou a světící. Jako znamení své hodnosti nosí kříž na prsou, biskupský prsten; berlu, a mitru při bohoslužbách. Funkce úřadu je podobná ve východní církvi, avšak biskup je volen z okruhu kněžských mnichů.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Biskup [on-line], [Citováno 12. 9. 2013]. Dostupné na: http://www.iencyklopedie.cz/biskup/


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.

Baptisterium

Označuje od 3 - 4. stol. a v pozdější době zvláštní budovu připojenou k bazilice, určenou k udílení křtu. Důvodem oddělení budovy byla skutečnost, že novokřtěnci bývali vpouštěni do kostela až po křtu. První baptisteria měla půdorys ve tvaru pětiúhelníku, šestiúhelníku, řeckého kříže či osmiúhelníku, nebo byla kruhová, klenutá či s kupolí, ale všechna bez rozdílu měla uprostřed volného prostoru malý bazének, hluboký 70 - 75 cm, do něhož se vstupovalo po schodech a voda tekla shora. Tento typ baptisteria přetrval i po vymizení křtu ponořením v cca 11. stol. Od 13. stol. se používají méně, protože se začalo křtít v přímo v kostele samém, v němž byla křtitelnice umístěna do boční kaple blízko vchodu do kostela.

Myšlenky jsou převzaty a uspořádány z:

Baptisterium [on-line], [Citováno 19. 3. 2014]. Dostupné na: http://www.iencyklopedie.cz/baptisterium/


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.

Biřmování

Jedna ze sedmi svátostí, zvaná také konfirmace, latinsky confirmare - upevnit, posílit. Pokřtěný je upevněný ve víře přijetím plnosti Ducha svatého. Biblickým základem svátosti biřmování jsou dva texty Skutků apoštolů, které výslovně připisují dar Ducha svatého po křtu vkládáním rukou apoštolů (Sk 8,5-25 a Sk 19,1-6). Biřmování je svátost daru Ducha svatého a je konečným stvrzením křesťanského zasvěcení. Proto se svátost uděluje v dospělém věku, neboť církev tak prohlašuje křesťana za schopného angažovat se veřejně ve světě víry. Svátost se uděluje pomazáním křižmem (svěcený olej a balyám) na čelo a vložením biskupových rukou se slovy: „Přijmi pečeť daru Ducha svatého“.

Myšlenky jsou převzaty a uspořádány z:

Biřmování [on-line], [Citováno 19. 3. 2014]. Dostupné na: http://www.iencyklopedie.cz/birmovani/


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.

Barbeló

Je ženské božství ve své dokonalé podobě. Je ztotožňována s ženskou postavou ztělesněné Moudrosti a pramáti Evy.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Barbelo [on-line], Poslední aktualizace 19. 2. 2014. [Citováno 25. 3. 2014]. Dostupné na: http://en.wikipedia.org/wiki/Barbelo


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.

Bar Kochba Šimon  ? - 135

Vlastním jménem Bar Kosiba (aramejsky Syn hvězdy), vůdce druhého židovského povstání proti Římu r. 132 – 135 za vlády císaře Hadriána. Bar Kochba byl mnohými vnímán jako mesiáš. Podařilo se mu od Římanů osvobodit Judeu. Vstoupil s vojskem do Jeruzaléma a vládl zde 30 měsíců. Po prvních úspěších povstání bylo poraženo a Bar Kochba padl v pevnosti Bethar. Bar Kochbova vzpoura, si podle Diona Cassia vyžádala životy půl milionu Židů. Vzpouru udusili Římané až po třech letech s nasazením téměř 12 legií a mnoha pomocných sil včetně námořnictva. Ztráty Římanů byly tak těžké. Celá jedna legie včetně pomocných sborů byla naprosto zničena. Na místě Jeruzaléma který byl zničen a rozbořen 70 n.l. po židovské válce, pak císař Hadrián založil římskou vojenskou kolonii Aelia Capitolina, do které židovské obyvatelstvo nemělo přístup.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Bar Kochba [on-line], [Citováno 26. 3. 2014]. Dostupné na: http://leccos.com/index.php/clanky/bar-kochba


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.

Babylas z Antiochie  ? - 250

Babylas se stal biskupem v Antiochii na území dnešního Turecka kolem roku 240. Sv. Ján Chryzostom uvádí, že Babylas odmítl vydat povolení ke vstupu do chrámu císaři Filipovi, zvanému Arab, dokud neprovede pokání. Filip totiž zabil svého předchůdce Gordian III. Během pronásledování za císaře Decia byl Babylas se svými mladými studenty Urbanem, Prilidianem a Epoloniem uvězněn a mučen. Během čekání na popravu Babylas zemřel. Jeho pozůstatky byly uloženy nedaleko chrámu Apolla.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Babylas [on-line], [Citováno 31. 3. 2014]. Dostupné na: http://www.zivotopisysvatych.sk/babylas/


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.

Baal

Baal nebo také Bál je mužské hlavní božstvo semitských národů, zvláště Féničanů a Babyloňanů. Původně název označoval obecně každé božstvo přítomné a působící na určitém místě a tam ctěné. Později však slovo Bál nabylo podobu vlastního jména a znamenalo pána všeho světa zosobněného v slunci.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

NOVOTNÝ, Antonín. Biblický slovník, [on-line], [Citováno 4. 8. 2014]. Dostupné na: http://cb.cz/praha2/bib_slovnik_novotny.htm


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.

Brhadratha  vládl cca. 187 – 185 př. Kr.

Byl posledním panovníkem Maurjovské říše, která dosáhla svého vrcholu za vlády Ašóky (vládl cca. 273 - 232 př. Kr.). Po Ašókově smrti nedokázali jeho nástupci rozsáhlou zemi udržet a říše se začala rozpadat. Brhadratha byl zavražděn jedním ze svých generálů.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Brhadratha, [on-line], Poslední aktualizace 21. 3. 2013 [Citováno 22. 12. 2014]. Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Brhadratha


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.

Báruch  cca 7. - 6. století př. Kr.

Byl starozákonním prorokem, je považován za autora knihy Báruch. Doprovázel proroka Jeremiáše, byl jeho přítelem a písařem. O jeho dalších osudech biblické podání mlčí. Tradice se v podání jeho dalšího osudu rozchází, podle jedněch zemřel v Egyptě, podle jiných odešel po dobytí Egypta Nebukadnesarem II. do Babylónu.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Báruch (prorok), [on-line], Poslední aktualizace 2. 8. 2013 [Citováno 7. 3. 2015]. Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Báruch_(prorok)


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.

Bomberg Daniel  ? - 1549

Narodil se v Antverpách v Belgii, od roku 1516 působil v oblasti Benátek. Byl tiskařem, publikoval kolem 230 hebrejských knih a vytvořil tiskařské normy.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Daniel Bomberg, [on-line], Poslední aktualizace 24. 6. 2015 [Citováno 9. 10. 2015]. Dostupné na: https://en.wikipedia.org/wiki/Daniel_Bomberg


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.