Abrahám rozmezí 1700 - 1300 př. Kr.

Patriarcha Starého zákona je duchovním praotcem světových monoteistických náboženství: židovského, křesťanského a islámu. Jeho význam spočívá v tom, že někdy v době mezi 20. a 16. stoletím před Kr. s ním Bůh uzavřel smlouvu. Abrahám je pokládán za genealogického praotce všech Izraelitů a Arabů.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Abrahám [on-line], [Citováno 1. 1. 2013]. Dostupné na: http://www.iencyklopedie.cz/abraham/


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.

Adam

Mužské jméno Adam pochází z hebrejštiny, kde termín Ádám znamená „člověk“. Není to v pravém slova smyslu vlastní jméno, naopak ve svém původním významu je to obecné označení pro člověka. Toto slovo je příbuzné se slovem adamá znamenajícím „země“, „půda“.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Adam [on-line], Poslední aktualizace 13. 12. 2012. [Citováno 25. 1. 2013]. Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Adam


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.

Adorace

je vnitřní a vnější úcta, která přísluší jedině Bohu a kterou rozumný tvor uznává, že Bůh je absolutně vznešený a jediný. Adorace takového Boha je také uznáním své závislosti na Bohu.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

sr. Anežka OSB [on-line], [Citováno 5.4. 2011] Dostupné na:http://www.benediktinky.cz/zamysleni/Adorace_Anezka.html


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.

Afrodita

Je starověká bohyně lásky a krásy z řecké mytologie. V římské mytologii měla latinský ekvivalent jménem Venuše. Tato bohyně se díky své kráse a kouzlům stala jednou z nejmocnějších bohyň, neodolali jí lidé ani bohové. Podle současných studií byla Afrodita pravděpodobně bohyně maloasijského původu, která se vyvinula ze syrsko-foinické bohyně Astarty, jež měla původ v asyrsko-babylónské bohyni lásky, Ištar. Řekové jí převzali už v období krétsko-mikénské civilizace přes ostrov Kypr a Kythéru, kde také byla nejvíce uctívána. Bohyni Afroditě zasvětili myrtu, růži, jablko, holubici, delfína, vlaštovku a lípu. Také jí bylo vystaveno mnoho chrámů po celém Řecku. Později se její kult také rozšířil do starověkého Říma, kde byla ztotožněna se staroitalskou bohyní jara, Venuší.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Afrodita [on-line], Poslední aktualizace 17. 3. 2013. [Citováno 18. 3. 2013]. Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Afrodita


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.

Agitátor

Slovo pochází z latiny, je to člověk, který provádí nebo řídí agitaci, tj. přesvědčuje masy i jednotlivce o správnosti určitých idejí (programu) a získává je pro účast na nějaké společenské (politické, kulturní) činnosti.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Agitátor [on-line], Poslední aktualizace 30. 8. 2004. [Citováno 15. 4. 2013]. Dostupné na: http://www.cojeco.cz/index.php?detail=1&id_desc=1104&s_lang=2&title=agit%E1tor


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.

Agnostik

Agnosticismus je názor, že pravdivost některých tvrzení, zejména těch, která se týkají existence či neexistence jakéhokoliv boha, se nedá prokázat ani vyvrátit a že totéž platí i pro další, zejména náboženská a metafyzická tvrzení. Agnosticismus je někdy používán k označení celkově zpochybňujícího či skeptického postoje, zvláště k náboženským otázkám.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Agnosticismus [on-line], [Citováno 6. 3. 2011] Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Agnosticismus


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.

Agrippa II. Herodes 27 - 100

Judský král od roku 50. Syn Heroda Agrippy I. Vládl v části Palestiny jako římský spojenec. Spolu se svou sestrou Bereníké patřil za židovské války k Titově družině a pomáhal mu dobýt Jeruzalém.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Herodes Agrippa II. [on-line], Poslední aktualizace 10. 10. 2006. [Citováno 7. 3. 2013]. Dostupné na: http://www.cojeco.cz/index.php?detail=1&id_desc=33141&title=Herodes%20Agrippa%20II.&s_lang=2


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.

Achaimenovci

Perská dynastie, která odvozovala svůj původ od Achaimena, který měl být otec Teispův a děd Kýra I.. První vládci dynastie Teispes, asi 675 – 640 př. Kr., Kýros I. a Kambýsés I. ovládali jen nevelké území (především Pársa, dnešní Fárs) a vládli v závislosti na Médech. Teprve Kýros II. Veliký se roku 550 př. Kr. z tohoto područí vymanil, r. 539 př. Kr. dobyl Babylón, větší část Malé Asie a další oblasti a vytvořil mocnou říši.

Myšlenky jsou převzaty a uspořádány z:

Achaimenovci [on-line], [Citováno 12. 7. 2011] Dostupné na: http://leccos.com/index.php/clanky/achaimenovci


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.

Akvinský Tomáš 1226 - 7. 3. 1274

Patří k největším teologům a filozofům křesťanského Západu. Vstoupil r. 1243 do dominikánského řádu, studoval od r. 1245 u Alberta Velikého v Paříži a Kolíně a působil pak jako profesor teologie v Paříži a na různých místech Itálie. Tomáš pokračoval v práci započaté Albertem Velikým, na spojení Aristotelovy filozofie a biblického zjevení a rozvinul teologii ve svém hlavním díle Summa theologica do racionální vědy, tj. ve smyslu Aristotela deduktivně odvozené z prvních principů. Svou syntézou víry a vědění se Tomáš odlišoval od radikálních proudů aristotelské recepce své doby (Sieger z Brabantu), které byly orientovány na Averroa, stejně tak však odmítal pozice, které stály kriticky proti rozumově odůvodněné teologii, a jako např. u Bonaventury vycházely z toho, že člověk má o Božím bytí a existenci bezprostředně evidentní náhled. Roku 1277 sice kancléř univerzity a biskup pařížský některé názory Tomášovy odmítli, později však měly veliký vliv. Jeho učení prohlásili dominikáni (1309) za řádovou doktrínu. V roce 1323 byl kanonizován a r. 1567 prohlášen za učitele církve.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Tomáš Akvinský [on-line], [Citováno 29. 10. 2012] Dostupné na: http://www.iencyklopedie.cz/tomas-akvinsky/


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.

Ambrož 339 - 397

Ambrož, biskup v Mediolanu (Milánu), se narodil pravděpodobně v Trevíru. Pocházel z přední římské rodiny. Otec, který zemřel brzy po jeho narození, zastával v Galii vrchní správní funkci (praefectus praetorio). Ambrož nastoupil úřednickou cestu a v r. 370 se stal správcem provincií v Horní Itálii. Když se v této hodnosti pokoušel o zprostředkování ve sporu o nástupce milánského biskupa Auxentia, jednající strany se najednou dohodly na něm jakožto na novém biskupovi. Ambrož se po jistém zdráhání podvolil; přijal křest a za dalších osm dní biskupské svěcení. Uplatnil se především jako církevní politik. Dovedl úspěšně obhájit samostatnost i autoritu církve vůči státu a hájil církev proti bludařům, Židům a pohanům.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Ambrož [on-line], [Citováno 30. 10. 2012] Dostupné na: http://www.iencyklopedie.cz/ambroz/


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.

Ananiáš biskup 1. století

Byl biskupem v Damašku a pokřtil sv. Pavla. Později odešel hlásat Krista do Jelevtepole (v jižní Palestině), kde ho zajali a, když odmítl obětovat modlám, vyvedli jej za město a tam ukamenovali.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Ananiáš, biskup a mučeník [on-line], [Citováno 6. 3. 2013]. Dostupné na: http://www.zivotopisysvatych.sk/ananias-biskup-a-mucenik/


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.

Anděl

Z řečtiny angelos - posel (lat. angelus), je podle starých náboženských tradic vyšší duchovní bytost, která příležitostně zprostředkovává kontakt mezi pozemským a nebeským. Starý i Nový zákon o existenci andělů hovoří s přesvědčením. Andělé byli Bohem obdařeni milostí, svatostí, inteligencí atd., bylo však ponecháno na nich, zda chtějí Bohu sloužit nebo ne. Onu část andělů, která se od Boha odvrátila, vedl jejich vůdce Lucifer (tj. Světlonoš) a po porážce v zápase s protivníky se stala ďábly. Dobří andělé, kteří zvítězili, se ještě upevnili ve svatosti. Podle bible se rozeznává devět kůrů (sborů) andělských: cherubové, serafové, trůny, knížata, síly, panstva, mocnosti, archandělé, andělé. Katolická církev doporučuje jejich uctívání a vzývání.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Anděl [on-line], [Citováno 29. 10. 2012] Dostupné na: http://www.iencyklopedie.cz/andel/


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.

Animismus

z latinského slova anima - duše. Jako animismus označujeme náboženství, které je široce rozšířeno mezi přírodními národy. Animisté věří, že všechny věci mají duši. Mohou to být rostliny, zvířata, řeky, hory atd. Podle tohoto náboženství je vše živé a oduševnělé, bez ohledu na materiální formu.

Myšlenky jsou převzaty a uspořádány z:

Animismus [on-line] [Citováno 3. 5. 2011] Dostupné na: http://amapro.cz/encyklopedie/astrologie/animismus.php


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.

Antigon II ? – 37 př. Kr.

Byl druhým synem judského krále Aristobula II. Spolu s otcem díky Pompeovi byli odvlečeni do římského zajetí v r. 63 př. Kr. Antigon uprchl ze zajetí a za pomoci Párthů se stal judským králem. Římská armáda jej porazila, králem se stal Herodes a Antigon byl popraven.

Myšlenky jsou převzaty a uspořádány z:

Antigonus II Mattathias [on-line], Poslední aktualizace 22. 2. 2013 [Citováno 12. 13. 2013], Dostupné na: http://en.wikipedia.org/wiki/Antigonus_II_Mattathias


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.

Apokalypsa

Z řeckého apokalypsis, „odhalení“. Znamená odhalení, zjevení a vztahuje se především k viděním posledního času (Boží soud) a ke znamením, která jej budou ohlašovat. Nazývá se tak i prorocká kniha sv. Jana, patřící k literárnímu apokalyptickému žánru, který uzavírá NZ.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Apokalypsa [on-line], [Citováno 4. 12. 2012]. Dostupné na: http://www.iencyklopedie.cz/apokalypsa2/


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.

Apoštol

Z řec. apostellein, „poslat“, je odvozeno podstatné jméno apostolos, a pak lat. apostolus. Slovo apoštol je titul dvanácti Ježíšových spolupracovníků, které si sám vybral (Mt, 10,1-4) a poslal je, aby hlásali jeho evangelium (Mt 28,18-20). Jsou to: Petr, Ondřej, Jakub (Starší), Jan, Filip, Bartoloměj, Matouš, Tomáš, Jakub Alfeův (Mladší), Šimon (Horlivec), Juda Tadeáš a Jidáš Iškariotský, na jehož místo byl později vybrán Matěj.) Jsou tedy „svědci“ toho, co viděli a slyšeli o zvláštním způsobu Ježíšova zmrtvýchvstání. V širším významu je apoštol ten, kdo se zcela věnuje šíření křesťanské víry.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Apoštol [on-line], [Citováno 2. 10. 2012] Dostupné na: http://www.iencyklopedie.cz/apostol/


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.

Apoštolský Otec

Apoštolští Otcové jsou církevní spisovatelé nejstarších dějin křesťanství. V užším smyslu označuje ty rané církevní spisovatele, kteří znali anebo mohli znát apoštoly. Tento výčet zahrnuje tři spisovatele:

V širším smyslu tento pojem zahrnuje církevní spisovatele konce 1. a první poloviny 2. století.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Apoštolští Otcové [on-line], Poslední aktualizace 11. 8. 2012. [Citováno 3. 10. 2012] Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Apoštolští_Otcové


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.

Apologeta

Termín apologeta (z řec. apo „proti“ + logos „řeč, promluva“) označuje skupiny nebo jednotlivce, kteří systematicky obhajují nebo propagují nějakou myšlenku. Obvykle je to ideologie, politický směr, filozofická škola nebo náboženství. Apologetickému přístupu se vytýká, že v zápalu pro svou věc může zcela opomíjet skutečná objektivní fakta, zvláště negativní, a přehnaně vyzdvihovat a zveličovat fakta pozitivní. Historicky představují apologeté skupinu křesťanských spisovatelů 2. století a 3. století, kteří svou víru hájili v prostředí římské říše. Svými odbornými a filozoficky či právně fundovanými spisy se snažili obhájit křesťanství před právními a správními útoky, rovněž před námitkami filozofických škol a gnostiků. Mezi nejdůležitější apologety patří Athenagoras, Justin Mučedník, Irenej z Lyonu, Tertullianus, Kléméns Alexandrijský a Órigenés.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Apoštolští Otcové [on-line], Poslední aktualizace 1. 6. 2012. [Citováno 3. 10. 2012] Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Apologeta


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.

Apokryf

Znamená „skrytý, zahalený“ a teologie užívá pojmu „apokryf“, když označuje text, který do biblického kánonu nepatří, avšak svou povahou náboženského spisu se kanonickému textu v některých ohledech blíží. Katolíci užívají pojmu „apokryf“ pro spis nepřijatý do biblického kánonu, tak jak jej definoval definitivně Tridentský koncil (1546). Toto pojetí odpovídá protestantskému pojmu pseudepigraf. Mezi takto definované apokryfy patří apokryfy starozákonní a novozákonní. Protestantské církve označují za apokryfní ty spisy, o jejichž zařazení do biblického kánonu nepanovala v církvi shoda. V tomto užití se pojem velmi blíží katolíky užívanému pojmu deuterokanonická kniha nebo pravoslavnému anaginoskomenon. V moderní době slovo „apokryf“ značí literární žánr, který moderním, někdy spíše parodickým způsobem zpracovává obecně známé příběhy, například biblické či antické, založený na netradiční interpretaci těchto příběhů

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Apokryf [on-line], Poslední aktualizace 22. 1. 2013. [Citováno 18. 2. 2013]. Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Apokryf


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.

Arabská guma

Je pryskyřice (klej) získávaná z mízy některých druhů akácií (akácie senegalská Acacia senegal a akácie arabská Acacia seyal), které rostou v Severní Africe. Jejím hlavním producentem je Súdán. Velkého významu má i v současném potravinářství a lékařství. Jde o dobře stravitelnou směs sacharidů a glykoproteinů, která se používá v potravinářství jako stabilizátor (E 414). Rovněž se využívá v lékařství a jako lepidlo.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Arabská guma [on-line], Poslední aktualizace 24. 11. 2012 . [Citováno 29. 11. 2012]. Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Arabská_guma


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.

Je jeden ze semitských jazyků. V staré formě (staroaramejština) byla asi v 12. st. př. Kr. používána kočovnými Aramejci. V 6. - 5. st. př. Kr. se stala úředním jazykem perské říše. Svého času to byl velice významný jazyk, nejen na Blízkém východě. V aramejštině jsou psány některé části Bible, aramejsky mluvil Ježíš Kristus. Užívalo se ho k významným mezinárodním obchodům (podobně jako latiny či hebrejštiny) a k náboženským obřadům. Aramejština také přispěla k zániku staré hebrejštiny, kterou zcela nahradila. Později však začala upadat a byla stále více nahrazována okolními jazyky (arabštinou a perštinou), až v období středověku téměř vymizela. Dodnes jí však hovoří asi půl milionuobyvatel v několika oblastech Sýrie a severního Iráku. Aramejština se dnes nazývá syrština nebo asyrština.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Armejština [on-line], Poslední aktualizace 10. 11. 2012 . [Citováno 2. 12. 2012]. Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Aramejština


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.

Archanděl

Z řec. archangelos, „nejvyšší mezi anděly“. Bytost patřící k andělským zástupům. Judův list (Bible NZ) používá tohoto titulu pro anděla Michaela. Církevní tradice (křesťanská) jej pak rozšířila na Gabriela a Rafaela.

Myšlenky jsou převzaty a uspořádány z:

Archanděl [on-line], [Citováno 10. 6. 2012], Dostupné na: http://www.iencyklopedie.cz/archandel/


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.

Archetyp

V historických vědách je to předpokládaný nejstarší text, který se nedochoval, ale k němuž ukazují zachované písemné památky.

Myšlenky jsou převzaty a uspořádány z:

Archetyp [on-line], Poslední aktualizace 20. 11. 2011. [Citováno 15. 10. 2012] Dostupné na: http://www.cojeco.cz/index.php?detail=1&id_desc=4792&s_lang=2&title=archetyp)


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.

Ariánství

Tento křesťanský blud kněze Aria z Alexandrie (cca 260 - 336) se vztahuje k nauce o Trojici ve spisu Thaleia, podle níž se Kristus ve své přirozenosti a bytí odlišuje od Boha Otce, byl stvořen před stvořením světa a je Bohu Otci podřízen. Zastával názor, že Slovo nebylo u Boha, ale popíral také jeho božskou přirozenost a snížil tak druhou osobu Nejsvětější Trojice na pouhého tvůrce (poloboha), dokonalou bytost, stvořenou dříve než čas, ale nikoli věčnou. Aria odsoudil r. 318 jeho biskup Alexandros jako bludaře, r. 319 ho vyloučili na synodě v Alexandrii z církve. Přesto našel mimo Egypt podporu, mj. u Eusebia z Cesareje a Eusebia z Nikomédie. Císař Konstantin svolal nato r. 325 koncil do Níkaie (lat. Nicea), který odsoudil Aria a jeho učení. Ačkoli Konstantin ve starosti o jednotu církve zrušil odsouzení už v r. 327, biskup Alexandros a jeho nástupce Athanasios se zpěčovali přijmout Aria zpět do církve. Po desetiletích prudkých sporů mezi přívrženci Aria a Athanasia bylo ariánství, které se mezitím dále rozvíjelo do různých směrů, r. 381 s konečnou platností odsouzeno koncilem v Konstantinopoli (381). Protože však Wulfila, první biskup Gótů, byl arián, došel arianismus velkého rozšíření. Teprve se zánikem Vandalů a Ostrogótů a s obrácením Vizigótů a Langobardů ke katolické víře v 6. a 7. století skončil jeho vliv.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Ariánství [on-line], [Citováno 29. 10. 2012] Dostupné na: http://www.iencyklopedie.cz/arianstvi/


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.

Aristoteles 384 - 322 př. Kr.

Pocházel ze Stageiry, nejuniverzálnější a největší antický myslitel; je zakladatelem logiky a řady vědních disciplín. Byl vychovatelem Alexandra Velikého. Byl žákem Platónovým, založil peripatetickou školu. Filosofii dělil na teoretickou (učení o bytí, jeho částech, příčinách a základech), praktickou (o lidské činnosti) a poetickou (o tvorbě krásna a užitku). V polemice s Platónovou naukou o ideách budoval svou ontologii (první filosofii). Podle Aristotela působí při vzniku konkrétních věcí 4 příčiny: látka (stálý podklad dění), forma (určitost věci, skutečnost), účel a hybná příčina. Příčinou pohybu, řádu a dobra ve vesmíru je tzv. nehybný první hybatel. Analyzoval základní myšlenkové formy (pojmy, soudy, úsudky), vytvořil první logický systém, jehož hlavní částí bylo učení o kategorickém sylogismu. Vesmír považoval Aristoteles za prostorově konečný, uspořádáním a časově věčný.

Myšlenky jsou převzaty a uspořádány z:

Aristoteles [on-line], Poslední aktualizace 8. 7. 2001 [Citováno 20. 11. 2011], Dostupné na: http://www.cojeco.cz/index.php?detail=1&id_desc=4883&s_lang=2&title=Aristoteles


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.

Aristobulos II. ? - 49 př. Kr.

Syn královny Salome Alexandry, protiprávně se prohlásil za židovského velekněze a krále Judeje, 66 př.Kr. - 63 př.Kr., pocházel z rodu Hasmoneovců. . Za těchto okolností se pravý král, Hyrkán II. utekl pod ochranu římského vojevůdce Pompeia. Pompeius, který potlačil veškerý odpor, dobyl Jeruzalém, na místo velekněze opět uvedl Hyrkána a do Říma poslal zajatce, kteří vytvořili základ pozdější velké židovské diaspory ve Věčném městě. Roku 49 př. Kr. byl Aristobulos na rozkaz Pompeia otráven.

Myšlenky jsou převzaty a uspořádány z:

Aristobulus II. [on-line], Poslední aktualizace 22. 2. 2013 [Citováno 11. 13. 2013], Dostupné na: http://en.wikipedia.org/wiki/Aristobulus_II


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.

Arkona

Kap Arkona je nejsevernější německý mys, nachází se na ostrově Rujana, na poloostrově Wittow, nedaleko rybářské vesničky Vitt a vesničky Putgarten. Dnes se zde nachází tři majáky, břehy tvoří strmé útesy. Bylo zde pohanské náboženské středisko slovanského kmene Ránů, nacházející se na německém ostrově Rujana. Bylo posledním střediskem slovanského náboženství v Pobaltí. Arkona byla zasvěcena pohanskému bohu Svantovítovi.

Myšlenky jsou převzaty a uspořádány z:

Arkona [on-line], Poslední aktualizace 8. 2. 2012. [Citováno 22. 4. 2012] Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Arkona


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.

Artemis z Efesu

Také označována jako Diana z Efesu je řecká helénská bohyně uctívaná v maloasijském městě Efes, kde jí byl vybudován velkolepý chrám, který je dnes považován za jeden ze sedmi divů světa. Artemis z Efesu je pozdější formou a ztvárnění klasické bohyně řecké mytologie, nicméně efeská Artemis je výtvorem pozdní antiky a na jejím kultu se patrně podepsaly helénská filosofie i orientální maloasijské vlivy. Artemis v Efesu již tedy nevystupuje jen jako panenská bohyně lovu a ochránkyně zvířat v rámci nedělitelného panteonu olympských božstev, ale již zcela samostatně jako univerzální bohyně matka, která je živitelkou všech živých tvorů.

Myšlenky jsou převzaty a uspořádány z:

Artemis z Efesu [on-line], Poslední aktualizace 12. 11. 2012. [Citováno 25. 2. 2013] Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Artemis_z_Efesu


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.

Askeze

Původně znamenala jakoukoli formu praxe, jíž se upevňuje disciplina. Pojem asketa pak značí toho, kdo se prakticky zříká světských zájmů, aby mohl dosáhnout pokroku v duchovním životě. V určitém kontextu může askeze znamenat též určitý druh umrtvování či trýznění těla.

Myšlenky jsou převzaty a uspořádány z:

Askeze [on-line], Poslední aktualizace 24. 5. 2011. [Citováno 4. 6. 2011] Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Askeze


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.

Assuer (Xerxes I.)  519 - 465 př. Kr.

Dle knihy Ester byl Assuer králem, který vládl nad 127 krajinami mezi Indií a Etiopií.

Myšlenky jsou převzaty a uspořádány z:

HEJČL, Jan. Bible česká, díl prvý: Knihy starého zákona, Svazek II. Ester – Kniha Sirachovcova, Redigoval Dr. Antonín Podlaha. Praha: Nákladem „Dědictví sv. Jana Nepomuckého, 1920.


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.

Ašóka cca. 273 - 232 př. Kr.

Třetí král Maurjovské říše a jeden z nejvýznamnějších panovníků v dějinách Indie. Je jedním z nejznámějších buddhistických vládců a zasloužil se o rozšíření buddhismu napříč Indickým subkontinentem i mimo něj. O šíření buddhismu se Ašóka snažil zejména pomocí vysílání buddhistických misií a skalních nápisů informujících o dharmě, které v novodobém bádání napomohly určit hranice Maurjovské říše.

Myšlenky jsou převzaty a uspořádány z:

Ašóka [on-line], Poslední aktualizace 22. 5. 2011. [Citováno 7. 6. 2011] Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Ašóka


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.

Astrologie

Česky též hvězdopravectví je pseudověda, která se zabývá zkoumáním předpokládaných souvislostí mezi děním na obloze, charakterizovaným zejména pohybem planet, Slunce, Měsíce a dalších prvků, a jeho vlivem na dění na Zemi. Z těchto souvislostí vyvozuje vlivy v různých oblastech života na Zemi. Činí tak zejména formou hledání souvislostí a vysvětlení dějů minulých a probíhajících, předvídání událostí a dění v budoucnu, hodnocení nebeských vlivů na lidskou psychiku a fyzické tělo, na světové dění a události, atd. Rozsáhlou oblastí činnosti astrologie je snaha o nalezení souvztažností mezi děním na obloze a vývojem jak jedince, tak celého lidského společenství.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Astrologie [on-line], Poslední aktualizace 3. 9. 2011. [Citováno 7. 9. 2011] Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Astrologie


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.

Astruc Jean  1684 - 1766

Narodil se 19. března 1684 v Sauves, ve francouzské provincii Auvergne a zemřel 5. května 1766 v Paříži. Byl profesorem medicíny. Jeho otec byl protestant, který konvertoval ke katolicismu.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Jean Astruc [on-line], Poslední aktualizace 8. října 2012. [Citováno 22. 1. 2013]. Dostupné na: http://en.wikipedia.org/wiki/Jean_Astruc


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.

Atanáš Alexandrijský cca 295 – 2. 5. 373

Byl jako jáhen sekretářem alexandrijského biskupa Alexandra, po jeho smrti (328) nastoupil na jeho místo. Ještě ve funkci biskupského sekretáře se účastnil Prvního nikajského koncilu. Atanáš bojoval celý život proti arianismu. Vysloužil si celkem pět vyhnanství (335, 339, 356, 362 a 365). Podařilo se mu prosadit dočasně mír na alexandrijském synodu v roce 362. Snažil se také získat na svou stranu semiariány a smířit se s apolinaristy. V jeho listech Serapionovi se poprvé objevuje diskuze o božství Ducha svatého. Katolická církev si jeho památku připomíná 2. května a ctí jej jako učitele církve.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Atanáš [on-line], Poslední aktualizace 25. 9. 2012. [Citováno 30. 10. 2012] Dostupné na:  http://cs.wikipedia.org/wiki/Atanáš

Agnosticismus [on-line], [Citováno 6. 3. 2011] Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Ateismus


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.

Augustinus Aurelius  (též sv. Augustin nebo Augustin z Hippo) 354 – 430

Augustin se narodil roku 354 v Thagastě v rodině pohanského římského úředníka a zbožné křesťanské matky, svaté Moniky. Po studiích v Tagastě a Madauře se věnoval vyučování rétoriky; v mládí žil nevázaným životem, roku 372 se mu narodil nemanželský syn Adeodatus. Svou zkažeností velmi zarmucoval svou matku, která se neustále modlila za synovo obrácení. Ciceronův spis Hortensius jej vyprovokoval k zájmu o filosofii: tehdy Augustin vstoupil do manichejské sekty a setrval v ní devět let. Od roku 383 vyučoval rétoriku v Římě, od roku 384 v Miláně. Po dlouhých vnitřních bojích se roku 387 nechal pokřtít milánským biskupem sv. Ambrožem. Roku 389 se vrátil do Thagaste v severní Africe, roku 390 nebo 391 přijal z rukou biskupa Valeria kněžské svěcení a roku 393 se stal ve městě Hippo Regius biskupem. Svůj život věnoval práci na filosofických a theologických spisech a péči o svou církevní obec. Zemřel během nájezdu Vandalů roku 430.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Augustinus [on-line], [Citováno 6. 4. 2011] Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Augustinus


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.

Autograf

Původní, vlastní rukopis, dílo napsané vlastní rukou, někdy jen vlastnoruční podpis autora (autogram).

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Autograf [on-line], Poslední aktualizace 14. 3. 2006. [Citováno 3. 12. 2012]. Dostupné na: http://www.cojeco.cz/index.php?detail=1&id_desc=6068&title=autograf&s_lang=2


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.

Avátar

Původně avatára pochází z hinduismu - v sanskrtu toto slovo znamená sestup a přeneseně vtělení (inkarnace) - obvykle božské bytosti do fyzického těla za zvláštním účelem. Nejčastěji je používán pro Višnua. Devátým avatárem Višnuovým byl Buddha. Ke vtělení, zvanému avatár, nemusí dojít jen při narození, nýbrž i v průběhu života, když se někdo na vtělení připravuje. Pak se vtělí komplex vlastností, připisovaných dané božské inteligenci.

Myšlenky jsou převzaty a uspořádány z:

Avatár [on-line], Poslední aktualizace 23. 5. 2011. [Citováno 4. 6. 2011] Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Avatár


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.

Ateista

Slovo pochází z řečtiny a znamená v širším smyslu vědomé odmítání víry v existenci Boha. Ateismus sám o sobě není uceleným myšlenkovým systémem.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Ateismus [on-line], [Citováno 6. 3. 2011] Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Ateismus


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.

Áron

Byl bratrem Mojžíše a Mirjam ze židovského kmene Levi. Protože se Mojžíš bál hovořit k lidu, Bůh pověřil Áróna, aby tlumočil lidu to, co Bůh zjeví Mojžíšovi. Árón byl pomazán na kněze. Provází Mojžíše při odchodu z Egypta a pak i na cestě do zaslíbené země. Když byl Mojžíš na hoře Sinaj, Árón vyrobil ze zlata podobiznu telete a nechal izraelský lid, aby se mu klaněl. Tak svedl lid k modloslužbě. Pro svoji malověrnost Árón zemřel dřív, než mohli Izraelité vstoupit do zaslíbené země.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Áron [on-line], [Citováno 2. 5. 2013] Dostupné na: http://www.iencyklopedie.cz/aron/

Aaron [on-line], Poslední aktualizace 26. 4. 2013. [Citováno 2. 5. 2013] Dostupné na: http://en.wikipedia.org/wiki/Aaron


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.

Alexandr Veliký 356 př. Kr. – 323 př. Kr.

 Byl králem (basileús) Makedonie. Alexandr rozšířil hranice své říše tažením do Persie a na indický subkontinent, díky čemuž se stal zřejmě největším a nejúspěšnějším vojevůdcem celé historie, který nepodlehl v jediném střetnutí. V době své smrti ovládal většinu světa známého tehdejším Řekům.

 Myšlenky jsou převzaty a uspořádány z:

 Alexandr Veliký [on-line], Poslední aktualizace 9. 5. 2013 [Citováno 15. 5. 2013], Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Alexandr_Veliký


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.

Asýrie

Asýrie je označení pro území severní Mezopotámie v dnešním Iráku (horní tok řeky Tigris), v širším smyslu pak pojmenování významného starověkého státního útvaru, jenž zvláště od 9. do 7. století př. Kr. hrál dominantní roli na Předním východě. Název Asýrie je odvozen od jména města Aššúru, jehož počátky spadají do doby kolem roku 2500 př. n. l.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Asýrie [on-line], Poslední aktualizace 6. 5. 2013. [Citováno 26. 5. 2013] Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Asýrie


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.

Árjové

Původní význam slova árja je přívětiví, zbožní; později v sanskrtu vznešení, urození.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Árjové [on-line], [Citováno 26. 5. 2013]. Dostupné na: http://encyklopedie.vseved.cz/Árjové


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.

Antipatros  cca 397 – 319 př. Kr.

Byl vojevůdcem Filipa II. Makedonského a místodržitelem Makedonie za Alexandra Velikého. Roku 320 př. n. l. se stal regentem celé makedonské říše.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Antipatros [on-line], Poslední aktualizace 10. 3. 2013. [Citováno 12. 6. 2013] Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Antipatros


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.

Apollos 1. století

Byl Alexandrijský židovský křesťan, současník apoštola Pavla. Pavlův první list Korintským se zmiňuje o Apollovi jako významné osobnosti v Korintu. Pavel o něm napsal: „...já jsem zasadil, Apollo zaléval, ale Bůh dal růst." Apollo se později stal korintským biskupem.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Apollos [on-line], Poslední aktualizace 19. 5. 2013. [Citováno 3. 7. 2013] Dostupné na: http://en.wikipedia.org/wiki/Apollos


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.

Albinus Lucceius ? - 69

Římský prokurátor Judeje od r. 62 do r. 64 a guvernér v Mauretánii od r. 64 do r. 69. Byl jmenován za prokurátora císařem Neronem po smrti svého předchůdce Porcia Festa. V r. 69 byl zabit vojáky kvestora Cluviusa Rufusa.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Lucceius Albinus [on-line], Poslední aktualizace 20. 5 2013. [Citováno 12. 7. 2013]. Dostupné na: http://en.wikipedia.org/wiki/Lucceius_Albinus


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.

Agrippa I. Herodes ? - 44

byl král Judeje vládnoucí v letech 41 až 44, syn popraveného Aristobula a Bereniky, vnuk Heroda Velikého. V mládí byl vychováván v Římě a císař Tiberius jej dokonce ustanovil dozorcem nad svým vnukem Tiberiem Gemellem. Kvůli svým stykům s Caligulou však ztratil jeho důvěru a byl posléze uvržen do vězení. Když se Caligula stal císařem, propustil ho z vězení a učinil jej svým důvěrníkem. V roce 37 byl Caligulou jmenován králem nad zeměmi předjordánskými (Bataneou a Trachonitisem), roku 39 tetrarchou nad údělem Heroda Antipy a roku 41 králem nad židovskými zeměmi. Stal se dokonce konzulem, což mělo velkou společenskou hodnotu. Přitom byl Agrippa pravověrný Žid, který se snažil prosadit více nezávislosti pro svoji zemi, v tom ale neuspěl. Panoval mírně a snažil se naklonit si Židy. Z povolnosti vůči nim dal popravit apoštola Jakuba a apoštola Petra uvěznit. Po sedmi letech vlády roku 44 zemřel.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Herodes Agrippa I. [on-line], Poslední aktualizace 5. 4. 2013. [Citováno 12. 7. 2013]. Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Herodes_Agrippa_I.


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.

Annáš I. 1. století

Velekněz, kterého v roce 6 nebo 7 jmenoval do úřadu Quirinius, římský místodržitel Sýrie, a který byl v úřadu asi do r. 15. Annáš údajně překročil soudní pravomoc, kterou mu udělili Římané, a proto ho prokurátor Valerius Gratus sesadil z velekněžského úřadu. Ačkoli již neměl úřední titul, měl zcela zjevně i nadále velkou moc a vliv, neboť to byl bývalý velekněz a měl přední postavení v židovské hierarchii. Pět z jeho synů, a také jeho zeť Kaifáš, postupně zastávalo velekněžský úřad. Díky svému význačnému postavení je Annáš právem v Písmu označován jako jeden z předních kněží. Když byl zatčen Ježíš, byl nejprve přiveden k výslechu k Annášovi a pak byl k soudnímu řízení poslán ke Kaifášovi. Annášovo jméno je uvedeno jako první v seznamu hlavních odpůrců apoštolů Ježíše Krista. Bohatá a mocná Annášova rodina pocházela z kmene Levi a k hlavním zdrojům jejích příjmů patřil prodej obětních zvířat na chrámové půdě — a právě proto se snažili zabít Ježíše; ten totiž vyčistil chrám, z něhož právě oni udělali „doupě lupičů“. (Mt 21, 12) Dalším důvodem, proč Annáš nenáviděl Ježíše a jeho apoštoly, bylo pravděpodobně to, že Ježíš učil o vzkříšení, že o tom podal živý důkaz, když vzkřísil Lazara, a že apoštolové kázali a učili tutéž nauku; jestliže byl totiž Annáš skutečně saduceem, pak nevěřil ve vzkříšení.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Annáš I. [on-line] [Citováno 12. 7. 2013]. Dostupné na: http://wol.jw.org/pt/wol/d/r29/lp-b/1200000284


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.

Annáš II. 1. století

Byl synem velekněze Annáše I. Za třicet let po Ježíšově smrti velekněz Annáš II. nechal popravit Jakuba bratra Ježíšova, který byl hlavou jeruzalémského židokřesťanského sboru. Proti tomto zločinu ostře protestovali farizeové, a to s takovou razancí, že velekněz Annáš II. se musel vzdát svého úřadu. Byl sesazen po 3. měsících úřadování králem Agrippou II.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Paralely mezi NZ a Talmudem [on-line] [Citováno 12. 7. 2013]. Dostupné na: http://www.olam.cz/aktuality/akce/paralely.pdf


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.

Antagonismus

Je forma rozporu, pro který je charakteristická nejvyšší ostrost boje a který často vede k násilnému zvratu. Je to nesmiřitelný protiklad, naprostá protichůdnost, nepřátelství.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Antagonismus [on-line] [Citováno 12. 7. 2013]. Dostupné na: http://leccos.com/index.php/clanky/antagonismus


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.

Antikrist

Je v křesťanství bytost nebo člověk, jenž je nepřítelem Ježíše Krista a tím i Boha a jeho následovníků. Pojem „Antikrist“ bývá často nesprávně ztotožňován pouze s ďáblem. Nový zákon však popisuje Antikrista nikoli jako jednu postavu ale jako celou škálu postav a používá tento pojem jako charakteristiku pro odpůrce Boha a Ježíše Krista jako syna Božího. Antikrist je nepřítelem Boha a Ježíšova učení. V dalších novozákonních knihách (např. Zjevení Janovo) je Antikrist ztotožňován s pojmy jako „šelma“ nebo „nevěstka babylonská“. Antikrist získal díky těmto konotacím ve Zjevení Janově post bytosti, která na zemi přijde a bude působit před druhým příchodem Ježíše Krista na zemi a pokusí se (velmi úspěšně) převzít vládu nad světem ve jménu falešné lásky a humanity. Podle Matouše a jasných proroctví se dokonce za Krista bude vydávat. Antikrist bude nakonec poražen při návratu Ježíše Krista a to bude koncem tohoto světa, který nahradí svět nový.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Antikrist [on-line], Poslední aktualizace 24. 3. 2013. [Citováno 28. 8. 2013] Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Antikrist


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.

Antiteze

Antiteze (z řec. anti-, proti a thesis, tvrzení) je tvrzení nebo pojem, který je v přímém rozporu nebo přesným protikladem s jiným tvrzením nebo pojmem. Peklo je antitezí nebe, chaos je antitezí řádu. Někdy se antitezí rozumí postavení dvou protichůdných myšlenek proti sobě.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Antiteze [on-line], Poslední aktualizace 10. 3. 2013. [Citováno 16. 9. 2013]. Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Antiteze


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.

Alexandr Jeruzalémský  ? - 251

Studoval na Alexandrijské křesťanské škole, poději se stal biskupem v Kapadocii. Během pronásledování za Severa byl několik let uvězněn. Po propuštění se stal pomocným biskupem v Jeruzalémě. Zde vytvořil velkou teologickou knihovnu. Při pronásledování za císaře Decia byl opět uvězněn. Během uvěznění byl převezen do Cesareje, kde na následky mučení a věznění umírá.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Alexander of Jerusalem [on-line], Poslední aktualizace 22. 3. 2014. [Citováno 31. 3. 2014]. Dostupné na: http://en.wikipedia.org/wiki/Saint_Alexander_of_Jerusalem


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.

Amon

Amon je jméno staroegyptského boha. Nejstarší doklady o jeho kultu pocházejí ze závěru Staré říše (kolem roku 2175 př. Kr.). Centrem jeho kultu bylo staroegyptské město Théby (Veset).

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Amon, [on-line], Poslední aktualizace 5. 8. 2013 [Citováno 7. 12. 2013]. Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Amon


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.

Areopág

Areopág byl původně poradní orgán athénských králů. Název je odvozen od malého vršku v Athénách, kde rada zasedala. Po odstranění králů se členy areopágu stávali vysocí úředníci po skončení svého funkčního období. Areopág měl 200 – 300 členů. Nejdříve byl jediným soudním orgánem, později řešil pouze zločiny promyšlené vraždy a úmyslného ublížení na zdraví s cílem zabití. Moc areopágu byla postupně omezována, až v roce 462 př. Kr. byli členové areopágu zbaveni soudní moci a řešili jen málo závažné záležitosti.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Areopag, [on-line], Poslední aktualizace 28. 3. 2014 [Citováno 30. 3. 2014]. Dostupné na: http://sk.wikipedia.org/wiki/Areopág


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.

Anaxagoras 500 – 428 př. Kr.

Byl řeckým předsokratovským myslitelem, narodil se a žil v Klazomen v Malé Asii až do roku 462 př. Kr., kdy odešel do Athén. Přátelil se se státníkem Periklem, jeho odpůrci byl z náboženských důvodů obžalován a vyhnán z Athén. Anaxagoras připouštěl existenci ducha, který stojí za kosmickým pohybem a je oživujícím rozumovým principem. Platón a Aristoteles mu vytýkali, že neukázal, že tento duch jedná v zájmu dobra.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

GRANT, Michael. Klasické Řecko, Z anglického originálu The Classical Greeks přeložil Gerik Císař. Nakladatelství BB art, 1999 ISBN: 80-7341-919-X


Aristofanés  448 – 385 př. Kr.

Byl starořecký dramatik, hlavní představitel attické komedie. Napsal asi 40 her, z nich se dochovalo do dneška v úplnosti jedenáct her. Aristofanovy hry se týkaly aktuálních událostí.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Aristofanés, [on-line], Poslední aktualizace 12. 3. 2014 [Citováno 9. 4. 2014]. Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Aristofanés


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.

Archimédés  cca 287 – 212 př. Kr.

Byl největším matematikem a fyzikem starověku. Narodil se v Syrakusách, nějakou dobu pobýval v Alexandrii, pak se vrátil do Syrakus, kde setrval až do násilné smrti při obléhání Syrakus Římany. Při obléhání Syrakus údajně pomáhal s obranou tak, že vytvářel různá válečná zařízení. Objev Archimédova zákona je spojen s legendou o nepoctivém zlatníkovi, kterého Archimédés odhalil pomocí zvážení a změření objemu zlaté královské koruny (měření hustoty). Již za Archimédova života bylo jeho dílo studováno a komentováno. V matematice se zabýval zejména geometrií, konkrétně obvody a obsahy kruhů, obsahy rovinných útvarů ohraničených křivými čarami, objemy těles, povrchy těles, těžištěm těles a problematikou tečen. Archimeda fascinovalo číslo π – tedy poměr obvodu kruhu a jeho průměru. Snažil se ho určit co nejpřesněji. Ve fyzice se Archimedes zaměřil na konkrétní problémy v mechanice. Jeho dílo pojednává např. o rovnováze neboli těžištích rovinných obrazců, o kvadratuře paraboly, o kouli a válci, o spirálách, o plovoucích tělesech a dalším.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Archimedes, [on-line], [Citováno 14. 4. 2014]. Dostupné na: http://www.techmania.cz/edutorium/art_vedci.php?key=48


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.

Amnón  9. stol. př. Kr.

Podle Bible, 2. knihy Samuelovy byl Amnón synem krále Davida a jeho manželky Achinoam. Zamiloval se do své sestry Támar, která byla i sestrou Abšalóma a znásilnil ji. Král David ho nepotrestal, přestože měl být ukamenován. Byl zabit svým bratrem Abšalómem, který se na něj pro jeho zlý skutek rozhněval.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Amnón [on-line], [Citováno 2. 8. 2014]. Dostupné na: http://deti.vira.cz/Bible-pro-deti/Stary-zakon/Absalomova-vzpoura


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.

Abšalóm  (Absolón)  9. stol. př. Kr.

Abšalóm nebo také Absolón byl třetím synem krále Davida. Vynikal zejména krásou a bohatými vlasy, které se mu staly osudnými. Rozhněván tím, že jeho bratr Amnón znásilnil jejich společnou sestru Támar, zabil svého bratra Amnóna, přičemž si počínal lstivě a falešně. Přestože byl nástupcem krále Davida, proti Davidovi povstal a získal na svoji stranu lid. Na straně Davida zůstalo kněžstvo a levité. Nakonec byl Abšalóm poražen a poté, co při útěku uvázl za vlasy na hustém stromě, byl zabit, i když si to král David nepřál.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

NOVOTNÝ, Antonín. Biblický slovník, [on-line], [Citováno 4. 8. 2014]. Dostupné na: http://cb.cz/praha2/bib_slovnik_novotny.htm


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.

Adoniáš  9. stol. př. Kr.

Byl čtvrtým synem krále Davida (jeho matka byla Haggita). Činil si nároky na královský trůn a po vítězství jeho strany se dal z nedočkavosti korunovat králem ještě za Davidova života. Šalomoun ho sice omilostnil, ale když Adoniáš usiloval o jednu z Davidových ošetřovatelek, která byla podle tradice považována za Davidovu manželku, Šalomoun to pochopil jako další útok proti jeho koruně a nechal Adoniáše zavraždit.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

NOVOTNÝ, Antonín. Biblický slovník, [on-line], [Citováno 4. 8. 2014]. Dostupné na: http://cb.cz/praha2/bib_slovnik_novotny.htm


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.

Achab  vládl 875 – 854 př. Kr.

Byl sedmým králem severního izraelského království. Byl synem a nástupcem krále Omrího. Za manželku si vzal Jezábel, která zaváděla modloslužbu uctíváním Baala a vraždila Hospodinovy proroky. Achab ji v tom podporoval například stavbou Baalova chrámu a vyhnáním Hospodinových kněží.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

NOVOTNÝ, Antonín. Biblický slovník, [on-line], [Citováno 19. 8. 2014]. Dostupné na: http://cb.cz/praha2/bib_slovnik_novotny.htm


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.

Asa  vládl 911 – 870 př. Kr.

Byl třetím Judským králem, protějškem Izraelského krále Omrího. Pocházel z Davidova rodu a byl synem krále Abijáše. Byl horlivým reformátorem, odstraňoval modlářství, obnovil bohoslužbu Hospodinu.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Ása [on-line], Poslední aktualizace 10. 3. 2013 [Citováno 18. 8. 2014]. Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Ása


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.

Atalja  9. stol. př. Kr.

Byla jedinou ženou, která kdy zasedla na judském trůně. Byla dcerou Achaba a Jezabel, manželkou judského krále Jórama, který vládl v letech 849 – 842 př. Kr. V roce 842 př. Kr. uchvátila judský trůn, nechala povraždit všechny Davidovy potomky i vlastní vnuky, až na jednoho. Šířila v Judsku Baalovu modloslužbu. V roce 836 př. Kr. došlo ke spiknutí Hospodinových kněží a Atalja byla zabita a Baalova modloslužba byla zrušena.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

NOVOTNÝ, Antonín. Biblický slovník, [on-line], [Citováno 20. 8. 2014]. Dostupné na: http://cb.cz/praha2/bib_slovnik_novotny.htm


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.

Achazjáš izraelský  vládl 852 – 850 př. Kr.

Byl synem izraelského krále Achaba. Potlačil povstání Moábců, účastnil se neúspěšné plavby do země Ofir na východním pobřeží Afriky. Zemřel předčasně následkem zranění po pádu z okna.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Achazjáš [on-line], [Citováno 25. 8. 2014]. Dostupné na: http://leccos.com/index.php/clanky/achazjas-1


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.

Achaz  vládl cca 733 – 718 př. Kr.

Byl jedenáctým judským králem. Aby se vyhnul konfrontaci s Asýrií, odmítl se spojit s protiasyrskou koalicí. Aby před ní zachránil trůn i dynastii, spolčil se s asyrským králem Tiglatfalazarem IV. a stal se vazalem. Aby si získal přízeň asyrského krále, věnoval mu zlaté a stříbrné nádoby z chrámu a skvosty svého paláce. Vztah s Asýrií vedl k návratu modlářství.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

NOVOTNÝ, Antonín. Biblický slovník, [on-line], [Citováno 2. 9. 2014]. Dostupné na: http://cb.cz/praha2/bib_slovnik_novotny.htm


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.

Amón  vládl cca 642 – 640 př. Kr.

Byl synem krále Manassese a králem Judska. Vládl v době, kdy Judsko bylo vazalem Asýrie. Za jeho vlády v Judsku přetrvávala modloslužba. Po dvouletém panování Amón byl zabit při spiknutí.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

NOVOTNÝ, Antonín. Biblický slovník, [on-line], [Citováno 7. 9. 2014]. Dostupné na: http://cb.cz/praha2/bib_slovnik_novotny.htm


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.

Artaxerxes I. Longimanus  vládl cca 465 – 425 př. Kr.

Perský král z rodu Achaimenovců. Třetí syn Xerxův se stal králem po násilné smrti svého otce a zavraždění staršího bratra Daria. Za jeho vlády r. 458 př. Kr. se navrátil velký počet Židů do Jeruzalema pod vedením Ezdrášovým. R. 445 dovolil Nehemiášovi, svému vysokému úředníku, aby navštívil Jeruzalem a opevnil jej.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

NOVOTNÝ, Antonín. Biblický slovník, [on-line], [Citováno 26. 8. 2014]. Dostupné na: http://cb.cz/praha2/bib_slovnik_novotny.htm


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.

Antiochos III. Veliký  vládl cca 223 - 187 př. Kr.

Syrský panovník, otec Seleuka IV. a Antiocha IV. Epifana. Pokoušel se neúspěšně vyrvat Palestinu z ruky Ptolemaia IV. r. 217. Pokus se mu zdařil až r. 198. R. 190 byl těžce poražen od Římanů u Magnesie, když se pokusil zasahovat do řecké oblasti, kterou Římané považovali za svou výhradní mocenskou sféru. Musel odstoupit větší část Malé Asie.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

NOVOTNÝ, Antonín. Biblický slovník, [on-line], [Citováno 13. 8. 2014]. Dostupné na: http://cb.cz/praha2/bib_slovnik_novotny.htm


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.

Antiochos IV. Epifanes  vládl cca 175 - 164 př. Kr.

Syrský panovník, který strávil 15 let jako rukojmí v Římě a nastoupil po svém bratru Seleukovi IV. Proslul svou náboženskou nesnášelivostí, která byla částí snahy zavést všude helénistickou kulturu, řečtinu a jednotné státní náboženství. Prudkost tohoto úsilí je částečně vysvětlitelná snahou vnitřně upevnit stát po velkých pohromách, které utrpěl z ruky Římanů. Ještě r. 168 byl od Římanů těžce pokořen, když se pokusil zasahovat v ptolemajovském Egyptě. Proto chtěl odstranit židovské zvláštnosti, překážející úplné hellenizaci státu. Vyloupil jeruzalemský chrám, postavil sochu Jupiterovu ve svatyni, pobořil zdi Jeruzaléma, nařídil obětovat vepře na oltáři Hospodinově, zakázal obřízku, zničil dosažitelné rukopisy starého zákona. Ne nadarmo jej Židé nazývali Epimanes = šílený (Epifanes = osvícený). To vše vedlo ke vzpouře, kterou vedli Makkabejští. O jejich odboji, nakonec úspěšném také pro podporu se strany Říma, vypravuje I. kniha Makkabejská.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

NOVOTNÝ, Antonín. Biblický slovník, [on-line], [Citováno 13. 8. 2014]. Dostupné na: http://cb.cz/praha2/bib_slovnik_novotny.htm


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.

Archa úmluvy

Slovo archa pochází z latinského arca, které znamená truhlu nebo skříňku. Archa úmluvy byla také nazývána truhlou smlouvy, truhlou Boží nebo truhlou svědectví. Byla vyrobena z akáciového dřeva, pobitá zvenku i zevnitř zlatými plechy a víko bylo ozdobeno dvěmi postavami andělů. Bližší popis lze nalézt ve Starém zákoně v knihách Exodus 25, 10 – 22 a 37, 1 – 9 a Deuteronomium 10, 1 – 5, kde se píše i o obsahu archy úmluvy, kterým byly dvě desky zákona – desatera. Údajně byly v arše úmluvy uchovávány i Áronova hůl a mana. Po vybudování chrámu Šalomounem byla uchovávána v Jeruzalémě. Ztratila se pravděpodobně při zničení chrámu Babyloňany v roce 587 př. Kr.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Archa úmluvy, [on-line], Poslední aktualizace 29. 7. 2013 [Citováno 5. 10. 2014]. Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Archa_úmluvy


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.

Antiochos II. Theos  vládl 261 – 246 př. Kr.

Byl třetím panovníkem seleukovské dynastie. Získal Iónské území v Malé Asii. Zabil egyptského tyrana Milétuse Timarchuse a tím získal přídomek Theos. Pravděpodobně byl zavražděn svou první manželkou Laodiceí.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Antiochos II., [on-line], Poslední aktualizace 26. 6. 2014 [Citováno 6. 1. 2015]. Dostupné na: http://fr.wikipedia.org/wiki/Antiochos_II


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.

Achior  cca 6. stol. př. Kr.

Je biblickou postavou ze starozákonní Knihy o Juditě. Varoval asyrského vojevůdce Holoferna, že jeho vítězství proti městu Betulii záleží na tom, v jakém vztahu k Bohu právě Izraelité jsou. Pokud by byli s Bohem zadobře, Holofern by prohrál, pokud by byli ve vzpoře proti Bohu, Holofern by vyhrál. Holofern nedal na radu Achiora, rozhněval se a poslal jej do Betulie, aby, až Betulii dobude, byl Achior zabit.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Kniha Júdit, [on-line], Poslední aktualizace 31. 3. 2014 [Citováno 10. 1. 2015]. Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Kniha_Júdit


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.

Aššurbanipal  685  –  627 př. Kr.

Byl posledním významným králem Novoasyrské říše tzv. novoasyrského období. Byl vysoce vzdělanou osobností, založil první systematicky organizovanou knihovnu na Blízkém východě (Aššurbanipalova knihovna), jejíž sbírky se částečně dochovaly dodnes.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Aššurbanipal, [on-line], Poslední aktualizace 31. 3. 2014 [Citováno 20. 1. 2015]. Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Aššurbanipal


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.

Assuruballit II.  vládl cca 612  –  609 př. Kr.

Byl posledním asyrským králem. Za jeho předchůdce Sinsariscuma (není jisté, jestli byl otcem nebo bratrem Assuruballita II.) moc Asýrie klesala, rostl význam Babylonie. Po třech letech vlády Assurubalitta II. Babyloňané s Médy porážejí assyrskou armádu a vláda Assuruballita II. končí.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Assuruballit II., [on-line], Poslední aktualizace 21. 3. 2014 [Citováno 29. 6. 2015]. Dostupné na: http://pt.wikipedia.org/wiki/Assuruballit_II


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.

Artaxerxés II. cca 430 – 359 př. Kr.

Devátý perský velkokrál z dynastie Achaimenovců. Za jeho vlády se osamostatnil Egypt od perské nadvlády. Vůči cizím náboženským kultům byl tolerantní. Byl hodnocen jako panovník ovlivnitelný a slabý, jako člověk byl dobrotivý a velkorysý.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Artaxerxes-II. [on-line], Poslední aktualizace 25. 8. 2014 [Citováno 21. 6. 2015]. Dostupné na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Artaxerxés_II.


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.

Artaxerxés III.  vládl cca 359 – 338 př. Kr.

Perský král z rodu Achaimenovců. Byl energický, ale krutý, pro získání trůnu neváhal vraždit své příbuzné. Jeho snahou bylo zabránit rozpadu Perské říše. Dobyl Egypt, v té době nezávislý, ale průběh války ukazoval ne vojenskou slabost Perské říše. Artaxerxés byl zavražděn na pokyn vrchního eunucha Bagoáse.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Artaxerxes-III. [on-line], Poslední aktualizace 24. 2. 2015 [Citováno 21. 6. 2015]. Dostupné na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Artaxerxés_III.


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.

Ámos  8. stol. př. Kr.

Ámos, působil v první polovině 8 stol. př. Kr. Starozákonní prorok a autor starozákonní Knihy proroka Ámose. Původně byl pastýřem a pěstitelem fíkovníků. V jeho době panoval v Palestině mír, v Severním izraelském království byl blahobyt, mezi lidmi však vládla nespravedlnost a bohatí bezuzdně odírali chudé. Náboženství se vyznačovalo formalismem.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Ámos, [on-line], Poslední aktualizace 12. 6. 2014 [Citováno 3. 7. 2015]. Dostupné na:https://cs.wikipedia.org/wiki/Kniha_Ámos


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.

Abdiáš   žil cca 850 př. Kr.

Starozákonní prorok, autor Knihy proroka Abdiáše. Tento prorok je jeden ze čtyř, o kterých nevíme zhola nic kromě toho, že psali proroctví.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Abdiáš (prorok), [on-line], Poslední aktualizace 21. 6. 2014 [Citováno 21. 7. 2015]. Dostupné na: https://sk.wikipedia.org/wiki/Abdiáš_(prorok)


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.

Ageus  kolem roku 530 př. Kr.

Starozákonní prorok, autor biblické Knihy proroka Agea. Působil v období po návratu Izraelitů z babylonského zajetí, tedy kolem roku 530 př. Kr. Vyzýval k obnově Jeruzalémského chrámu.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Aggeus, [on-line], Poslední aktualizace 16. 11. 2014 [Citováno 13. 8. 2015]. Dostupné na: https://sk.wikipedia.org/wiki/Aggeus


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.

Antiochos V. Eupator  vládl cca 164 – 162 př. Kr.

Byl synem Antiocha IV. Epifana. K moci se dostal v devíti letech, vládl s pomocí vojevůdce Lysiáše. Snažili se potlačit makabejské povstání v Palestině. Naoko se chovali přívětivě, nedodrželi však slib a zbořili jeruzalémské hradby. Antioch V. byl spolu s Lysiášem zavražděn a králem Sýrie se stal Demétrios I. Soter.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Antiochus V. Eupator, [on-line], Poslední aktualizace 11. 8. 2015 [Citováno 15. 9. 2015]. Dostupné na: https://en.wikipedia.org/wiki/Antiochus_V_Eupator


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.

Alexandr I. Balas  vládl cca 150 – 145 př. Kr.

Seleucký vladař, předstíraný syn Antiocha VI. V roce 152 př. kr. povstal proti Demétriovi I. Sotérovi. Vůdci makabejského povstání v Palestině Jonathanovi udělil velekněžství. Byl zabit v roce 145 př. Kr.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Alexandr I. Balas, [on-line], [Citováno 19. 9. 2015]. Dostupné na: http://www.livius.org/aj-al/alexander01/alexander_i_balas.html


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.

Antioch VI. Dionýsos  vládl cca 148 – 142 př. Kr.

Byl synem seleuckého vladaře Alexandra Balase. Vojevůdcem Tryfonem byl dosazen na seleucký trůn a byl jeho nástrojem.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Antiochos VI. Dionýsus, [on-line], Poslední aktualizace 11. 8. 2015 [Citováno 27. 9. 2015]. Dostupné na: https://en.wikipedia.org/wiki/Antiochus_VI_Dionysus


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.

Abiáš  vládl cca 913 – 910 př. Kr.

Syn judského krále Rechabeáma (Roboáma) a jeho nástupce. Vládl judskému království tři roky.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Abiáš, [on-line], Poslední aktualizace 8. 6. 2015 [Citováno 13. 10. 2015]. Dostupné na: https://es.wikipedia.org/wiki/Abías_de_Judá


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.

Achazjáš judský(Ochoziáš)   vládl v roce 842 př. Kr.

Vládl judského království, byl synem Jórama a Atalji. Velký vliv na něho měla jeho matka, která ho vedla k modloslužbě. Zavražděn byl izraelským vojevůdcem Jehúem.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Achazjáš, [on-line], Poslední aktualizace 11. 3. 2013 [Citováno 13. 10. 2015]. Dostupné na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Achazjáš_(Judsko)


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.

Amasjáš vládl cca 796 – 767 př. Kr.

Judský král z Davidova rodu, syn a nástupce Joáše. Nejdříve se držel Božích zákonů, pak ale odpadl k modloslužbě. Prohrál ve válce se severním izraelským královstvím a po spiknutí musel utéct. Ve vyhnanství byl zabit.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Amasjáš, [on-line], Poslední aktualizace 13. 5. 2013 [Citováno 13. 10. 2015]. Dostupné na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Amasjáš


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.